ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทย ทรงมีพระชันษาครบ 100 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นพระมหาเถระที่ทรงมีคุณูปการแก่คณะสงฆ์อย่างอเนกประการ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นประธานอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2509 จวบจนปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยจำนวนมากทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศครบทั้งสี่ทวีป  พระธรรมทูตไทยในสี่ทวีป จึงได้ร่วมประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อเป็นการในฉลองพระชันษา 100 ปี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ในช่วงวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหารและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          หลักการและเหตุผลในการจัดงานเสวนาทางวิชาการพระธรรมทูตไทยทั้งสี่ทวีประบุไว้ว่า “มหาเถรสมาคมได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ   และเปิดอบรมรุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ในการนี้ มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่ง
พระสาสนโสภณในขณะนั้น ได้คัดเลือกพระเถระและคฤหัสถ์จำนวนหนึ่งมาร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรมด้วย ในขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมการศาสนาดำเนินการฝึกอบรม
พระธรรมทูตเพื่อส่งไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ผลจากการดำเนินการได้มีพระธรรมทูตที่สำเร็จการฝึกอบรมเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ เรื่อยมา ซึ่งท่านเหล่านั้นได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างศาสนสถานศาสนทายาทในประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจทั้ง 4 ทวีป ได้แก่ ทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียเป็นต้น

การประชุมเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระองค์แรก
          2.เพื่อรายงานความก้าวหน้าและทบทวนงานเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงริเริ่มไว้ ตลอดถึงรับทราบแนวทางนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างประเทศจากมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          3.เพื่อให้พระธรรมทูตไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้มาปรึกษาหารือเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์บูรณาการด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          4.เพื่อร่วมกันประกาศจุดยืนในการสืบทอดพระเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกเพื่อสันติสุขแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ  
          5.เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

กิจกรรมในการเสวนาและการดำเนินงาน
          1. ร่วมบำเพ็ญพระกุศล
          2. ร่วมประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทยทั้ง 4 ทวีป
       3. เข้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
          4. เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลจัดเทิดพระเกียรติ
เป้าหมายการดำเนินการ

          คณะพระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป ประกอบด้วยผู้บริหารและพระธรรมทูตจากสมัชชาสงฆ์ไทย ผู้บริหารและพระธรรมทูตจากสหภาพพระธรรมทูตไทยในประเทศ/ทวีปต่าง ๆ ผู้บริหารและพระธรรมทูต
จากคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศและทวีปต่าง ๆ ผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศและผู้แทนหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 รูป/คน

สถานที่และระยะเวลาดำเนินงาน
          จัดที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (อาคาร สว ธรรมนิเวศ) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2556
หน่วยงานที่ดำเนินการ

          1.วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

          2.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.พระธรรมทูตได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระองค์แรก
          2.พระธรรมทูตได้ส่งเสริมความสามัคคี อำนวยความสะดวกในการประสานงานและสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับสูงและพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก    
          3. พระธรรมทูตร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตชุมชน            
       4. พระธรรมทูตได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนโยบายของฝ่ายบริหาร    และสร้างยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของนานาชาติ      
          5. พระธรรมทูตได้ความร่วมมือและการสนับสนุนส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
          6.สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อสันติสุขแก่มนุษยชาติและตอบสนองงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมในโอกาสต่าง ๆ
 กำหนดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556
ระหว่างวันที่ 30 กันยาย – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
*********

 

วันจันทร์ที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2556   (แรม 11 ค่ำ  เดือน 10)
    -    พระธรรมทูตเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
    -    เข้าพัก ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด (เชิงสะพานซังฮี้)

 

วันอังคารที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   (แรม 12 ค่ำ  เดือน 10)
เวลา 06.00 น.    -  ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เวลา 06.45 น.    -  เดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและประชุมเสวนา ฯ
เวลา 08.30 น.    -  นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป
                           เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
                           ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 09.00 น.   -   นำชมนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร”
                       -  ชมพระตำหนักล่าง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
                       -  ชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
                           ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
                       -  ชมนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคาร
                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 10.00 น.    - เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)
เวลา 11.00 น.    - ฉันภัตตาหารเพล
เวลา 12.30 น.    - ร่วมประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต 4 ทวีป  ณ มหาวิทยาลัย
                          มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
เวลา 12.30 น.  - อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะกรรมการที่ปรึกษางานฉลอง  

                        พระชันษา 100 ปี ฯ กล่าวถวายการต้อนรับและนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติและ

                         วิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เวลา 13.00 น.    -ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
                         “ศตวัสสาสังฆราชา : กึ่งศตวรรษพระธรรมทูตไทย”    
                          โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม
เวลา 14.00 น.    - เสวนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานพระธรรมทูตในต่างประเทศ : ในมิติ 

                          ของการบริหาร สร้างเครือข่าย พัฒนา และสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์” โดยผู้แทน 

                          พระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป
เวลา 18.00 น.    - เดินทางกลับที่พัก

 

วันพุธที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   (แรม 13 ค่ำ  เดือน 10)
เวลา 06.00 น.    - ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 07.00 น.    - เดินทางไปประชุมเสวนาวิชาการ ฯ  ณ มหาวิทยาลัย
                          มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
เวลา 08.00 น.    - แบ่งกลุ่มเสวนา 4 กลุ่ม (กลุ่มบริหาร กลุ่มสร้างเครือข่าย
                        กลุ่มพัฒนา และกลุ่มสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์)
เวลา 11.00 น.    - ฉันภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 น.    - เสวนากลุ่ม (ต่อ)
เวลา 15.00 น.    - นำเสนอผลสรุปการเสวนากลุ่มโดยผู้แทนพระธรรมทูต
เวลา 16.00 น.   - ผู้แทนมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                      

                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ                    

                       และกรมการศาสนา แสดง/ถวายข้อคิดเห็น
เวลา 18.00 น.    - ผู้แทนรัฐบาลรับข้อสรุปจากการประชุมเสวนา ฯ จากผู้แทน
                          พระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป และกล่าวปิดการประชุม

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (แรม 14 ค่ำ เดือน 10)
เวลา 07.00 น.    - ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 09.00 น.    - เดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 10.00 น.    - ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

                          สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
                           และถวายสักการะ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 11.00 น.    -  ฉันภัตตาหารเพล บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
                          และอาคารวชิรญาณวงศ์  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เวลา 15.00 น.    - เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร
                         ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลา 17.00 น.    - กลับโรงแรมที่พัก

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)
เวลา 07.00 น.    -  ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เวลา 11.00 น.    - ฉันภัตตาหารเพล ณ โรงแรมที่พักหรือตามอัธยาศัย
เวลา 12.00 น.    - ออกจากโรงแรม และเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ

-----------------------------------
ศูนย์ประสานงานการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต 4 ทวีป :  วัดบวรนิเวศวิหาร ตึก สว ธรรมนิเวศ (ชั้น 4) เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทรศัพท์ : 02 – 2826182 โทรสาร : 02 – 2826183
มือถือ: 086 – 812 8228 (พระมหาอรุณ)  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)
รายงาน

11/09/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก