ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           ผู้ให้สิ่งของช่วยเหลือเกื้อหนุนแก่บุคคลอื่นนั้นย่อมได้รับความรักความชื่นชมจากบุคคลอื่นเสมอ เพราะผู้ให้กับผู้รับนั้นย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ผู้ให้ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และผู้ให้ย่อมมีความสุขที่ได้ให้ ส่วนผู้รับนั้นย่อมซาบซึ้งในบุญคุณของผู้ให้ พวกเขาย่อมรักต่อผู้ให้เสมอ ดังนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเสมอ พุทธภาษิตในหมวดที่ว่าด้วยการให้เรียกว่าทานหรือทานวรรค

        1. ทานญฺจ  ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ. ท่านว่า  ทานและการรบ  เสมอกัน.
            สํ.  ส.  15/29.  ขุ.  ชา.  อฏฺฐก.  27/249.
        2. นตฺถิ  จิตฺเต  ปสนฺนมฺหิ    อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา.  เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว  ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย  ย่อมไม่มี.
            ขุ.  วิมาน.  26/82.
        3. วิเจยฺย  ทานํ  สุคตปฺปสตฺถํ.  การเลือกให้  อันพระสุคตทรงสรรเสริญ.
            สํ.  ส.  15/30.  ขุ.  ชา.  อฏฺฐก.  27/249.  เปต.  26/197.
         4. พาลา  หเว  นปฺปสํสนฺติ  ทานํ.  คนพาลเท่านั้น  ย่อมไม่สรรเสริญทาน.
            ขุ.  ธ.  25/38.
         5. ททํ  มิตฺตานิ  คนฺถติ.  ผู้ให้  ย่อมผูกไมตรีไว้ได้.        
            สํ.  ส.  15/316.
 

         6. ททํ  ปิโย  โหติ  ภชนฺติ  นํ  พหู.    ผู้ให้  ย่อมเป็นที่รัก  คนหมู่มากย่อมคบเขา.
            องฺ.  ปญฺก.  22/43.
        7. ททมาโน  ปิโย  โหติ.  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/44.
        8. สุขสฺส  ทาตา  เมธาวี    สุขํ  โส  อธิคจฺฉติ. ปราชญ์ผู้ให้ความสุข  ย่อมได้รับความสุข.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/45.
        9. มนาปทายี  ลภเต  มนาปํ. ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ  ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/55.
        10. เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ. ผู้ให้สิ่งประเสริฐ  ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/56.
        11. อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ. ผู้ให้สิ่งที่เลิศ  ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/56.
        12. ททโต  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ.  เมื่อให้  บุญก็เพิ่มขึ้น.
            ที.  มหา.  10/159.  ขุ.  อุ.  25/215.
       13. ทเทยฺย  ปุริโส  ทานํ.  คนควรให้ของที่ควรให้.
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  27/217.

 

เว็บมาสเตอร์
รวบรวม
27/10/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก