ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

        ปีนี้ (2555) เป็นปีแห่งการครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “พุทธชยันตี” หลายหน่วยงานได้จัดงานในเทศกาลวันวิสาขบูชา และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมในเทศกาลวันวิสาขบูชานานาชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชนะมารเมื่อ 2600 ปีที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร่างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ”
 

        สืบเนื่องจากในการประชุมผู้นำพระพุทธศาสนานานาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้การสนับสนุน
        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม จัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  พร้อมทั้งรับทราบข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางวิธีการที่จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำผลการประชุมกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายของมหาเถรสมาคมในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

 


        การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตทูตไทยในต่างประเทศทั้งสองนิกายจัดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ภาคเช้ามีการเสวนาเรื่อง “บทบาทและความคาดหวังของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ส่วนภาคบ่ายประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต” และกิจกรรมระดมสมองภายใต้หัวข้อ “ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย”
        พระธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มาจากประธานสงฆ์ในทวีปต่างๆ ทั่วโลกทั้งสองนิกาย เจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งประชาชนผู้สนใจ
        งานประชุมสัมมนาตามกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เลิกประชุมเวลา 21.30 น. จัดที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน เอ อาคารเรียนรวม  นอกจากนั้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ยังมีการประชุมนานาชาติเรื่อง "บทบาทความเคลื่อนไหวขององค์กรชาวพุทธในชมพูทวีป" จัดที่ห้อง 402 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน

26/05/55
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก