ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมตั้ง“พระพรหมโมลี” เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางแทน “สมแด็จพระมหาธีราจารย์” วันที่ 21 มี.ค. 54 นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เปิดเผยผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)ว่า ด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางว่างลง และเนื่องจากเป็นตำแหน่งสำคัญ จึงไม่ควรว่างเว้นเป็นเวลานาน ที่ประชุม มส. จึงมีมติให้พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1 และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=128126&categoryID=42

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก