ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai


           วันที่ 28 มีนาคม 2559 แม่กองบาลีสนามหลวงได้ดำเนินการตรวจข้อสอบแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559 มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 44 รูป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2559 มีดังนี้
     1.พระมหานักรบ อรินทโม             วัดเทพลีลา
     2.พระมหากฤษดา กิตติสัจโจ         วัดเทพลีลา
     3.พระมหาชินวัฒน์ ปภัสสโร           วัดบพิตรพิมุข
     4.พระมหาสายชล อัคคธัมโม          วัดเทวราชกุญชร
     5.พระจักริน ป. รตนวโร                 วัดปทุมวนาราม
     6.พระมหาพงษ์ทวี กิตติภัทโท        วัดพรหมวงศาราม
     7.พระมหาเอื้อ ปริปุณโณ              วัดอภัยทายาราม
     8.พระมหาศรชัย ธัมมิโกภาโส        วัดศรีเอี่ยม
     9.พระมหาสมพงษ์ กิตติภัทโท        วัดสร้อยทอง
     10.พระมหาสมชาย เขมานันโท       วัดสร้อยทอง
     11.สามเณรนฤเบศ สิขะโต             วัดสร้อยทอง
     12.พระมหาธวัชชัย สิริธโช             วัดสระเกศ
     13.พระมหาชูศักดิ์ ธัมมสโร            วัดสามพระยา
     14.พระมหาอรรถพล ปัญญาโชติ      วัดสามพระยา
     15.สามเณรกวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์    วัดสามพระยา
     16.พระมหาบุญส่ง วรวีโร               วัดสุทัศนเทพวราราม
     17.พระมหาจุลพล สารทัสสี           วัดสุทัศนเทพวราราม
     18.พระมหาวรจักษ์ วรจักกวัฑฒโน   วัดเสมียนนารี
     19.พระมหาวิลัย วรกวินโท             วัดหัวลำโพง
     20.พระมหากิตติศักดิ์ จัตตมโล        วัดบางนานอก
     21.พระมหาวิทยา ชยวุฑโฒ           วัดทองธรรมชาติ
     22.พระมหาสายฝน มณิโชติ           วัดปากน้ำ
     23.พระมหาเอกชัย เอกัญชโย         วัดปากน้ำ
     24.พระมหาชาตรี ธัมมัฏฐิติ            วัดจันทาราม
     25.พระมหาทัศพล คันธวโร           วัดโมลีโลกยาราม
     26.พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที             วัดโมลีโลกยาราม
     27.พระมหาเอกชัย อาภาธโร         วัดอรุณราชวราราม
     28.พระมหาศุภณัฐ จันทชโย          วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
     29.พระมหากฤษดา โอภาโส          วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
     30.พระมหาทรงชัย อัคคปัญโญ       วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
     31.สามเณรทองสุข พรหมมีเดช       วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย
     32.สามเณรสมยศ ดาทอง              วัดจองคำ จ.ลำปาง
     33.สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์          วัดจองคำ จ.ลำปาง
     34.สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย         วัดจองคำ จ.ลำปาง
     35.พระมหาวรวัฒน์ วรวัฑฒโน         วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
     36.พระมหาธนิต ธนิโต                   วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จ.เชียงใหม่
     37.พระมหาสิทธิชัย เตชวัณโณ         วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่
     38.พระมหาคัมภีร์ ภูริวัฑฒโน           วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
     39.สามเณรธนธรณ์ คูสูงเนิน            วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี
     40.พระมหาประทวน อาภัสสโร         วัดสายทอง จ.หนองบัวลำภู
     41.พระมหาวิทวัฒน์ วิวัฑฒนเมธี       วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์
     42.พระมหาสิงหา อาภัสสโร             วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
     43.พระมหาอมรเทพ วรธัมโม           วัดทับไทร จ.จันทบุรี
     44.พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ         วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี
                   นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบประโยคบาลีศึกษา 9 (บ.ศ.9)ได้ด้วย จำนวน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 3 คน ได้แก่ น.ส.สิรินุช บุสโร อายุ 41 ปี สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
                    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ระดับอื่นๆ มีดังนี้ ชั้นประโยค 1-2 สอบได้ 1,187 รูป จากผู้เข้าสอบ 14,293 รูป, เปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 สอบได้ 308 รูป จากผู้สอบ 4,039 รูป , ป.ธ.4 สอบได้ 484 รูป จากผู้สอบ 1,801 รูป, ป.ธ.5 สอบได้ 234 รูป จากผู้สอบ 1,011 รูป, ป.ธ.6 สอบได้ 324 รูป จากผู้สอบ 552 รูป, ป.ธ.7 สอบได้ 142 รูป จากผู้สอบ 545 รูป, ป.ธ.8 สอบได้ 34 รูปจากผู้สอบ 397 รูป , ป.ธ.9 สอบได้ 44 รูป จากผู้สอบ 348 รูป รวมสอบทั้งหมด 34,729 รูป สอบได้ 2,755 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.99 สำหรับผลสอบประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.)รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีดังนี้ บ.ศ.1-2 สอบได้ 37 คน จากผู้เข้าสอบ 163 คน, บ.ศ.3 สอบได้ 5 คน จากผู้สอบ 48 คน, บ.ศ.4 สอบได้ 3 คน จากผู้สอบ 27 คน, บ.ศ.5 สอบได้ 2 คน จากผู้สอบ 16 คน ,บ.ศ. 6 สอบได้ 3 คน จากผู้สอบ 9 คน, บ.ศ.7 สอบได้ 3 คน จากผู้สอบ 6 คน ,บ.ศ.8 เข้าสอบ 3 คน ไม่มีคนสอบผ่าน, บ.ศ.9 สอบได้ 1 คน จากผู้สอบ 3 คน

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news/86799


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก