ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ความสมหวังของคนแก่


ทำชีวิตให้มีค่า  ทำเวลาให้มีประโยชน์

หลักการทำงาน "สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริม"

การทำงานส่วนรวมต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
เมื่อเรามมีโอกาสได้รับโอกาสและเขาให้โอกาสแล้ว ควรใช้โอกาสนั้นให้สมบูรณ์ดีเต็มที่
"ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ"ยึดถือ "ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ยประโยชน์"
อย่าทำงานส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน งานใหญ่ของหนักต้องช่วยกันทำช่วยกันยก
เกิดมาแล้วต้องสนองพระคุณต่อแผ่นดิน ต่อสถาบัน ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
ทำงานเพื่องาน ทำดีเพื่อความดี ตน วงศ์สกุล บิดามารดาจะได้รับอานิสงส์แห่งความดีตามฐานานุรูปเช่นกัน

ความสุจริต ทุกข์น้อยสุขมาก  ทุกข์สั้นสุขยาว 
ความทุจริต สุขน้อยทุกข์มาก  สุขสั้นทุกข์ยาว

ไม่มีที่ใดที่ไม่มีปัญหา   ปัญหาทำให้คนมีงานทำ

โลกมนุษย์นี้มีปัญหา คนที่อยู่ในโลกนี้จึงมีปัญหา

ทำให้ชื่อว่าทำอยู่   ทำเอาชื่อว่าทำสูญ

"คนพูด" ทำเก่งเหมือนคนทำไม่ได้เพราะ
"เก่งพูด "

 

พระเทพปริยัติวิมล(แสวง  ธมฺเมสโก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มา: พระเทพปริยัติวิมล(แสวง  ธมฺเมสโก),ความสมหวังของคนแก่,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2554.

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
08/04/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก