ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

        คณะสงฆ์ธรรมยุตไทยในประเทศอินโดนีเซียร่วมกับสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีกำหนดการจัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 โดยจัดประชุมที่สำนักสงฆ์สมณะ เมืองเดนปาซ่าร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555


        ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก แต่เชื่อกันว่าในอดีตประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน โดยสืบค้นจากหลักฐานทางโบราณคดีคือบรมพุทโธหรือบุโรบูโด มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่เมืองย็อกจากาตาร์หรือย็อกย่า ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์ภันเตวิญญ์ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามาทุกปี
        ในเมืองอื่นๆมีวัดและสำนักสงฆ์หลายแห่งเช่นวัดพุทธเมตตา วัดพุทธธรรม จากาต้า วัดวิปัสสนาครหะ บันดุง วัดพุทธวิริโย สุลาบายา วัดธรรมเมตตา วัดสิทธัตถะ  วัดพุทธธรรมโกรอนตาโล วัดเวสสันดร เป็นต้น สรุปแล้วมีวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 9 วัด และมีสำนักสงฆ์อีกสี่แห่ง กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ และสำนักสงฆ์สมณะที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่งที่เมืองเดนปาซ่าร์ เกาะบาหลี อันเป็นสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศอินโดนีเซียครั้งนี้
        การเดินทางเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตจะออกเดินทางในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ส่วนคณะกรรมการ พระเถรานุเถระจะออกเดินทางในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เริ่มประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2555

        หากใครมีอุปสรรคปัญหาประการใดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ตึกกวีบรรณาลัย ชั้น 1) วัดบวรนิเวศวิหาร โทรศัพท์ 0-2282-6182  โทรสาร 0-2282-6183  หรือที่  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website:www.dpgb.mbu.ac.th, www.tidga.net

 

พระมหาบุญไทย ปุญญมโน
17/06/55
รายงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก