ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           วัดมัชฌันติการาม วงศ์สว่างซอย 11 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จัดงานเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ในปีพุทธศักราช 2555 กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่  29 กันยายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ปีนี้ได้จัดให้มีเทศน์มหาชาติทำนองธรรมวัตร และมีเทศน์แหล่สองธรรมมาสน์โดยสามเณรสองรูปในกัณฑ์มัทรีและกัณฑ์กุมาร งานเริ่มตั้งแต่เช้าเทศน์คาถาพันเวลา 06.00 น. เทศน์กัณฑ์สุดท้ายจบเวลาประมาณ 18.00 น. ใครอยู่ใกล้อยากจะมาร่วมงานขอเชิญได้
 

           คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม ได้พร้อมใจกันจัดงานเทศน์มหาชาติ  เพื่อบูชาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่ทางวัดได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี นอกจากนั้นยังเป็นการหาปัจจัยเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ได้สร้างพระมหาเปรียญมาแล้วเป็นจำนวนมาก บางท่านมีหน้าที่ในการบริหารระดับสูงในคณะสงฆ์ การจัดการเรียนการสอนในอนาคตคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบแผนกบาลีครบทุกชั้นตั้งแต่ประโยคเปรียญธรรม 1-2 ถึง ประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค

 

           โดยแต่ละปีที่ผ่านมา  มีญาติโยมผู้มีศรัทธาร่วมฟังเทศน์และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติพอสมควร  ในปี พ.ศ.2555 นี้  คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา  มีความเห็นพ้องกันว่าควรจัดงานในวันเสาร์  29 กันยายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ปีนี้ได้จัดให้มีเทศน์มหาชาติทำนองธรรมวัตร จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ พร้อมได้อนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
          ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยพร้อมด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาและผลแห่งบุญกุศลในครั้งนี้    จงมารวมกันเป็นพลวปัจจัยและมหันตเดชานุภาพให้ท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ  พร้อมทั้งจตุรพิธพรชัย  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณธนสารสมบัติ  ให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง  มีความสุขความเจริญทุกทิวาราตรี   เจริญยิ่งขึ้นในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่าน เทอญ  ฯ
           เวสสันดรชาดกมีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย มหานิบาต(28/1045/248)  ความว่าเมื่อพระศาสดาประทับที่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกได้ทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมีของพระองค์ซึ่งประกอบด้วย 1000 พระคาถา 

 

           พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยเมื่อสมเด็จจากมหาวิหารเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ อันเป็นราชธานีแห่งมคธ ไปสู่นครกบิลพัสดุ์ แขวงสักกชนบทเพื่อบำเพ็ญญาตัตถจริยาโปรดพระญาติ มีพระเจ้าสุทโธทนพุทธบิดาเป็นประธาน อันพระกาฬุทายีเป็นผู้สื่อสารและนำเสด็จทรงประทับยังนิโครธาราม ไม่ห่างจากมหานคร ตามที่ศากยราชจัดถวายต้อนรับพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุบริวารเป็นอันมาก ยังมีความยินดีให้แผ่ไปทั่วทั้งกบิลพัสดุ์ ในกาลนั้นความมหัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นเหตุให้ทรงประกาศเรื่องเวสสันดรชาดก
            เวสสันดรชาดก เป็นชาดกที่มีผู้รู้จักกันมาก เพราะตั้งแต่โบราณกาลมาการเทศน์ที่เรียกกันว่ามหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และแต่ละกัณฑ์ทำนองไม่เหมือนกันเลย ซึ่งนักเทศมหาชาติ ทั้งหลายจะรู้จักกันดี มิใช่แต่เท่านั้น สมัยพระบรมโกศกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ได้แต่งมหาชาติคำหลวง อันประกอบไปด้วยร่ายและโคลงเป็นทำนองสำหรับสวดให้ผู้ที่มาจำอุโบสถศีลฟัง ในโรงเรียนก็ใช้มหาชาติเป็นหนังสือเรียน ทั้งกลอนเทศน์และคำหลวง แต่ก็เฉพาะบางกัณฑ์เท่านั้น

 

           อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติจะได้อานิสงส์สรุปได้ดังนี้ (1)ผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรชาดรที่บำเพ็ญมหาทานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตว่า การจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญธรรมอะไรบ้าง(2)ผู้ฟังจะได้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ เพราะการกระทำหรือบำเพ็ญความยิ่งใหญ่จะต้องลำบากผ่านเหตุการณ์อย่างไรบ้างบางทีถึงเอาชีวิตเข้าแลกหรือยอมตายเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตนมุ่งหวัง (3)ผู้ฟังจะได้สร้างขันติธรรม สร้างทานบารมี รู้จักเสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ มีความสามัคคี งานยิ่งใหญ่จึงจะสำเร็จได้(4) ผู้ฟังจะได้ทำความเห็นให้ตรง เกิดสัมมาทิฎฐิอันเป็นคติของคนดีของนักบุญในสังคม(5) ผู้ฟังได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เพราะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาไว้(6)ผู้ฟังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสช่วยเหลือจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

กองทุนการศึกษาวัดมัชฌันติการาม
           วัดมัชฌันติการามสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เจ้าจอมมารดาเที่ยง เจ้าจอมในรัชกาลที่ 4 ทรงเข้ามาอุปถัมภ์ในปีพุทธศักราช 2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วัดมัชฌันติการาม” แต่คนส่วนมากนิยมเรียกว่า “วัดน้อย” พระครูธรรมสารวิจิตร(หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันมีพระครูธีรสารปริยัติคุณ (พระมหา ดร.เดช  กตปุญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส
           สำนักศาสนาศึกษาวัดมัชฌันติการามได้จัดการเรียนการสอนแผนกนักธรรม และแผนกบาลีมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ในแต่ละปีมีนักเรียนสอบได้พอสมควร ในปีการศึกษา 2555 นี้มีนักเรียนที่กำลังศึกษาแผนกนักธรรม 25 รูป แผนกบาลี 35 รูป แผนกธรรมศึกษา 200 คน ในแต่ละปีการศึกษามีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งแสนบาท เงินกองทุนการศึกษาทุนที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ ยังขาดปัจจัยเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา จึงได้ดำเนินการในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ

                      1.เพื่อเป็นทุนในการศึกษา ค้นคว้า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
                      2.เพื่อเป็นทุนไว้อบรม เผยแผ่ ให้แก่ผู้สนใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
                      3. เพื่อเป็นทุนไว้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาพระปริยัติธรรม
                      4. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ในแต่ละปีการศึกษา
           ปัจจัยจากการจัดงานมหาชาติในแต่ละปีได้นำฝากที่ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง “ชื่อบัญชี  พระครูธีรสารปริยัติคุณ” และยังมีกองทุนฝากไว้ที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง

 

กำหนดการ


วันอาทิตย์ที่  29  กันยายน  2555
(ตรงกับวันขึ้น  14 ค่ำ เดือน 10)
       เวลา 06.00 น. เทศน์พระคาถาพัน
       เวลา 08.30 น. เทศน์มหาชาติ(ธรรมวัตร)
       เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
       เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ(ต่อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
           พระครูธีรสารปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม โทร. 08-1257-5340
           พระครูอุชชัยพุทธปริตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-7976-0789
           พระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม โทร 08-9852-4209


                        

พระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน

22/09/55

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก