ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ปล่อยวางเสียได้เป็นสุข

สิ่งทั้งปวง      ควรหรือ    จะถือมั่น
เพราะว่ามัน    ก่อทุกข์    มีสุขไฉน
ยึดมั่นมาก      ทุกข์มาก  ลำบากใจ
ปล่อยวางได้  เป็นสุข     ทุกคืนวัน


ผลดีของการฝึกจิต

ฝึกจิตทุกวัน        ผิวพรรณผ่องใส
สุขการสุขใจ       อนามัยสมบูรณ์

หลักธรรมเพื่อความสงบสุขในสังคม

ขันติ เมตตา เสียสละ ให้อภัย และปล่อยวาง

       ขันติเมตตาไว้      ชี้นำ
เสียสละเป็นประจำ      สุขแท้
ให้อภัยไม่กระทำ         โทษต่อ ใครนา
ปล่อยวางทุกอย่างแม้  เรื่องต้องหมองกมลฯ

                                      พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ) 
                                       วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

ที่มา:พระธรรมวิสุทธิกวี(พิจิตร ฐิตวณฺโณ), แบบไหว้พระสวดมนต์
และหลักธรรมในการเจริญวิปัสสนา,กรุงเทพฯ:ชวนพิมพ์,2548


เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม
รวบรวม
05/04/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก