ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             วัดมัชฌันติการาม วงศ์สว่างซอย 11 ได้จัดงานเทศน์มหาชาติประจำปี 2553 ในวันที่ 5 กันยายน 2553 เพื่อสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ งานนี้จัดขึ้นทุกปี บางปีเป็นการเทศน์พระเวสสันดรชาดกสิบสามกัณฑ์ โดยคณะสงฆ์วัดมัชฌันติการาม แต่ในปีนี้มีการเทศน์ทำนองแหล่สองธรรมมาสน์ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00นาฬิกาเทศน์คาถาพัน เวลา 13.00 นาฬิกาเริ่มเทศน์แหล่มหาชาติ ใครที่อยู่ใกล้อยากจะมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติขอเชิญได้ 
             เวสสันดรชาดกมีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย มหานิบาต(28/1045/248)  ความว่าเมื่อพระศาสดาประทับที่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกได้ทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมีของพระองค์ซึ่งประกอบด้วย 1000 พระคาถา 
           พระพุทธเจ้า สมัยเมื่อสมเด็จจากมหาวิหารเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ อันเป็นราชธานีแห่งมคธ ไปสู่นครกบิลพัสดุ์ แขวงสักกชนบทเพื่อบำเพ็ญญาตัตถจริยาโปรดพระญาติ มีพระเจ้าสุทโธทนพุทธบิดาเป็นประธาน อันพระกาฬุทายีเป็นผู้สื่อสารและนำเสด็จทรงประทับยังนิโครธาราม ไม่ห่างจากมหานคร ตามที่ศากยราชจัดถวายต้อนรับพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุบริวารเป็นอันมาก ยังมีความยินดีให้แผ่ไปทั่วทั้งกบิลพัสดุ์ ในกาลนั้นความมหัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นเหตุให้ทรงประกาศเรื่องเวสสันดรชาดก

             เวสสันดรชาดก เป็นชาดกที่มีผู้รู้จักกันมาก เพราะตั้งแต่โบราณกาลมาการเทศน์ที่เรียกกันว่ามหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และแต่ละกัณฑ์ทำนองไม่เหมือนกันเลย ซึ่งนักเทศมหาชาติ ทั้งหลายจะรู้จักกันดี มิใช่แต่เท่านั้น สมัยพระบรมโกศกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ได้แต่งมหาชาติคำหลวง อันประกอบไปด้วยร่ายและโคลงเป็นทำนองสำหรับสวดให้ผู้ที่มาจำอุโบสถศีลฟัง ในโรงเรียนก็ใช้มหาชาติเป็นหนังสือเรียน ทั้งกลอนเทศน์และคำหลวง แต่ก็เฉพาะบางกัณฑ์เท่านั้น
          อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติจะได้อานิสงส์สรุปได้ดังนี้ (1)ผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรชาดรที่บำเพ็ญมหาทานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตว่า การจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญธรรมอะไรบ้าง(2)ผู้ฟังจะได้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ เพราะการกระทำหรือบำเพ็ญความยิ่งใหญ่จะต้องลำบากผ่านเหตุการณ์อย่างไรบ้างบางทีถึงเอาชีวิตเข้าแลกหรือยอมตายเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตนมุ่งหวัง (3)ผู้ฟังจะได้สร้างขันติธรรม สร้างทานบารมี รู้จักเสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ มีความสามัคคี งานยิ่งใหญ่จึงจะสำเร็จได้(4) ผู้ฟังจะได้ทำความเห็นให้ตรง เกิดสัมมาทิฎฐิอันเป็นคติของคนดีของนักบุญในสังคม(5) ผู้ฟังได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เพราะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาไว้(6)ผู้ฟังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสช่วยเหลือจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

             ในปีพุทธศักราช 2553 คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม ได้พร้อมใจกันจัดงานเทศน์มหาชาติ  เพื่อบูชาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่ทางวัดได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี นอกจากนั้นยังเป็นการหาปัจจัยเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ได้สร้างพระมหาเปรียญมาแล้วเป็นจำนวนมาก บางท่านมีหน้าที่ในการบริหารระดับสูงในคณะสงฆ์ การจัดการเรียนการสอนในอนาคตคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบแผนกบาลีครบทุกชั้นตั้งแต่ประโยคเปรียญธรรม 1-2 ถึง ประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค
             โดยแต่ละปีที่ผ่านมา  มีญาติโยมผู้มีศรัทธาร่วมฟังเทศน์และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติพอสมควร  ในปี พ.ศ.2553 นี้  คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา  มีความเห็นพ้องกันว่าควรจัดงานในวันอาทิตย์ที่  5 กันยายน 2553 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 9 ปีนี้ได้จัดให้มีเทศน์มหาชาติเทศน์แหล่สองธรรมามน์ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ พร้อมได้อนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
              ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยพร้อมด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาและผลแห่งบุญกุศลในครั้งนี้    จงมารวมกันเป็นพลวปัจจัยและมหันตเดชานุภาพให้ท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ  พร้อมทั้งจตุรพิธพรชัย  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณธนสารสมบัติ  ให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง  มีความสุขความเจริญทุกทิวาราตรี   เจริญยิ่งขึ้นในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่าน เทอญ  ฯ

กองทุนการศึกษาวัดมัชฌันติการาม

           วัดมัชฌันติการามสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เจ้าจอมมารดาเที่ยง เจ้าจอมในรัชกาลที่ 4 ทรงเข้ามาอุปถัมภ์ในปีพุทธศักราช 2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วัดมัชฌันติการาม” แต่คนส่วนมากนิยมเรียกว่า “วัดน้อย” พระครูธรรมสารวิจิตร(หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันมีพระครูธีรสารปริยัติคุณ (พระมหา ดร.เดช  กตปุญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส
           สำนักศาสนาศึกษาวัดมัชฌันติการามได้จัดการเรียนการสอนแผนกนักธรรม และแผนกบาลีมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ในแต่ละปีมีนักเรียนสอบได้พอสมควร ในปีการศึกษา 2553 นี้มีนักเรียนที่กำลังศึกษาแผนกนักธรรม 22 รูป แผนกบาลี 31 รูป ในแต่ละปีการศึกษามีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งแสนบาท เงินกองทุนการศึกษาทุนที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ ยังขาดปัจจัยเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา จึงได้ดำเนินการในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ
             1.เพื่อเป็นทุนในการศึกษา ค้นคว้า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
             2.เพื่อเป็นทุนไว้อบรม เผยแผ่ ให้แก่ผู้สนใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
             3. เพื่อเป็นทุนไว้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาพระปริยัติธรรม
             4. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ในแต่ละปีการศึกษา
             ใครที่อยู่ใกล้จะมาร่วมงานก็ขอเชิญ แต่หากใครไม่สะดวกจะมาร่วมงานแต่อยากร่วมทำบุญเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลีก็สามารถติดต่อมาได้ ส่วนจะส่งอย่างไรนั้น ค่อยว่ากันวันหลัง หรือใครจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาก็ได้

กำหนดการเทศน์มหาชาติวัดมัชฌันติการาม
วันอาทิตย์ที่  5  กันยายน  2553
(ตรงกับวันแรม 11  ค่ำ เดือน 9)
     เวลา 07.00 น. เทศน์พระคาถาพัน
       เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
                                เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ(แหล่สองธรรมมาสน์)
ณ  โรงเรียนปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย) ซอยวงศ์สว่าง 11  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม
แจ้งข่าว
05/09/53


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก