ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต รุนที่ 58  ปริญญาโทศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ 20 และปริญญาเอกศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สมัยที่ 4 ที่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          ในปีนี้มีนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาจำนวน 3909 รูป/คน  ระดับปริญญาตรีจำนวน 3129 รูป/คน ปริญญาโทจำนวน 753 รูป/คน และระดับปริญญาเอกจำนวน 27 รูป/คน  สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเถรานุเถระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอีกจำนวน 17 รูปคน

        ในจำนวนนี้มีพระสงฆ์จากต่างประเทศอีก 7 รูป คือสมเด็จ ศ. ดร. กุมารภิวังสะจากเมียนมาร์ สมเด็จพระสังฆราชาจากประเทศลาว(ผ่อง ปิยธีโร,สมฤกษ์),พระดูอันเทนะ คณานิสสระ มหานายเก จากศรีลังกา, พระชญานปูรนิก จากเนปาล, พระเว่ยวู จากมาเลเซีย, นายเลนส์ คูชินจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด อังกฤษและ ศาสตราจารย์ยาคุปิติยาเก กรุณาทาส จากฮ่องกง

          ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเถระอีกสามท่านและแม่ชีอีกหนึ่งท่าน พิธีเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าและสิ้นสุดพิธีประมาณ 17 นาฬิกา
          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทแก่บัณฑิตใหม่สรุปความตอนหนึ่งว่า “ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีธุระที่จะพึงศึกษาอยู่สองอย่างคือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ การสำเร็จการศึกษาฝ่ายปริยัตินั้นเป็นเพียงบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอันจะอำนวยให้ประสบผลของการปฏิบัติคือปฏิเวธต่อไป ดังนั้นเมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติธรรมแล้ว จึงควรมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมและปฏิเวธธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นการศึกษาจะได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสนใจในข้อนี้ให้มาก ปริญญาบัตรนี้เป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ปราศจากความรู้ความสามารถ ผู้ได้รับถ้าไม่มีความรู้ความสารมารถจริง ปริญญาบัตรก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นจึงควรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนให้ความรู้ความสามารถนั้นกลายเป็นปัญญาที่แท้จริง ให้ได้ผลดีทั้งทางวิชาคือความรู้ และจรณะคือความประพฤติ ปริญญาบัตรก็จะมีความหมาย” 

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการศึกษาครบทั้งสามระดับคือระดับปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี  ปริญญาโทศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 2-5 ปี และปริญญาเอกศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 3-5 ปี โดยมีการจัดการเรียนการสอน 4 คณะได้แก่คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

       ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.mbu.ac.th  ได้ทราบข่าวว่าขณะนี้(ภายในเดือนพฤษภาคม)กำลังมีการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รับทั้งพระภิกษุและฆราวาส
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/05/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก