ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิไทยพึ่งไทย ซึ่งมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธาน ได้จัดทำ "โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน" สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ซึ่งมีความทรุดโทรม โดยได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี ให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ได้ จากการประสานงานของเจ้าคุณราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทโธ) คุณมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ และได้รับการอนุมัติแบบจากคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2554

           การบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อประมาณ 2,300 ปีก่อน ส่วนครั้งที่ 2 โดยท่านอู่ถั่น ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อ 40 ปีก่อน การบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีของคนไทยที่จะได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสที่พระพุทธศาสนาจะมีอายุครบ 2,600 ปี ในปี 2555 ตลอดจนร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล 60 ปี ราชาภิเษกและ 84 พรรษามหาราช ซึ่งโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถานนี้ได้รับความกรุณาจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
           สำหรับบริเวณการบูรณปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ มีอาทิจัดสร้างลานสวดมนต์บริเวณเสาหินอโศก, ปรับปรุงทางเดินโดยรอบวิหารมายาเทวี จุดที่ประสูติ, ปรับปรุงภูมิทัศน์, ปรับปรุงถนนทางเข้าสู่บริเวณสวนศักดิ์ และจัดสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลและห้องน้ำ โดยการบูรณะจะยึดตามแนวคิดของการอนุรักษ์ พัฒนาโบราณอย่างเคร่งครัด ทางคณะกรรมการโครงการฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างมหากุศลบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ลุมพินีสถาน โดยบริจาคผ่านชื่อบัญชี "กองทุนลุมพินีสถาน"ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญกองทุนลุมพินีสถาน และที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งผ่านระบบ SMS พิมพ์คำว่า lum ส่งไปที่หมายเลข 4596999 ครั้งละ 9 บาท.

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/life/155866

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก