ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

     การให้ทานในพระพุทธศาสนานั้น ที่ทายกทายิกานิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการถวายภัตตาหาร หรือในภาษาบาลีที่เรียกว่า “โภชนะ” ที่แปลได้สองความหมายคือ การบริโภค และอาหาร เพราะมนุษย์อยู่ได้เพราะอาหาร หากขาดอาหารก็จะขาดกำลัง ไม่มีกำลังก็ไม่สามารถทำงานอะไรต่อไปได้ การถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์หรือการให้อาหารแก่ผู้รับคนอื่นๆย่อมได้รับอานิสงส์แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ให้เองว่าควรจะให้ทานแก่ใครเวลาไหน ผู้ให้ทานย่อมได้อานิสงส์ตามสมควรแก่การให้นั้น

     ในวันประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ที่รุ่นที่ 19/2556 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย  วันนั้นทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นที่คอยบันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆแม้จะมีช่างภาพคนอื่นๆอยู่แล้ว แต่การที่จะได้ภาพตามที่ต้องการนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือต้องถ่ายภาพเอง ซึ่งมีคติประจำใจในการถ่ายภาพไว้เสมอว่า “เข้าใจกล้อง  มองหาเป้าหมาย  เข้าใจบริบทและกดซัตเตอร์”  เท่านี้ก็ได้ภาพตามที่ต้องการแล้ว

     เสร็จงานแล้วในมือยังถือกล้องมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินเข้ามายกมือไหว้และเอ่ยทักว่า “ท่านพระมหาบุญไทยใช่ไหมเจ้าค่ะ” เมื่อหันหน้าไปตามเสียงทัก แม้จะบอกว่าใช่แล้วตัวจริงเสียงจริง  แต่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเป็นใครมาจากไหน  เมื่อเห็นเจ้าตัวทำหน้างงๆ คนทักจึงเฉลยเองว่า “โยมคือคนที่จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ในการทำเว็บไซต์ไซเบอร์วนาราม เมื่อปีก่อน”  จึงหายงง
     ปีที่ผ่านมามีเจ้าภาพแจ้งเจตจำนงจ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ในการทำเว็บไซต์ให้ โดยที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน ไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยรู้จักชื่อ เจ้าภาพบอกเพียงสั้นๆว่าเคยอ่านในบทความจากเว็บไซต์ซึ่งเขียนโดยพระมหาบุญไทย เคยเห็นแต่ภาพแต่ไม่เคยเห็นตัวจริง จึงแสดงเจตจำนงเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าเช่าพื้นที่ในการทำเว็บไซต์ให้ ซึ่งปีหนึ่งจ่ายค่าเช่าสามพันบาทต่อปี  ทั้งเสียเงินเสียเวลา แต่ได้บทความและเนื้อหามามากพอสมควร เขียนเล่นๆ แต่ทว่าเล่นจริงๆ ไซเบอร์วนารามดอทเน็ต จึงยังคงปรากฏโฉมโลกแล่นบนโลกไซเบอร์ต่อไปอย่างน้อยก็อีกหนึ่งปี

     เมื่อได้สนทนาจึงทราบว่าเป็นคนไทยที่มีหลักแหล่งที่ฮ่องกง ประกอบอาชีพค้าขาย พอมีเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ไม่ขัดสน นานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด และญาติพี่น้องที่เมืองไทย  ชีวิตคนไทยในต่างแดนยังผูกพันอยู่กับวัด ปัจจุบันวัดไทยที่ฮ่องกงมีหลายวัดเช่นวัดฮ่องกงธรรมาราม  วัดเมฆธรรมวนาราม  วัดพุทธธรรมาราม และที่พักสงฆ์พุทธธรรมาราม 
     สอบถามเพื่อนพระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดฮ่องกงธรรมารามรูปหนึ่งท่านบอกว่า “พระสงฆ์ไทยที่ฮ่องกงปฏิบัติตนเหมือนที่ประเทศไทยทุกประการ ในเทศกาลสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์เป็นต้นก็จัดงานตามประเพณีไทย คนที่เข้าวัดส่วนหนึ่งเป็นคนไทย และอีกส่วนหนึ่งเป็นคนฮ่องกง คนไทยส่วนหนึ่งนิยมไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮ่องกง เพราะอยู่ใกล้กับเมืองไทย เดินทางสะดวก ค่าเครื่องบินก็ไม่แพง”
        เคยตั้งใจจะเดินทางไปฮ่องกงหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เคยประสบโอกาสเลย มักจะมีภาระอื่นแทรกเข้ามาเสมอ แม้จะอยู่ห่างไกลก็เหมือนใกล้ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง คนรู้จักที่พึ่งเคยเห็นหน้าครั้งแรกแต่เหมือนรู้จักกันมานานปี

     โยมคนนั้นได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ถวายเครื่องใช้ต่างๆแก่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เช่นเครื่องต้มกาแฟ กาแฟสด เครื่องชงชาและชาดีจากฮ่องกงถวายเป็นสมบัติส่วนกลางทำดีมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและพระธรรมทูต  
     ผู้ที่ทำบุญด้วยโภชนาอาหารชื่อว่าย่อมให้ฐานะห้าประการแก่ผู้รับดังที่แสดงไว้ในโภชนทานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (22/37/40)  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผู้ให้โภชนะเป็นทาน ชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างแก่ปฏิคาหก(ผู้รับทาน) ห้าอย่างคือให้อายุ  ให้วรรณะ ให้สุข ให้กำลัง ให้ปฏิภาณ ครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้วรรณะแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวรรณะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้สุขแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้กำลังแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้ปฏิภาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์”

     พระสูตรนี้พระสงฆ์นิยมใช้เป็นบทอนุโมทนาทานในเวลาที่ทายกทายิกาถวายทานเสร็จแล้ว ในช่วงที่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลก็จะสวดเป็นภาษาบาลีว่า
                    อายุโท พลโท ธีโร               วณฺณโท ปฏิภาณโท
                    สุขสฺส ทาตา เมธาวี              สุขํ โส อธิคจฺฉติ
                    อายุ (อายุง) ทตฺวา พลํ วณฺณํ  สุขญฺจ ปฏิภาณโท
                    ทีฆายุ  ยสวา โหติ                ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ ฯ
     แปลเป็นภาษาไทยตามเนื้อความในภาษาบาลีได้ว่า “ปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุ  ให้กำลังย่อมได้กำลัง ให้วรรณะย่อมได้วรรณะ ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ ให้สุขย่อมได้สุข ครั้นให้อายุ กำลัง วรรณะ สุข และปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศ”

     ขอความสุขจงมีแก่ทายิกาท่านนั้นที่ได้ถวายทั้งอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแก่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ซึ่งช่วงนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดียแล้ว และกำลังฝึกปฏิบัติภาคนวกรรมที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์  อีกไม่นานก็จะจบหลักสูตรเป็นพระธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อไป

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
07/03/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก