ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

     แม้ว่าการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบันจะมีให้เลือกศึกษามากขึ้น พระภิกษุหลายรูปสามารถศึกษาทางโลกจนจบปริญญาญาเอก เป็นพระดอกเตอร์จำนวนมาก แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นเหมือนการศึกษาภาคบังคับยังอยู่ที่นักธรรมและบาลี แผนกนักธรรมกำหนดไว้สูงสุดคือนักธรรมชั้นเอก ส่วนแผนกบาลีกำหนดชั้นสูงสุดไว้ที่เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ที่สอบผ่านถือว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามและมีสติปัญญาขั้นยอด มีการสอบปีละครั้ง สอบตกเริ่มต้นเรียนใหม่ ในปีพุทธศักราช 2556 แม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศผลการสอบบาลีตั้งแต่ชั้นเปรียญธรรม 1-2 ถึง ชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

     รายงานข่าวแจ้งว่าบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2556 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2556 ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม ( ป.ธ.) 1-2 ถึง ป.ธ.9 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ มาร่วมรอฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

     จากนั้นพระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวประกาศรายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 โดยในปีนี้มีพระสงฆ์สอบได้ 60 รูป สามเณร 5 รูป รวม 65 รูป  ดังนี้ 1.พระมหาจำนงค์ อินฺทปญฺโญ  วัดชนะสงคราม 2.พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต วัดชนะสงคราม 3.พระมหากำพล ฐานเปโม วัดเทพธิดาราม 4.พระมหาปรีชา วฑฺฒนชโย วัดเทพศิรินทราวาส 5.พระมหาวิรัตน์  สุมงฺคโล วัดเทพลีลา 6.พระมหาบุญกว้าง คุตฺตวณฺโณวัดเทพลีลา7.พระมหาสุแพง กนฺตจาโร วัดเทพลีลา 8.พระมหาสุขุม อุตฺตโม วัดเทพลีลา 9.พระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา วัดเทพลีลา 10.สามเณรไกรสิทธิ์ ลีปัสสา วัดเทพลีลา11.พระมหานิยม ญาณวีโร วัดธาตุทอง 12.สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์วัดธาตุทอง 13.พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร วัดบพิตรพิมุข 14.พระมหาทองสืบ เขมปญฺโญ วัดบรมนิวาส 15.พระมหาพิชิต  รตินฺธโร วัดบางนา 16.พระมหาสุเนตร์  จตฺตมโล  วัดปทุมคงคา 17.พระมหาหยัด  จนฺโทภาโส วัดพรหมวงศาราม 18.พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน  วัดพระเชตุพนฯ 19.พระมหาดวง  โชติญาโณ  วัดพระเชตุพนฯ 20.พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม วัดมหาธาตุ

     21.พระมหาสมจิตร สุทฺธาชีวี วัดสร้อยทอง 22.พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย วัดสระเกศ 23.พระมหาบรรยงค์  จนฺทเมธี  วัดสามพระยา 24.สามเณรอรรณ ใจอารีย์ วัดสามพระยา 25.พระมหาจำเริญ  สิริจนฺโท วัดสามพระยา 26.พระมหาทินกร        ทีปนนฺโท วัดเสมียนนารี 27.พระมหาสัญชัย  เตชสีโล  คณะเขตพระโขนง-บางนา 28 .พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทีโป          คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 29.พระมหาไพรัช     วิรโช วัดปากน้ำ 30.พระมหาสำรวญ สีลสํวโร วัดโมลีโลกยาราม 31.พระมหาจำลอง ธมฺมวโร วัดโมลีโลกยาราม 32.พระมหาโอภาส   วรรํสี วัดโมลีโลกยาราม 33.พระมหาสนธยา     วรรตฺติ    วัดโมลีโลกยาราม 34.พระมหาชูชาติ       จิรสุทฺโธ  วัดอรุณราชวราราม 35.พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ วัดอาวุธวิกสิตาราม 36.พระมหาสราวุธ  ญาณโสภโณ   วัดอาวุธวิกสิตาราม 37.พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี 38.พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี  39.พระมหาทวิช ธีรชาโต วัดเขียนเขตปทุมธานี 40.พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ

     41.พระมหาปกรณ์ ฐานุตฺตโมวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา  42.พระมหานิยม หิริธมฺโม       วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา 43.พระมหาอังคณา อินฺทวํโส        วัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา 44.พระมหาสุภาพ ธมฺมเตโช   วัดพระพุทธบาท   สระบุรี 45.พระมหาอดิศักด์ กตปุญฺโญ พระพุทธบาทสระบุรี 46.พระมหายุทธนา  โสภณาจาโร วัดจองคำ ลำปาง 47.สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี  วัดจองคำ ลำปาง 48.พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร วัดท่ามะโอ   ลำปาง 49.สามเณรธนวัฒน์    พุฒหอม   วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่ 50.พระมหาพรพล พทฺธธมฺโม วัดชัยมงคล ชลบุรี 51.พระมหาณัฐพงศ์ ญาณาวุโธ วัดชัยมงคล ชลบุรี 52.พระมหาสัญชัย สนฺตจิตฺโต วัดสุทธิวารี จันทบุรี 53.พระมหาสมคิด  ยสพโล วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 54.พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร วัดพระประโทณเจดีย์  นครปฐม 55.พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ  วัดพระประโทณเจดีย์ นครปฐม 56.พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ วัดปรีดาราม  นครปฐม 57.พระมหาสุธี  อาสโภ  เทียนดัด นครปฐม 58.พระมหาภูวนาท       สุชาโต วัดลานคา           สุพรรณบุรี 59.พระมหาสันติ  โชติกโร วัดราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี 60.พระมหาสายชล สนฺติกโร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร 61.พระมหาอธิโชค   สุโชโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี62.พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ วัดเกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)63.พระมหาวินัยจนฺทวํโส     จงรักษ์วัดขันเงิน  ชุมพร 64.พระมหากิตติศักดิ์  โอภาโส  วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี 65.พระมหาจารัญ  พุทฺธปฺปิโย หาดใหญ่สิตาราม สงขลา       

     สำหรับสำนักเรียนที่มีผู้สอบได้เป็นอันดับ 1 ได้แก่ สำนักเรียนวัดเทพลีลา สอบได้ 6 รูป อันดับ 2 วัดโมลีโลกยาราม สอบได้ 4 รูป อันดับ 3 ได้จำนวน 11 วัด อาทิ วัดสามพระยา วัดธาตุทอง วัดชนะสงคราม  ส่วนสถิติการเข้าสอบทุกระดับนั้น ป.ธ. 9 จำนวนผู้สอบ 322 รูป สอบได้ 65 รูป ป.ธ.8 ผู้สอบ 380 รูป สอบได้ 50 รูป ป.ธ.7 ผู้สอบ 514 รูป สอบได้ 166 รูป ป.ธ. 6 ผู้สอบ 558 รูป สอบได้ 158 รูป ป.ธ.5 ผู้สอบ 911 รูป สอบได้ 148 รูป ป.ธ.4 ผู้สอบ 1,656 รูป สอบได้ 418 รูป ป.ธ.3 ผู้สอบ 3,637 รูป สอบได้ 530 รูป   ป.ธ.1-2 ผู้สอบ 14,876 รูป สอบได้ 1,885 รูป รวมจำนวนผู้สอบทั้งหมดตั้งแต่ ป.ธ.1-2 ถึงป.ธ.9    22,853 รูป สอบได้รวมทั้งหมด 3,420 รูป
     โปรดตรวจสอบรายชื่อในชั้นประโยคอื่นๆได้ที่สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ website: www.infopali.net/เว็บมาสเตอร์
รายงาน

02/04/56

 

ที่มา :  http://www.komchadluek.net/detail/

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก