ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            นักวิจัยที่ทำการวิจัยจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่เมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้ว หากผลงานนั้นไม่มีการนำเสนอต่อสาธารณชน ผลงานนั้นก็ไม่มีคุณค่าอันใด การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทยจึงกำหนดให้นักศึกษาต้องทำงานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีคำเรียกขานงานนั้นว่า “สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์” หรืองานวิจัยที่หน่วงงานต่างๆให้ทุนไปศึกษาวิจัย หากงานวิจัยไม่ได้นำเสนอให้สังคมได้รับรู้ งานนั้นก็เป็นเพียงการค้นคว้าที่มีคนอ่านเพียงไม่กี่คน

            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ที่ศูนย์มานุษยวิทยา(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยได้เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธ วัชรคุณ ราชบัณฑิต ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างสรรค์ด้วยสหวิทยาการ”  สรุปสาระสำคัญไว้ตอนหนึ่งว่า “ในอนาคตนักวิจัยควรจะต้องสร้างเครือข่ายการวิจัย ผู้ชำนาญในแต่ละสาขาจะต้องร่วมมือกัน งานวิจัยเรื่องหนึ่งควรมีผู้วิจัยร่วมกันหลายคน แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือกัน เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างกัน หากนำเอาวิทยาการมาแบ่งปันกันก็จะเกิดเป็นสหวิทยาการ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้ เพราะปัญหาในทุกวันนี้มีความซับซ้อนจะแก้ด้วยศาสตร์ๆเดียวไม่ได้ ต้องใช้ศาสตร์และวิทยาการหลายสาขา”

           การนำเสนอผลงานของนักวิจัยมีสองกลุ่มคือนำเสนอด้วยโปสเตอร์ และนำเสนอด้วยวาจา  ใครมีความสนใจในเรื่องใดก็สามารถเข้าชมได้ตามห้องต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้
            ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาวันแรกมี 64 เรื่อง แยกนำเสนอตามห้องต่างๆ ผู้สนใจสามารถเลือกเข้ารับฟังการนำเสนอด้วยวาจาได้ เนื่องจากไม่สามารถจะเข้ารับฟังได้ทุกเรื่องจึงเลือกฟังงานวิจัยในส่วนของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยที่น่าสนใจเช่น การอนุรักษ์บุญออกพรรษาแห่กระธูปของชุมชนบ้านลาดใต้ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วิธีการสืบสานประเพณีแห่นาคโหดชุมชนบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นต้น

            ส่วนงานที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์ที่น่าสนใจเช่น “การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทำนา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องเล่าชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการเติมผงสกัดชาเขียวต่อการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์  การศึกษาคัมภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม เป็นต้น
            การประชุมวิชาการ การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ มีงานที่น่าสนใจจำนวนมาก ดูกันทั้ง ฟังกันทั้งวันก็ยังไม่อาจจะฟังได้ทุกเรื่อง จึงต้องเลือกดูเลือกฟังในเรื้องที่ตนสนใจ

            ออกจากห้องประชุมเวลาประมาณ 17.00 น ขณะที่กำลังยืนรอรถเพื่อเดินทางกลับฝนได้ตกลงมาพร้อมด้วยลมกรรโชกแรง ช่วงนี้หน้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่แล้ว แต่พอขึ้นรถแท็กซี่โดยสาร คนขับก็รายงานทันทีว่า “ทหารปฏิวัติแล้ว หลวงพ่อไม่มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวหรือครับ”
            ถนนจรัญสนิทวงศ์รถก็ยังคงติดเหมือนเดิม กว่าจะถึงที่หมายได้ก็ต้องนั่งติดอยู่ในรถฟังคนขับรถแท็กซี่สาธยายข่าวสารบ้านเมืองให้ฟัง     งานประชุมวิชาการ เขาจัดสองวันคือ 22-23 พฤษภาคม 2557 เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่วันนี้มีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน  และฉบับที่ 9 ให้สถานศึกษาปิดทำการ งานวันที่สองจึงขอสละสิทธิ์ เพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัย หากพลาดพลั้งขึ้นมาจะหาทางแก้ลำบาก ประเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นใครบางคน โบราณว่าอย่าไว้ใจคนมีอาวุธในมือ

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
23/05/57

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก