ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ข้อชี้แจ้งเรื่องโครงการพระไตรปิฎก
           ตามที่พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า วัดพระธรรมกายได้เชิญนักวิชาการที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีจากประเทศต่างๆ มาช่วยกันตรวจชำระพระไตรปิฎก โดยจะแก้ไขเรื่องไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปลี่ยนเป็น อนิจจัง ทุกขัง  อัตตา นั้น
วัดพระธรรมกายขอชี้แจงความจริงดังนี้ 
           1.ไม่มีใครในโลกสามารถเปลี่ยนคำสอนเรื่อง ไตรลักษณ์ ในพระไตรปิฎกได้ เพราะพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ทั้งฉบับสยามรัฐในประเทศไทย ฉบับพุทธชยันตีในศรีลังกา ฉบับฉัฏฐสังคายนาในพม่า ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali-Text-Society)-ในประเทศอังกฤษ ล้วนมีระบุไว้อย่างชัดเจน ใครไปแก้ไขโดยพลการ ก็จะขัดแย้งกับหลักฐานของพระไตรปิฎกทุกฉบับที่มีอยู่แล้ว ไม่มีทางที่ใครๆจะยอมรับ ผู้ทำก็มีแต่จะเสื่อมเสียไปเอง ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
           2.โครงการพระไตรปิฎก ที่ทางวัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการอยู่นั้น มุ่งรักษาคัมภีร์ใบลานตามสายจารีตต่างๆ ทั้งไทย ล้านนา ศรีลังกา พม่า ขอม ซึ่งนับวันก็จะผุกร่อนบ้าง ถูกปลวกกินบ้าง ไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดาย โดยถ่ายภาพดิจิตอลทำเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการพระพุทธศาสนาทั่วโลก และขอความร่วมมือนักวิชาการทั่วโลกช่วยกันตรวจชำระ ให้ได้เป็นฐานข้อมูลพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ สามารถสืบค้นดูตัวต้นฉบับใบลานของทุกสายจารีต ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ งานนี้เป็นงานใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิชาการทั่วโลก และต้องใช้เวลานานนับสิบปี แต่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
          ขณะนี้ ในสังคมไทยเรามีความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองมากพออยู่แล้ว จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันอย่าปล่อยให้ความไม่รู้หรือไม่เข้าใจ มาก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในวงการพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเลย
                                      
พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวํโส
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วัดพระธรรมกาย
 
หมายเลขโทรศัพท์ 083-5404744, 02-831-1702

ที่มา:http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110323-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81_LEFT.html

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก