ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             วัดมหาธาตุอยุธยาไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเที่ยวอยุธยาในครั้งนี้ เมื่อเดินทางจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ คนขายของที่ระลึกยื่นภาพถ่ายให้พร้อมทั้งบอกราคาเรียบร้อย เมื่อเหลือบตาดูเห็นมีภาพพระเจดีย์ ภาพวัด ภาพวิหาร แต่มาสะดุดตาตรงภาพสุดท้ายคือภาพเศียรพระพุทธรูปที่แทรกตัวสงบนิ่งอยู่บนรากต้นโพธิ์ จึงถามแม่ค้าผู้ที่ขายของที่ระลึกว่า ภาพนี้อยู่ที่ไหน แม่ค้าบอกว่าวัดมหาธาตุ นักท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวมาก จึงบอกกับคณะผู้นำเที่ยวว่าขอไปวัดมหาธาตุสักประเดี๋ยว อยากดูเศียรพระพุทธรูปเพราะมีคนร่ำลือกันว่าปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอยากมาทัศนา 

      ภาพนี้ถูกเผยแพร่มานานแล้ว เป็นภาพของเศียรพระพุทธรูปหินทรายเหลือแต่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป  เป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหารราย   ฝรั่งนำเสนอเผยแพร่ภาพนี้ไปทั่วโลก แต่ทว่าไม่เคยเดินทางไปดูด้วยตาสักครั้ง ภาพนี้รู้จักเพียงคร่าวๆว่า “เศียรพระที่วัดมหาธาตุ อยุธยา” แต่เมื่อได้เห็นและได้สักการะครั้งแรกได้เรียกเศียรพระพุทธรูปนั้นว่า “หลวงพ่อพระเศียรแห่งอยุธยา”  เมื่อมีโอกาสไปอยุธยาจึงขออนุญาตผู้นำเที่ยวว่าขอเวลาสักนิดอยากไปดูเศียรพระพุทธรูปในรากไม้  เดินเข้าบริเวณวัดมหาธาตุในช่วงบ่าย ซึ่งวันนั้นมีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศจำนวนมากต่างเบียดเสียดเพื่อเข้าไปยังวัดมหาธาตุ ส่วนหนึ่งไปเพื่อชมเศียรพระพุทธรูปในรากโพธิ์ 
         วัดมหาธาตุ อยุธยามีประวัติการสร้างมานานกว่าหกร้อยปีแล้วตามหลักฐานระบุว่า “สมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองผู้ทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยา ทรงสถาปนาวัดสำคัญในราชธานีคือวัดพุทไธสวรรค์ ซึ่งทรงอุทิศพื้นที่บริเวณตำบลเวียงเหล็กเป็นที่สร้างวัด วัดพุทไธยศวรรย์เป็นปฐมอารามในสมัยอยุธยา  คติในการสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองอันเป็นคติในพระพุทธศาสนาเถรวาทได้เข้าสู่ราชธานีศรีอยุธยาตั้งแต่ยุคแรกสถาปนาด้วย ดังปรากฏการสถาปนาพระปรางค์มหาธาตุองค์ใหญ่ตามอิทธิพลสถาปัตยกรรมเขมรโบราณ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว พ.ศ. 1913 –พ.ศ. 1931) ดังที่กล่าวถึงในพระราชพงศาวดารว่า “ศักราช 736 ขาลศก (พ.ศ. 1917) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า และพระมหาเถรธรรมากัสญาณ แรกสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ ฝ่ายบุรพทิศหน้าพระบรรพ์ชั้นสิงห์สูงเส้น 3 วา” การก่อสร้างองค์พระศรีรัตนมหาธาตุขึ้นมาขึ้นมาในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ในแผ่นดินนั้น ในรัชกาลต่อมาพระราชพงศาวดารกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระราเมศวรทอดพระเนตรเห็น “พระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์ ในราตรีหนึ่งเวลา 10 ทุ่ม จึงทรงสร้างพระปรางค์มหาธาตุและเสนาสนะต่างๆ เพิ่มเติมจนสำเร็จบริบูรณ์เป็นพระอาราม แล้วขนานนามว่า “วัดมหาธาตุ” (ดร.ดินาร์ บุญธรรม,พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา,กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชซิ่ง,2555 หน้า 121
    วัดมหาธาตุมีอาณาบริเวณที่ใหญ่โตมากแต่ก็นึกภาพไม่ออกว่ามีแผนผังในสมัยที่เริ่มก่อสร้างอย่างไร เพราะปัจจุบันมีเพียงซากปรักหักพังของเจดีย์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จึงได้สืบค้นจากหลักฐานที่มีผู้สันนิษฐานไว้ 
     ผังของวัดมหาธาตุ ได้มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า “ผังของวัดประกอบด้วยปรางค์ประธานเป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วยปรางค์บริวารประจำที่มุมทั้งสี่ ถัดออกมาล้อมรอบอย่างได้จังหวะ ด้วยเจดีย์รายจำนวน 36 องค์  ทั้งหมดนี้ล้อมอบอีกชั้นหนึ่ง ด้วยระเบียงสี่เหลี่ยมซึ่งหักมุมฉากอ้อมไปบรรจบกับผนังข้างของพระวิหารหลวง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันอกของปรางค์ประธาน กลุ่มของสิ่งก่อสร้างในผังซึ่งเป็นระเบียบเช่นนี้ ส่วนใหญ่น่าจะถูกสร้างขึ้นในคราวเดียวกัน ภายใต้การกำหนดผังรวมอย่างรอบคอบของสถาปนิกโบราณ เมื่อประมาณครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 องค์ปรางค์ประธานได้พังลง ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (ระหว่างปีพุทธศักราช 2163 – 2174) และได้รับการปฏิสังขรณ์ให้คืนดี ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (เมื่อปีพุทธศักราช 2176) ต่อมาได้พังทลายลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อน ดังสภาพที่เห็นในปัจจุบัน” (เสมอชัย พูลสุวรรณ,สัญญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย,กรุงเทพฯ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2539, หน้า 41)
       รูปแบบศิลปะในยุคนั้นระบุว่าสร้างพระปรางค์เป็นประธาน แต่จากที่เห็นกำลังมรการซ่อมแซมเจดีย์อยู่จึงสงสัยว่า รูปแบบของศิลปะในการก่อสร้างสมัยนั้นจะเป้นอย่างไร มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า “ศิลปะอยุธยามีศิลปะสืบมาจากศิลปะอู่ทอง จึงมักจะมีศิลปะอู่ทองและศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัยผสมอยู่มาก ตั้งแต่สถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาเช่นอุโบสถ สถูปเจดีย์ และสถาปัตยกรรมในสถาบันกษัตริย์ วัดที่สร้างในยุคต้นนิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด  มีวิหารอยู่ด้านหน้า มีระเบียงคตล้อมรอบปรางค์เช่นวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย, กรุงเทพฯ:ศูนย์หนังสือลาดพร้าว,2548,หน้า 51)
          วัดมหาธาตุ อยุธยาได้รับการสันนิษฐานว่าองค์ประธานของวัดคือพระปรางค์ ซึ่งปัจจุบันได้หักพังลงมาเหลือเพียงกองอิฐ พระปรางค์ที่เคยโดดเด่นเป็นศรีสง่าแก่กรุงศรีอยุธยาในอดีต ปัจจุบันเหลือเพียงซากเก่าแห่งความรุ่งเรือง นอนสงบนิ่งมีต้นไม้วัชพืชขึ้นแซมเป็นหย่อมๆ เมื่อมองย้อนกลับไปยังอดีตที่เคยรุ่งเรืองเมื่อกาลเวลาผ่านไปก็ล่มสลาย กลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษปูนที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายแทบจะนึกภาพองค์พระปรางค์ในอดีตไม่ออก แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกลับกลายเป็นเศียรพระพุทธรูปที่แทรกอยู่ในรากโพธิ์ต้นหนึ่ง
          วันนั้นต้องคอยหลบนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ รอเวลาที่ผู้คนเบาบางจะได้เข้าไปถ่ายภาพเศียรพระพุทธรูปไว้เป็นที่ระลึก ในขณะที่ผู้คนทยอยมาไม่ขาดสาย เท่าที่สังเกตก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจกับกองอิฐที่อยู่ไม่ห่างออกไป เพราะแทบทุกคนต่างก็พยายามถ่ายภาพตนเองกับเศียรพระนั้น  ปรางค์ใหญ่ในอดีตปัจจุบันจึงแทบจะถูกลืมเลือน  ในขณะที่เศียรพระพุทธรูปธรรมดากลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปแล้ว
           พยายามสบตากับหลวงพ่อเศียรแต่ดวงเนตรหลวงพ่อสงบนิ่ง  ในใจอยากจะถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อรู้สึกอึดอัดที่ต้องมาทนอยู่ใต้รากไม้หรือไม่ แต่ทว่าหลวงพ่อเศียรก็ไม่มีคำตอบ เห็นเพียงรอยยิ้มจางๆอย่างผู้ปล่อยวาง ไม่ได้สนใจในความเป็นไปของมนุษยโลกอีกแล้ว ใครจะมาใครจะไปไม่อยู่ในใจของหลวงพ่อ  มีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปไว้ว่า “เผาไม่ไหม้ ใกล้ไม่ร้อน นอนไม่มาก ปากไม่โป้ง โกงไม่เป็น” 
           ความหมายของแต่ละคำนั้นอรรถาธิบายได้ว่า คำว่า “เผาไม่ไหม้” หมายถึง พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระคุณอันประเสริฐ แม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายอย่างไรก็ไม่ทำให้พระคุณทั้งสามประการคือพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณ ของพระพุทธเจ้าเสื่อมถอยไปได้ 
          คำว่า “ใกล้ไม่ร้อน” หมายถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของความสงบ มองแล้วเย็นตาเย็นใจ รู้สึกสัมผัสได้ถึงความเย็น แม้จะเข้าใกล้ก็จะได้รับความสงบและสันติสุข ไม่เร่าร้อนเหมือนมองรูปอย่างอื่น
         คำว่า “นอนไม่มาก” หมายถึงพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั้นมีเวลาพักผ่อนนอนไม่มาก วันหนึ่งพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมง เวลาที่เหลือจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน
             คำว่า “ปากไม่โป้ง” หมายถึงจะพูดในสิ่งที่ควรพูด พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
             คำว่า “โกงไม่เป็น”  หมายถึงมีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่มีมารยาสาไถย์ 
          หากนำคุณสมบัติของพระพุทธรูปซึ่งแม้จะเป็นเพียงอิฐเพียงปูน แต่เมื่อเป็นรูปเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ชาวพุทธก็มองผ่านอิฐผ่านปูนเข้าไปถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการดังที่แสดงไว้ในมหาสีหนาทสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์(12/163/138) ความว่า “อิติปิโส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสนํ พุทฺโธ ภควา” แปลว่า “แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม"
        หลวงพ่อพระเศียร วัดมหาธาตุ อยุธยา แม้จะเป็นเพียงเศียรของพระพุทธรูปเก่าๆที่บังเอิญมีรากของต้นไม้โอบรอบโผล่เพียงพระพักตร์ออกมาให้เห็น  แต่ทว่าปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างก็อยากจะมาดูให้เห็นกับตา จนดูเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายสนใจหลวงพ่อพระเศียรมากกว่าจะให้ความสนใจวัดมหาธาตุที่หลวงพ่อพระเศียรพำนักอยู่   
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน 
22/09/56
 
หนังสืออ้างอิง
กรมการศาสนา. พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 12. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2525.
ดินาร์ บุญธรรม(ดร.).พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชซิ่ง,2555. 
เสมอชัย พูลสุวรรณ.สัญญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24.กรุงเทพฯ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2539.
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:ศูนย์หนังสือลาดพร้าว,2548.
 
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก