ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์สำหรับพระสงฆ์จำนวน 72 รูป มีพระราชาคณะชั้นรองหิรัญบัฏ 2 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป พระราชาคณะชั้นราช 14 รูป และพระราชาคณะชั้นสามัญ 44 รูป
 
            เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปี 2556 จำนวน 72 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะจำนวน 2 รูป ได้แก่ 
         1.พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมวิสุทธาจารย์ 
       2.พระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมมังคลาจารย์ 
 
พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป ได้แก่ 
         1.พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็น พระธรรมวราภรณ์, 
         2.พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์
         3.พระเทพปริยัติวิธาน วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระธรรมมหาวีรานุวัตร
         4.พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระธรรมวิมลโมลี         
 
พระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป ได้แก่ 
         1.พระราชสารสุธี วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี เป็นพระเทพเมธาภรณ์
         2.พระราชรัตนมุนี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระเทพมหาเจติยาจารย์
         3.พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็น พระเทพญาณเวที
         4.พระราชสุตาลังการ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสุธี
         5. พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เป็น พระเทพโมลี
         6.พระราชมงคลรังสี วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ. 
       7.พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็น พระเทพโพธิวิเทศ
 
พระราชาคณะชั้นราช 14 รูป ได้แก่ 
         1.พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระราชภาวนาจารย์ วิ.,
         2.พระมหานายก วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็น พระราชมุนี
         3.พระวิสุทธินายก วัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระราชปริยัติบัณฑิต
         4.พระเมธีธรรมาลังการ วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่ เป็น พระราชเขมากร
         5.พระวิสุทธิภัทรธาดา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ เป็น พระราชวรเมธี
         6. พระรัตโนภาสวิมล วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร เป็น พระราชรัตนโมลี
         7.พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา เป็น พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ.
         8.พระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน วัดหนองหอย จ.ราชบุรี เป็น พระราชวัลภาจารย์ วิ.
         9.พระรัตนมงคลโมลี วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เป็น พระราชวรญาณโสภณ
         10.พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ เป็น พระราชรัตนเมธี
         11.พระเมธีวราภรณ์ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัติโมลี
         12.พระศรีสุธรรมมุนี วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ เป็น พระราชรัตนมุนี
         13.พระเมธีรัตโนดมวัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระราชสีมาภรณ์ 
         14.พระปรีชาญาณวิเทศ วัดธัมมธโร ออสเตรเลีย เป็น พระราชสีลาภรณ์              
 
พระราชาคณะชั้นสามัญ 44 รูป ได้แก่ 
         1.พระครูพิศาลวินัยวาท (สังฆ์ ป.ธ.5) ธ. วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็น พระมหานายก สป.
         2. พระครูวิสุทธิญาณ (สุพรรณ) ธ.วัดหนองหญ้าลาด จ.ศรีสะเกษ เป็น พระญาณวิเศษ สย.วิ.
         3.พระครูอรรคธรรมธารี (บุญเลิศ) ธ.วัดถ้ำพรหมโลก จ.ลพบุรี เป็น พระอุดมศีลคุณ สย.
         4.พระครูกิตติวรคุณ (บุญเลิศ) ธ. วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย เป็น พระกิตติสารโสภณ สย.วิ.
         5.พระครูสันติปัญญาภรณ์ (ประสงค์)วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เป็นพระวิชัยธรรมคณี สย.วิ 
        6.พระครูวิมลศีลโสภณ (สำเนา)ธ.วัดทุ่งศรีสองเมือง จ.นครพนม เป็น พระวิมลธรรมภาณ สย.วิ.
         7.พระครูอาทรธรรมนาถ (ประชุม) ธ. วัดชุมนุมศรัทธา จ.นครปฐม เป็น พระปฐมคณาจารย์ สย.
         8.พระครูสารเนติโกศล (บุญมี) ธ. วัดตำหนัก จ.นครนายก เป็น พระมุนีนายก สย.
        9.พระครูสุปัญญาโกศล  (สมศักดิ์) ธ. วัดดอนตูมกมลาวาส จ.ชัยนาท เป็น พระวิสุทธินายก สย.
         10.พระครูสุทธิพรหมคุณ(สุทธิพงศ์)ธ.วัดป่าวังเลิงจ.มหาสารคามเป็นพระสุทธิธรรมโสภณ สย.
         11.พระครูอรรถธรรมเมธี (ชัยวัฒน์)ธ.วัดควนกะไหล จ.พังงา เป็น พระประสาธน์สารโสภณ สย.
         12.พระมหาทอง  ป.ธ.9 วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี เป็น พระภาวนาสมณคุณ สป.วิ.
         13.พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช ป.ธ.5) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เป็น พระสิริจริยาลังการ สป.
         14.พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย จ.เลย เป็น พระสิริรัตนเมธี สป.
        15.พระครูเขมวงศานุการ (เกษม ป.ธ.3)วัดนิโรธสังฆาราม จ.ยะลา เป็นพระโสภณธรรมมุนี สป.
         16.พระครูอนุสรธรรมคุณ  (เกษร) วัดเหนือ จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระสุนทรธรรมประพุทธ์ สย. 
         17. พระครูเกษมวิริยคุณ (เลียม) วัดแสงเกษม จ.อุบลราชธานี เป็น พระรัตโนภาสวิมล สย.
         18. พระครูสิทธิคีรีรักษ์ (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน จ.นครนายก เป็น พระสิทธิวรนายก สย.
         19.พระมหาสนอง ป.ธ. 9 วัดเชิงหวาย จ.อ่างทอง เป็น พระศรีวิสุทธิโสภณ สป.
         20.พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ธรรมวัตร ป.ธ. 4) วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน เป็น พระชยานันทมุนี               สป.
         21.พระครูปัญญาวรกิจ (อ่วม) วัดโลการาม จ.สงขลา เป็นพระวิสุทธาจารคุณ  สย.
        22.พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต ป.ธ.4) วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน เป็น พระพุทธบาทพิทักษ์ สป.
         23.พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ (อนันต์) วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็น พระปัญญารัตนาภรณ์ สย.
         24.พระมหาชูชาติ ป.ธ. 9 ธ. วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ เป็น พระอมรมุนี สป.
         25.พระมหามงคล ป.ธ. 9 วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวีรมุนี สป.
         26. พระมหาจำลอง ป.ธ.9 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวชิราลังการ สป.
         27.พระมหาศิริ ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระเมธีปริยัติวิบูล สป.
         28.พระมหาอิทธิยาวุธ ป.ธ. 9 วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็น พระปริยัติโศภณ สป.
         29.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วิศิษฏ์ ป.ธ.7) วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพฯ เป็น พระวิเชียรกวี สป.
         30.พระมหาไสว  ป.ธ.7 วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ เป็น พระภาวนาวิริยคุณ สป.วิ.
         31.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว ป.ธ.6) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็น พระโสภณวชิราภรณ์ สป.
         32. พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์ (กิตติชัย ป.ธ.5) ธ.วัดโสมนัส กรุงเทพฯ เป็น พระกิตติวิมลเมธี สป.วิ. 
         33.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์  (ชาญ  ป.ธ.4) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระพิทักษ์บรมบรรพต สป.
         34.พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (ประมวล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น พระศรีศิลปาจารย์ สย.
         35.พระครูวิมลจันโทภาส(สุวิช ป.ธ.3)วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี เป็นพระนันทวิริยาภรณ์ สป.
         36.พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (ประจวบ)วัดศาลาแดง กรุงเทพฯ เป็น พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ สย.
         37.พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ) วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระภาวนาวิสุทธิคุณ สย.วิ.
         38.พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ (ไพศาล) วัดแก้วฟ้า จ.นนทบุรี เป็น พระโสภณรัตนาภรณ์ สย.
         39. พระมหาพิมล  ป.ธ. 9 วัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็น พระศรีญาณวิเทศสป.
         40.พระมหาพยอม ป.ธ.7 วัดธัมมาราม สหรัฐอเมริกา เป็น พระวรญาณวิเทศ สป.
         41.พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ป.ธ.6) วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมคุณ สป.
         42.พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ) วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ เป็น พระกิตติโสภณวิเทศ สย.
         43.พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (กาเข่ง) ธ. วัดสันติวนาราม มาเลเซีย เป็น พระวินัยธรรมวิเทศ สย.วิ.
         44. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (สิทธิพล) วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เป็น พระมหาสิทธิวิเทศ สย.
         นอกจากนี้ยังมีบรรพชิตจีนในประเทศสิงคโปร์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 1 รูป ได้แก่ พระอาจารย์จีนวิเทศธรรมานุสิฐ (ด้ายหมิงขวา ฝ่าจ้าว) วัดพระเขี้ยวแก้ววิหาร ประเทศสิงคโปร์    เป็นพระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ   พระเถรานุเถระทั้ง 72 รูปจะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคมนี้
 
 
เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม
รายงาน
02/12/56
 
 
ที่มา :http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก