ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 159 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2554 โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวในงานว่า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2554 ทางวัดยานนาวา และกรมการศาสนา จึงได้จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งทางคณะสงฆ์ ก็ได้ให้การส่งเสริมโครงการดังกล่าว เพราะเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้กล่อมเกลาจิตใจในการเป็นคนดี ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางโลก เพราะ การส่งเสริมให้เด็กได้เข้ามาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย ทั้งนี้ทางวัดยานนาวา จะเน้นให้สามเณรได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝึกจิตภาวนา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การฝึกสมาธิอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า พุธที่ 6 เมษายน 2554 01:56:14 น.
http://www.ryt9.com/s/nnd/1123867

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก