ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         ในแต่ละปีจะมีการเลื่อนสมณศักดิ์สำหรับพระสงฆ์ผู้สมควรแก่การยกย่องเชิดชู ปีละหนึ่งครั้งโดยกำหนดเข้ารับพระราชทานสถาปนาและตั้งสมณศักดิ์ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมได้ผ่านการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี 2555 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 66 รูป ปีนี้พระครูธีรสารปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม บางซื่อ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นิยมเรียกว่า "เจ้าคุณ" ที่ "พระพุทธิสารโสภณ" (ลำดับที่ 60) จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เคยเรียกหลวงพ่อเจ้าอาวาสหรือ "ท่านพระครู" ต่อไปก็ต้องเปลี่ยนคำเรียกใหม่ว่า "ท่านเจ้าคุณฯ" ใหม่ๆอาจจะไม่คุ้น ต่อไปก็คุ้นเอง

 

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ได้มีการพิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและ ตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี 2555 ขณะนี้เรียบร้อยแล้ว

          สำหรับในปีนี้มีตำแหน่งชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายมหานิกาย ว่าง 1 ตำแหน่ง โดยพระเถรานุเถระที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จ พระราชาคณะฯ ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีราชทินนามว่า "พระพรหมบัณฑิต"

         ขณะเดียวกันได้มีการพิจารณาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในโอกาสนี้จำนวน 66 รูป ในจำนวนนี้มีพระราชคณะชั้นเทพขึ้นเป็นชั้นธรรม 2 รูปคือ พระเทพโมลี (ธ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมปาโมกข์ และพระเทพญาณโมลี วัดขันเงิน จ.ชุมพร เป็นพระธรรมโกศาจารย์ โดยมีรายนามดังนี้

         1.  พระธรรมโกศาจารย์     วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ    เป็น พระพรหมบัณฑิต

         2.  พระเทพโมลี (ธ)         วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ     เป็น พระธรรมปาโมกข์

         3.  พระเทพญาณโมลี       วัดขันเงิน ชุมพร                    เป็น พระธรรมโกศาจารย์

         4.  พระราชโมลี              วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ  เป็น พระเทพวิสุทธิโมลี

         5.  พระราชวิมล              วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ         เป็น พระเทพวิมลมุนี

         6.  พระราชกิตติเมธี          วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี       เป็น พระเทพปริยัติสุธี

         7.  พระราชพิพัฒนาทร (ธ) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ        เป็น พระเทพวิมลญาณ วิ.

         8.  พระราชปัญญามุนี        วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ          เป็น  พระเทพรัตโมลี

         9.  พระราชปริยัติเมธี         วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  เป็น  พระเทพมังคลาจารย์

         10. พระราชปริยัตยาทร      วัดมหาชัย มหาสารคาม           เป็น พระเทพสิทธาจารย์

         11. พระราชพิพัฒนาภรณ์    วัดทรายขาว สงขลา               เป็น พระเทพญาณโมลี

         12. พระราชสิทธิโมลี (ธ)    วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เป็น    พระเทพกิตติวิมล

         13. พระศรีสุธรรมเมธี        วัดเวฬุวัน ยะลา                       เป็น  พระราชปัญญามุนี

         14. พระศรีวิสุทธิเมธี         วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี            เป็น พระราชปริยัติเมธี

         15. พระศรีปทุมเมธี           วัดเขียนเขต ปทุมธานี              เป็น พระราชกิตติเมธี

         16. พระโสภณวิหารการ     วัดโพธิ์ชัย หนองคาย                เป็น พระราชรัตนาลงกรณ์

         17. พระวิจิตรพิพัฒโนดม   วัดท่าไม้แดง ตาก                    เป็น พระราชวิทยาคม

         18. พระสิทธิธรรมธาดา     วัดสระเกศ กรุงเทพฯ                 เป็น พระราชธีรคุณ

         19. พระวิเชียรกวี             วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ                  เป็น พระราชมังคลาจารย์

         20. พระศรีสมโพธิ            วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ                  เป็น พระราชพิพัฒนาภรณ์

         21. พระศรีศาสนวงศ์        วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ         เป็น พระราชโมลี

         22. พระปริยัติเมธี (ธ)       วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เป็น   พระราชสิทธิโมลี

         23. พระพิมลภาวนาพิธาน  วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา       เป็น พระราชภาวนาพิธาน วิ.

         24. พระพุทธมนต์วราจารย์  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ  เป็น  พระราชภัทรญาณ วิ.

         25. พระอมรมุนี (ธ)           วัดวิชิตาราม รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา เป็น    พระราชสารมุนี

         26. พระสุนทรพุทธิวิเทศ   วัดพุทธาวาส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา  เป็น   พระราชพุทธิวิเทศ

         27. พระกิตติวิมลเมธี (ธ) วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา  เป็น   พระราชกิตติวิมล

         28. พระครูสมุทรกวี (จำลอง ป.ธ.5)วัดกลางเหนือ อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม เป็น พระสมุทรธรรมคณี

         29. พระครูวิสิฐวีรคุณ (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีเป็น พระวชิรธรรมคณี

         30. พระครูสิริธรรมรักขิต (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ อ.เมืองตราด จ.ตราด เป็น พระบุรเขตธรรมคณี

         31. พระครูระณังค์คณารักษ์ (ขจร ป.ธ.4)วัดสุวรรณคิรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง เป็นพระระณังคมุนีวงศ์

         32. พระครูสิริกิจจาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง เป็น พระจินดารัตนาภรณ์

         33. พระครูมหานคราภิรักษ์ (สมคิด ป.ธ.4)วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก

         34. พระครูปริยัติกิจสุนทร (นิคม ป.ธ.3)วัดสว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู เป็น พระอุดมคุณาภรณ์

         35. พระครูโพธานุรักษ์ (พรมมา) วัดศรีสว่างบรมสุข อุดรธานี  เป็น พระโสภณธรรมาจารย์

         36. พระครูพิทักษ์คณานุกิจ (สว่าง) ธ. วัดศรีหมากแข้ง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็น พระจันโทปมาจารย์ วิ.

         37. พระครูสุนทรนิมมานการ (ธีรวัฒน์)วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็น พระรัตนสราธิคุณ

         38. พระครูมงคลรัตนวัฒน์ (อาทิตย์)วัดมงคลชัยพัฒนานาม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็น พระวิสิฐคณาภรณ์

         39. พระครูอรุณกิจโกศล (จำรัส)วัดแจ้ง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระมงคลทีปาจารย์

         40. พระมหามนัส ป.ธ.7 วัดเอก อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา    เป็น พระสิริพัฒโนดม

         41. พระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร) วัดท่าพระเจริญพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็น พระนิโรธรักขิต

         42. พระครูโพธิชยาภิรักษ์ (ทวี) ธ. วัดกระทุ่มปี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น พระสิงหคณาจารย์

         43. พระครูวิสุทธิสารโสภิต (หัตไทย) วัดลุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง  เป็น พระโบราณพิทักษ์

         44. พระครูสิริคุณสาทร (คุณากร ป.ธ.3) วัดนาคกลาง บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  เป็น  พระมงคลวรญาณ

         45. พระมหาสนอง ป.ธ.9 วัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพฯ  เป็น พระศรีศาสนวงศ์

         46. พระมหาทองดี ป.ธ.9 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  เป็น พระปิฎกเมธี

         47. พระมหาพนมพร ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม        เป็น พระศรีวิสุทธิเมธี

         48. พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์ (ประสาร ป.ธ.6) ธ. วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เป็น พระปริยัติเมธี

         49. พระครูศรีบุญญาคม (บุญสม ป.ธ.6) วัดกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระวิสุทธิบุญญาคม

         50. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (นนทพันธ์ ป.ธ.5) วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็น  พระวิมลมุนี

         51. พระครูวิมลธรรมธาดา (สวง ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ เป็น พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.

         52. พระครูโสภณสารธรรม (สุชิน ป.ธ.3) ธ.วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ    เป็น พระกิตติวรประสาทธน์

         53. พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ (ณัฐกร ป.ธ.3) วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็น พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล

         54. พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ (อัมพร ป.ธ.3) ธ. วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เป็น  พระกิตติวิมล

         55. พระครูอรุณธรรมานุวัตร (ต่อศักดิ์ ป.ธ.3)วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เป็น  พระศากยปุตติวงศ์

         56. พระครูพุทธิสารสุนทร (บุญกู้) ธ. วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เป็น พระพุทธิสารเถร วิ.

         57. พระครูสรวุฒิพิศิษฏ์ (เฉลียง) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  เป็น  พระสรภาณกวี

         58. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (สมทรง) วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ  เป็น พระอรรถกิจโสภณ

         59. พระครูศรีศาสนกิจ (ไพโรจน์ ป.ธ.9) ธ.วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น  พระศรีธรรมวงศาจารย์

         60. พระครูธีรสารปริยัติคุณ (เดช ป.ธ.3) ธ.วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ กรุงเทพฯ เป็น พระพุทธิสารโสภณ

         61. พระครูโสภณวรกิจ (บรรจง) วัดเอี่ยมประชานิมิต อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  เป็น  พระมงคลสีลคุณ

         62. พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (พิศิษฐ์) ธ.วัดอนาลโยทิพยารามอ.เมือง จ.พะเยา  เป็น พระโพธิญาณรังสี วิ.

         63. พระครูนิโครธรรโมภาส (ลาภ) วัดนิโครธาราม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย เป็น พระนิโครธธรรมธาดา

         64. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (วสันต์ ป.ธ.5) วัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา เป็น  พระสิทธิธรรมวิเทศ

         65. พระมหาเหรียญ ป.ธ.4 วัดอานันทเมตตยาราม สิงคโปร์ เป็น พระปัญญาธรรมวิเทศ

         66. พระครูวิฑูรธรรมกิจ (ย้อย) ธ.วัดพุทธรังษีสแตนมอร์ นิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย   เป็น พระวิเทศธรรมญาณ

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก