ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         การทำบุญด้วยการให้ทานนั้นมีให้เลือกมากมายหลายอย่างเช่น การให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของ การให้ทานด้วยการให้ธรรม และการให้ทานด้วยการให้อภัย  การให้วัตถุสิ่งของเป็นทานกระทำได้ง่ายที่สุด เพราะแต่ละคนย่อมมีสิ่งของที่พร้อมจะให้การบริจาคอยู่บ้าง ให้เท่าที่มีโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การให้ทานในลักษณะนี้ผู้ให้ก็ไม่เดือดร้อน ส่วนผู้รับก็พอใจ แต่ถ้าผู้ให้ทานโดยหวังผลตอบแทนอานิสงส์ย่อมได้ไม่เต็มที่ โบราณว่า “คิดจะให้จึงให้ มีแต่ได้กับได้ คิดอยากได้จึงให้ย่อมมีได้มีเสีย”

         สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการามเปิดเรียนทำการเรียนการสอนแผนกนักธรรม บาลีและธรรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียน แม้จะมีจำนวนนักเรียนไม่มากนัก แต่ก็ดำเนินการเรียนการสอนมาทุกปี ในแต่ละปีมีผู้สอบได้มากบ้างน้อยบ้างตามสมควร เงินสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ทางวัดได้เมตตาให้หาทุนการศึกษาโดยการจัดงานเทศมหาชาติประจำปีๆละครั้ง ได้งบประมาณมาตามกำลังศรัทธา แม่ไม่มากนักแต่ก็ยังพอใช้จ่ายได้ในแต่ละปี
         ปีนี้ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการามปรารภว่าอยากได้พระไตรปิฎกสักหนึ่งชุดเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการศึกษาสำหรับนักเรียน พระไตรปิฎกฉบับที่มีอยู่เก่าและชำรุดไปมากแล้ว ครูใหญ่ฯบอกว่าปีนี้อยากทำบุญด้วยการสร้างพระไตรปิฎก หากไม่มีใครบริจาคก็จะใช้เงินส่วนตัวในการซื้อพระไตรปิฎกถวายสำนักเรียนหนึ่งชุด แล้วเรื่องก็เงียบหายไป

         เดือนเมษายนที่ผ่านมาครูใหญ่ฯได้เดินทางไปพักที่วัดถ้ำแก้ว อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดถ้ำแก้วถามว่า “พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในปัจจุบันฉบับไหนบ้างที่อ่านง่ายและเข้าใจง่ายที่สุด”
         ครูใหญ่ฯได้ตอบหลวงพ่อว่า “พระไตรปิฎกปัจจุบันมีหลายฉบับ ฉบับที่ใช้อ้างอิงได้ถูกต้องที่สุดคือฉบับภาษาบาลี จากนั้นก็เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระไตรปิฎกฉบับอรรถกถาเป็นต้น”
         หลวงพ่อบอกว่า “ผมอยากอ่านและศึกษาพระไตรปิฎก จะเริ่มต้นที่ฉบับไหนดี”
        “ฉบับอรรถกถาน่าจะอ่านเข้าใจง่ายที่สุด ส่วนฉบับสำหรับประชาชนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ฉบับหลวงเหมาะสำหรับผู้ที่อ่านเพื่อศึกษาและนำไปใช้อ้างอิง ฉบับภาษาบาลีเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาบาลี คืออ่านภาษาบาลีเข้าใจแปลความหมายได้ หรือจะนำไปเทียบเคียงกับฉบับภาษาไทยก็ได้”
         หลวงพ่อบอกว่า “ผมมีฉบับสำหรับประชาชนอยู่แล้ว อ่านมาแล้วหลายรอบแต่เนื้อหาน้อยและย่อเกินไป อยากอ่านฉบับหลวงและอรรถกถา”

         วันนั้นด้วยความที่อยากให้หลวงพ่อวัดถ้ำแก้วได้อ่านพระไตรปิฎก ครูใหญ่ฯจึงบอกหลวงพ่อไปว่า “ผมจะซื้อพระไตรปิฎกฉบับอรรถกถาถวายวัดถ้ำแก้วหนึ่งชุด”
         กลับถึงกรุงเทพครูใหญ่ฯ ก็ไปตรวจสอบราคาจากมูลนิธมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ข้อมูลมาดังนี้ “หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทย 91 เล่ม (ไม่ขายแยกเล่ม) ราคา 25,000  บาท, พระไตรปิฎกภาษาบาลี 45 เล่มราคา 9,500 บาท
      เมื่อไปที่มหาจุฬาลงกรณธรรมบรรณาคารก็ได้ข้อมูลมาอีกว่า พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ไทย) จำนวน 45เล่ม ราคา 15,000 บาท  พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (ไทยพร้อมอรรถกถา) จำนวน 91เล่ม ราคา 25,000 บาท  พระไตรปิฎกโดยมหาเถระสมาคม (ไทย) จำนวน 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท  พระไตรปิฎก โดยมหาเถระสมาคม (บาลี) จำนวน 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท  พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ (บาลี) สยามรัฐ จำนวน 45เล่ม ราคา 9,500 บาท  พระไตรปิฎก ส.ธรรมภักดี (ไทยพร้อมอรรถกถา) จำนวน 100 เล่ม  (กระดาษปอนด์) ราคา 22,000 บาท”

         ตัดสินใจสั่งจองพระไตรปิฎกไว้สองชุดคือฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม ราคา 9500 บาทและฉบับอรรถกถา 91 เล่ม ราคา 25,000 บาท สองเดือนมาแล้วยังมีเงินไม่พอ รวบรวมเงินได้ 10,000 บาท ยังขาดอยู่ ประมาณ 20,000 บาท คาดว่าก่อนเข้าพรรษาจะซื้อพระไตรปิฎกไปถวายวัดถ้ำแก้ว นี่ก็อีกหนึ่งเดือนจะเข้าพรรษาแล้วยังรวบรวมเงินไม่พอ หากหาเงินไม่ได้จริงๆก็ต้องเลื่อนเวลาออกไป การทำบุญนั้นอยู่ที่ความพร้อม ไม่มีคือไม่มี คนที่ไม่มีบังคับให้มีไม่ได้
        เรื่องของการบริจาคนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อ คนมีศรัทธาคือเชื่อว่าหากทำแล้วจะได้บุญกุศล คนผู้ให้ด้วยศรัทธาย่อมได้รับอานิสงส์ ดังที่แสดงไว้ในสัทธานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต (22/38/38)  ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมมีอานิสงส์ห้าประการคือ(1)สัปบุรุษผู้สงบในโลกทุกๆ ท่าน เมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น (2)เมื่อจะเข้าไปหา ย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น (3) เมื่อจะต้อนรับ ย่อมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น (4) เมื่อจะแสดงธรรม ย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่น ย่อมไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่น (5) กุลบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมมีอานิสงส์ห้าประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไทรใหญ่ที่ทางสี่แยก มีพื้นราบเรียบ ย่อมเป็นที่พึ่งของพวกนกโดยรอบ ฉันใด กุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเป็นที่พึ่งของชนเป็นอันมากคือภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา”

         ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม เป็นตำแหน่งที่เจ้าอาวาสแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการศึกษาแผนกนักธรรมและแผนกบาลี เป็นตำแหน่งที่ทำงานโดยไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการหาทุนมาจัดการศึกษาเอง
         ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการามพยายามเก็บรวบรวมเงินเพื่อจะซื้อพระไตรปิฎกฉบับอรรถกถาถวายวัดถ้ำแก้ว ตั้งใจว่าจะนำไปถวายก่อนเข้าพรรษา หลวงพ่อจะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและอ่านพระไตรปิฎกในพรรษา ส่วนอานิสงส์ของการถวายหนังสือนั้นจะทำให้ฉลาดมีปัญญามาก ชาตินี้เกิดมาจนและมีปัญญาน้อยจึงอยากถวายคัมภีร์เพื่อที่จะได้มีปัญญาโบราณว่า “คิดอยากให้จึงให้ มีแต่ได้กับได้ อยากอยากได้จึงให้อาจจะมีได้มีเสีย” งานนี้ครูใหญ่ฯคิดพิจาณาโดยละเอียดแล้วตั้งใจถวายพระไตรปิฎกแด่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดถ้ำแก้วโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นไปในลักษณะที่ว่า “ให้ดีแก่เขา เราจึงได้ดี ให้ความสุขแก่เขา เราจึงได้รับความสุข”

         เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามเห็นความตั้งใจจริงของครูใหญ่ฯแล้วรู้สึกดีอยากร่วมทำบุญ จึงร่วมบริจาคเงินแด่ครูใหญ่ฯจำนวนหนึ่งหมื่นบาท ยังเหลืออีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็จะได้พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแล้ว ใครที่อยากร่วมทำบุญติดต่อโดยตรงที่ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 089-852-4209  บังเอิญว่าครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการามมีชื่อเดียวกับเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามนามว่า “พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน”

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
08/06/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก