ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

จุดเด่นของนักประชาธิปไตย

เคารพตนเองก่อน               
สังวรศักดิ์ศรีผู้อื่น
ไม่ฝ่าฝืนกติกาสังคม           
นิยมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
หาทางไปสู่สันติวิธี              
รู้จักมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่ลืมเรื่องสิทธิหน้าที่          
ทำดีเพื่อประโยชน์ประชาชน
อุดมการณ์ของตนไม่ฉ้อฉลเด็ดขาด
อาศัยความสามารถทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ฯ (คิดอย่างไทย,หน้า 20)


                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข


ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข,คิดอย่างไทย,สกลนคร:มูลนิธิมหาวิทยาลัยชาวบ้าน,2551,

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก