ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

     การศึกษาของพระภิกษุสามเณรทั่วไปเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้ว จะมีการศึกษาธรรมวินัย กองธรรมสนามหลวงกำหนดหลักสูตรนักธรรมไว้สามระดับคือนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก และกำหนดให้มีการเรียนการสอนตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนต่างๆทั่วประเทศ และกำหนดให้มีการสอบปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า “สอบธรรมสนามหลวง” นักธรรมชั้นตรีกำหนดไว้ประมาณเดือนตุลาคม ส่วนนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกกำหนดวันสอบไว้ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ในช่วงหลังมีหลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไป กำหนดไว้สี่วิชาคือ กระทู้ธรรม ธรรม พุทธประวัติ วินัยและศาสนพิธี วันนี้ได้รวบรวมตำราว่าด้วยนักธรรมและธรรมศึกษาเพื่อที่ผู้สนใจจะได้ดาวโหลดมาอ่านและศึกษาได้โดยสะดวก

 

 

หลักสูตรนักธรรม

http://www.thammapedia.com/dhamma/naktham.php

 

หลักสูตรธรรมศึกษา

http://www.gongtham.net/web/downloads.php?cat_id=2

 

ข้อสอบและเฉลยนักธรรม ธรรมศึกษา 

http://www.gongtham.net/web/downloads.php

http://www.gongtham.net/web/downloads.php?cat_id=4

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก