ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

                พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม เจ้าคณะกรุงเทพ มหานคร เปิดเผยว่า จากการที่มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนั้น จากนี้ไปคงต้องทำงานหนักมากขึ้น โดยจะเน้นสานต่องานของพระธรรมสุธี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครง การพี่อุ้มน้อง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการช่วยเหลือระหว่างพระกับพระด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น หากเจ้าอาวาสวัดใดมรณภาพทางเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต จะบริจาคปัจจัย 1,000 บาท พร้อมผ้าไตร ถวายพระรูปที่มรณภาพ ขณะที่วัดใดมีฐานะยากจน ขัดสนปัจจัยในการบริหารจัดการวัด ทางเจ้าอาวาสวัดที่พอมี เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขตก็จะร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ เป็นต้น สำหรับปัญหาของพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสม ก็จะต้องดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น โดยจะต้องอาศัยกำลังของพระวินยาธิการ ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญมาก เพราะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ปัญหาพระภิกษุ-สามเณรประพฤติไม่เหมาะสมมีจำนวนน้อยลง ไม่ว่าจะเป็น พระปลอม พระเรี่ยไร นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมให้เจ้าอาวาสที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะต้องสานสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง เนื่องจากที่ผ่านมา วัดหลายแห่งประสบปัญหาชุมชนไม่ยอมรับ ดังนั้น เจ้าอาวาสจะต้องสานสัมพันธ์กับชุมชน พุทธศาสนิกชนที่อยู่รอบวัด เพื่อให้เขาเหล่านั้น เกิดความเข้าใจการทำงานของเจ้าอาวาส รวมทั้งได้พูดคุยกันจะทำให้ชุมชนกับวัดอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
                "อาตมาอยากให้แต่ละวัดสร้างความเข้าใจต่อชุมชน อย่างวัดของอาตมา ก็จะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาฟังเทศน์ฟังธรรม จะทำให้เราได้พูดคุยกับเขา ก็จะทำให้เขาเข้าใจการทำงานของเรา ปัญหาระหว่างพระกับชุมชนก็จะไม่เกิดขึ้น สำหรับด้านการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเน้นย้ำและส่งเสริมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเรียนนักธรรม บาลี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชน อย่างไรก็ตาม อาตมาไม่คาดคิดว่าจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จากนี้คงต้องทำงานหนักมากขึ้น และจะทำให้ดีที่สุด" เจ้าคณะกทม.กล่าว

ที่มา:http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEkwTURNMU5BPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1TMHdNeTB5TkE9PQ==

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก