ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์“พระครูธีรสารปริยัติคุณ” เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เป็นพระราชาคณะในพระราชทินนามที่  “พระพุทธิสารโสภณ” หรือนิยมเรียกว่า “ท่านเจ้าคุณ”  ทางวัดมัชฌันติการาม ได้จัดงาน “มุทิตาสักการะ" ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม – 5 ธันวาคม 2555 ใครที่มีความเคารพรักและศรัทธาในพระคุณท่าน ขอเชิญมาร่วมงานได้

 

         มุทิตา หมายถึง การแสดงความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องแผ้วบันเทิง กอปรไปด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป“ มุทิตามีลักษณะคือพลอยยินดี มีหน้าที่คือ ไม่ริษยา ผลปรากฏคือขจัดความริษยา ความไม่ยินดีหรือความทนไม่ได้ต่อความสุขความสำเร็จของผู้อื่น มุทิตาจึงเป็นการพลอยปลาบปลื้มใจกับผู้ที่ได้ดี

 

          มุทิตา จัดเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในพรหมวิหารสี่ประการอันประกอบด้วย "เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา" เมตตา ความรักอยากให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา สงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ความยินดี พลอยยินดีด้วยเมื่อคนอื่นได้ดีมีความสุข และอุเบก วางใจเป็นกลาง

          การแสดงมุทิตาจึงเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ดี "พระพุทธสารโสภณ" เป็นชื่อของพระราชาคณะ ได้รับพระทานแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ปีนี้มีพระราชาคณะที่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 38 รูป และได้เลื่อสมณศักดิ์ชั้นสูงขึ้นไปอีก 27 รูป พุทธศาสนิกชนท่านใดรู้จักกับพระเถระรูปไหนขอเชิญไปร่วมแสดงมุทิตาสักการะได้ตามสะดวก

 

 

กำหนดการ

รายนามพระสงฆ์ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ประจำ 5 ธันวาคม 2555

 

เว็บมาสเตอร์

04/12/55 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก