ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              วันที่ 28 พ.ย. 2557  พระพรหมเมธี โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ ประจำปี 2557 จำนวน  85 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 มีรายนามดังต่อไปนี้

สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ หรือ สมเด็จพระราชาคณะ
              1.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์

พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ

              2.พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม เป็น พระมหาโพธิวงศาจารย์
              3.พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร  เป็น พระพรหมกวี
              4.พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม เป็น พระพรหมเวที
              5.พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา เป็น พระพรหมเสนาบดี
 

พระราชาคณะชั้นธรรม
              6.พระเทพรัตนมุนี วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี
              7.พระเทพวรสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ เป็น พระธรรมเสนาบดี
              8.พระเทพปริยัตยจารย์ วัดสร้อยทอง เป็น พระธรรมปริยัติโสภณ
              9.พระเทพมงคลรังษี วัดอรุณราชวราราม เป็น พระธรรมมงคลเจดีย์
 

พระราชาคณะชั้นเทพ
              10.พระราชพิพัฒนโกศล วัดศรีสุดาราม เป็น พระเทพประสิทธิมนต์
              11.พระราชวชิราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เป็น พระเทพวีราภรณ์
              12.พระราชภาวนาวราจารย์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ เป็น พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
              13.พระราชปริยัตโยดม วัดจองคำ ลำปาง เป็น พระเทพปริยัติมงคล
              14.พระราชวรธรรมโกศล  วัดชัยมงคล สงขลา เป็น พระเทพสุธรรมญาณ
              15.พระราชธรรมาภรณ์ วัดกลาง สมุทรปราการ  เป็น พระเทพสมุทรมุนี
              16.พระราชปัญญาโสภณ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระเทพรัตนมุนี
 

พระราชาคณะชั้นราช
              17.พระสิริชัยโสภณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระราชสุรวาที
              18.พระศรีสิทธิเมธี  วัดสวนดอก เชียงใหม่ เป็น พระราชรัชมุนี
              19.พระวิสุทธิพงษ์เมธี  วัดเศวตฉัตร เป็น พระราชพิพัฒนโกศล
              20.พระเกศีวิกรม วัดโพธาราม นครสวรรค์ เป็น พระราชพุฒิเมธี
              21.พระประสิทธิสุตคุณ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น พระราชธรรมาภรณ์
              22.พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข เป็น พระราชปัญญาโสภณ
              23.พระกิตติสารมุนี วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา ธ.(ธรรมยุต) เป็น พระราชวัชราภรณ์
              24.พระสุธีวราภรณ์ วัดพุทธฉาย สระบุรี เป็น พระราชธีราภรณ์
              25.พระอมรเมธี วัดตากฟ้า นครสวรรค์ เป็น พระราชปริยัติวิธาน
              26.พระปริยัติวรากร วัดคฤหบดี พระราชสิทธิมงคล
              27.พระสุธีธรรมาภรณ์ วัดมหาพฤฒาราม เป็น พระราชวชิราภรณ์
              28.พระพิศาลศาสนกิจ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุรินทร์ เป็น พระราชวิสุทธิมุนี  (วิ.)
              29.พระบวรปริยัติกิจ วัดสว่างสุวรรณาราม นครพนมเป็น พระราชสิริวัฒน์
              30.พระภัทรธรรมสุธี วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ.) เป็น พระราชวินยาภรณ์
              31.พระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ นนทบุรี เป็นพระราชนันทมุนี
              32.พระโสภณธรรมวาที วัดบางนานอก เป็นพระราชรัตนโสภณ
              33.พระสุธีปริยัติธาดา วัดธรรมามูล ชัยนาท เป็นพระราชปริยัติสุธี
              34.พระชินวงศเวที  วัดตรีทศเทพ  (ธ.) เป็น พระราชสารสุธี
              35.พระวิสุทธิธรรมคณี วัดท่าเรือ ภูเก็ต เป็นพระราชสิริมุนี
              36.พระสุวรรณวรมุนี วัดทองธรรมชาติ เป็นพระราชธรรมมุนี
              37.พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี นครนายก เป็น พระราชพรหมคุณ


พระราชาคณะชั้นสามัญ
              38.พระครูศีลพัฒนชัย วัดสระไม้แดง ชัยนาท เป็นพระชัยนาทมุนี
              39.พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี  (ป.ธ.9) วัดตะพานหิน พิจิตร เป็น พระศรีวิกรมมุนี
              40.พระมหาเชิดชัย กตปุญโญ (ป.ธ.9) วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเมธีวราภรณ์
              41.พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี (ป.ธ.9) วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย เป็น พระศรีญาณวงศ์
              42.พระมหาวิมาน กนฺตสีโล (ป.ธ.8) วัดปากน้ำ อุบลราชธานี เป็น พระศรีวิสุทธิมุนี
              43.พระครูปริยัติกิจ วัดกลาง มหาสารคาม เป็น พระมงคลปริยัติคุณ
              44.พระครูวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ เป็น พระโกศัยเจติยารักษ์
              45.พระครูโอภาสบุญวัฒน์  วัดเขาสำเภาทอง ระยอง เป็น พระญาณรังสี
              46.พระครูสิริธรรมภาณี วัดมิ่งเมือง น่าน เป็นพระสุนทรมุนี
              47.พระครูสุทธิวรญาณ วัดสุทธจินดา นครราชสีมา (ธ.) เป็น พระวินัยโมลี (วิ.)
              48.พระครูโสภิตจันทสาร  วัดไตรภูมิ บึงกาฬ เป็น พระบวรปริยัติกิจ
              49.พระครูศรีปริยัตยากร วัดพระธาตุคีรีเขต พังงา เป็นพระสิริธรรมาจารย์
              50.พระครูศรีกิตติสุนทร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิพงษ์เมธี
              51.พระครูกิตติสารสุมณฑ์  วัดศรีสุทธาวาส นครราชสีมา (ธ.) เป็น พระภัทรธรรมสุธี
              52.พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจรเข้ ปราจีนบุรี (ธ.) เป็น พระปราจีนมุนี (วิ.)
              53.พระครูบวรสิกขการ วัดดาวดึงษาราม เป็น พระสิริชัยโสภณ
              54.พระมหาสนธ์ ฐิตธมฺโม (ป.ธ.9) วัดบรมนิวาส(ธ.) เป็น พระอมราภิรักขิต
              55.พระมหาประจักษ์ เขมกาโม (ป.ธ.9) วัดเทพศิรินทราวาส(ธ.) เป็น พระกิตติสารมุนี
              56.พระมหาวีระชัย ตนฺติปาโล (ป.ธ.9) วัดสามพระยา เป็นพระศรีปริยัติดิลก
              57.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ วัดพิชยญาติราม เป็น พระภาวนาพิศาลเมธี (วิ.)
              58.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดปทุมวนาราม (ธ.)เป็น พระกิตติสารสุธี
              59.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์  วัดปากน้ำ เป็น พระศรีสมโพธิ
              60.พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธาราม เป็น พระพุทธพยากรณ์
              61.พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดยานนาวา  เป็น พระโสภณธรรมวาที
              62.พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ.) เป็น พระอุดมสารโสภณ
              63.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ วัดประยุรวงศาวาส เป็น พระพิศิษฏ์วิหารการ
              64.พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ วัดสะแก นครราชสีมา เป็น พระภาวนาประชานาถ (วิ.)
              65.พระมหาจำนง วรวฑฺฒโน (ป.ธ.9) วัดพังม่วง สุพรรณบุรี เป็น พระศรีธรรมคุณาธาร
              66.พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต (ป.ธ.9) วัดใหญ่ศรีสุพรรณ เป็น พระศรีสุธรรมเมธี
              67.พระมหาสนั่น ยสชาโต (ป.ธ.9) วัดสังฆานุภาพ กำแพงเพชร เป็น พระศรีศากยวงศ์
              68.พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก (ป.ธ.7) วัดศาลา นครราชสีมา เป็น พระพิศาลปริยัติการ
              69.พระครูพิเศษเขมาจารย์ วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี เป็น พระสุวรรณสุมงคล
              70.พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา เป็น พระภาวนาเขมคุณ (วิ.)
              71.พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี เป็น พระสิทธิวีรานุวัฒน์
              72.พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน
              73.พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ (ป.ธ.9) วัดพุทธบูชา(ธ.)  เป็น พระสุธีวินยานุวัตร

 

พระราชาคณะในต่างประเทศ
              74.พระราชธรรมวิเทศ วัดไทยลอสแองเจลิส  สหรัฐอเมริกา เป็น พระเทพมงคลวิเทศ
              75.พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี  สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชมงคลรังษี
              76.พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชธรรมวิเทศ
              77.พระวิเทศโพธิคุณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระราชรัชวิเทศ
              78.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา เป็น พระภาวนาวชิรวิเทศ( วิ.)
              79.พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศพรหมคุณ
              80.พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศภาวนาจารย์ (วิ.)
              81.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดไทยมคธ อินเดีย เป็นพระวิเทศโพธิคุณ
              82.พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดพระธรรมกายเบลเยี่ยม ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระภาวนาธรรมวิเทศ (วิ.)
              83.พระครูโสภิตจริยาภรณ์ วัดไทยเชตวัน มาเลเซีย เป็น พระโสภณจริยาภรณ์
              84.พระครูวิเทศธรรมภาวนา วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนีเป็น พระวิเทศภาวนาธรรม (วิ.)
              85.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน เป็นพระวิเทศธรรมาภรณ์
              รายนามพระสงฆ์ทั้ง 85 รูปจะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธ.ค.2557 นี้ ศิษยานุศิษย์ของพระเถระรูปใดได้เลื่อนสมณศักดิ์จะแสดงมุทิตาสักการะขอเชิญได้ตามสะดวก

 

เว็บมาสเตอร์
รวบรวม
03/12/57

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/Content/education

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก