ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 ที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ตึกติสสะ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีพระเถรานุเถระกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรม) กรรมการบริหารสำนักกำกับดูแลพระธรรมธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
 

         การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยแบ่งออกเป็นสามภาคคือภาควิชาการเป็นเวลาสองเดือน ภาคนวกรรม 15 วัน ฝึกอบรมที่วัดสิริวัฒน์วิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ และภาคจิตภาวนา 15 วัน ฝึกอบรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา การฝึกอบรมพระธรรมทูตประจำปีนี้มีผู้สำเร็จและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 42 รูป

 


         พระธรรมเมธาจารย์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 สรุปความได้ว่า “ขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเป็นพระธรรมทูตในครั้งนี้ การที่ท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในอุดมการณ์ที่จะนำเอคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสั่งสอนคนอื่นให้ได้รับความสุขความสบายใจนั้นต้องมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องและความไม่เสมอภาคกันในหมู่มนุษย์เพราะระบบชั้นวรรณะ ทำให้อยู่ร่วมกันไม่เป็นสุข เมื่อพระองค์ตรัสรู้จึงทำให้ความไม่เสมอกันของมนุษย์มีความเสมอกันกันด้วยศีลเรียกว่าศีลสามัญญตา คนเราหากมีศีลเสมอกันจะทำให้ไม่แตกแยก และหากทุกคนมีทิฐิสามัญญาตาคือมีความคิดเห็นเสมอกันก็จะทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

        แม้แต่ในการอุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงยกเลิกระบบวรรณะไปด้วยเพื่อความเสมอกันโดยศีลเช่นครั้งหนึ่งเจ้าศากยะเข้ามาอุปสมบทพร้อมกันหลายรูป แต่พระพุทธองค์ก็ทรงให้พระอุบาลีซึ่งเป็นช่างกลบก(ช่างตัดผม)อุปสมบทก่อนเพราะทำให้คนมีความเสมอภาคกันโดยก้าวพ้นจากระบบชนชั้นวรรณะ เพื่อที่จะให้เจ้าศากยะได้เคารพนายช่างกลบกคือพระอุบาลีซึ่งมีวรณะต่ำกว่า ในการไปอยู่ไปต่างประเทศหากเราสอนให้คนอื่นตั้งอยู่ในธรรมได้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ การสอนธรรมเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ดังพุทธภาษิตว่า “สพฺพทานํ ธมฺทานํ ชินาติ การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง”  กุฏิวิหารอุโบสถต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็เพราะมีการให้ทานนั่นเอง หากไม่มีการให้ทาน ศาสนวัตถุเหล่านี้ก็มีขึ้นไม่ได้ พระธรรมทูตรุ่นก่อนๆไปสั่งสอนคนในต่างประเทศ จนเกิดวัดวาอารามเกิดขึ้นมากมายทั้งในยุโรป อเมริกา ก็เพราะอาศัยธรรมทานที่พระธรรมทูตได้แสดงนั่นเอง จึงมีการบริจาค มีวัดในประเทศต่างๆมากกว่าสถานทูตไทยในต่างประเทศ บางประเทศมีที่ดินของวัดเป็นจำนวนมากสถานกงสุลมีไม่เกิน 50 ไร่ แต่วัดบางแห่งมีมากถึง 200 ไร่ เช่นวัดพุทธเมตตา วัดเมตตาวนารามเป็นต้น

 

         แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชา แต่มีคนถวายวัตถุสิ่งของในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก วัตถุเหล่านี้มาจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจนทำให้คนเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง ขอให้ท่านระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย    คำสอนที่เรานำมาปฏิบัติทำให้เรามีความสุขใจ ความสบายใจ พระธรรมทูตมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผยแผ่ความสุขไปยังคนอื่นๆด้วย และให้นำความสุขนั้นไปเผยแผ่ให้แก่คนอื่นๆได้รับความสุขนั้นด้วย
         ขอให้ท่านเป็นพระธรรมทูตที่ดีที่จะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาและอภิบาลท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จจงทุกประการเทอญ
         จากนั้นพระธรรมทูตได้ถวายสักการะแด่คณาจารย์ผู้ให้การอบรม และกราบลาเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับยังวัดเดิมและเตรียมตัวในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆต่อไป  

 

         พระธรรมทูตที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรจะได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในสี่ทวีปซึ่งปัจจุบันมีวัดไทยมากกว่า 100 วัดคือประเทศสหรัฐอเมริกามีวัดไทย 58 วัด และที่พักสงฆ์ 1 แห่ง ประเทศแคนาดามีวัดไทย 6 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก 1 วัด ประเทศสวีเดนมีวัดและที่พักสงฆ์ 8 แห่ง ประเทศฝรั่งเศส 3 วัด ประเทศเยอรมนี 8 วัด ประเทศออสเตรีย 1 วัด ประเทศอังกฤษ 3 วัด ประเทศอิตาลี 1 วัด ประเทศฟีนแลนด์ 1 วัด ประเทศนอร์เวย์ 4 วัด ประเทศเตรเลีย 12 วัด ประเทศนิวซีแลนด์ 4 วัด ประเทศอินโดนีเซียทั้งวัดและที่พักสงฆ์ 21 แห่ง ประเทศอินเดีย 5 วัด ประเทศมาเลเซีย  1 วัด ประเทศฮ่องกง 4 วัด ประเทศไต้หวัน 4 วัดและ 1 สำนักสงฆ์ ประเทศญี่ปุ่น 1 วัด 1 สำนักสงฆ์ และประเทศเกาหลีใต้อีก 1 สำนักสงฆ์

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
05/04/55

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก