ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       ความสำเร็จในชีวิตของฆราวาสนั้น มีใครไม่รู้บอกไว้ว่ามีอยู่สี่ประการ คือเรียนจบได้เข้ารับปริญญา หากเป็นชายขอให้ได้บวชเรียน หากเป็นหญิงก็ขอให้ได้คู่ครองที่เหมาะสม  มีงานทำ และประการสุดท้ายได้แต่งงานมีครอบครัวที่มีความสุข ชีวิตหากดำเนินไปตามนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วประสบความสำเร็จ สิ่งที่ยากที่สุดอันดับแรกคือการเรียนให้จบปริญญา หากสามารถเรียนจนจบปริญญาเอกถือว่าชีวิตได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของการศึกษาแล้ว

       ในงานประทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พยายามมองหาคนรู้จัก อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน นักศึกษาหรือแม้แต่อาจารย์บางท่าน เพื่อจะได้ทักทายและร่วมแสดงความยินดี ยังมีดุษฎีบัณฑิตอีกหลายท่านที่เข้ารับปริญญาในครั้งนี้ ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นศึกษาร่วมชั้นมาด้วยกัน แต่พอเวลาผ่านไปเริ่มเหลือน้อยลงทุกที ที่เห็นส่วนหนึ่งจึงเป็นลูกศิษย์ที่เคยสอนมาเมื่อสี่ห้าปีก่อน ที่มองหาเพราะอยากแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สามารถใช้ความวิริยะอุตสาหะจนจบการศึกษา อย่างน้อยก็ได้ทักทายและร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เพราะการเข้ารับปริญญาบางคนอาจจะมีหลายครั้งแต่ทว่าบางคนมีเพียงครั้งเดียว

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีอักษรย่อว่า “มมร” มีปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” แม้จะเปิดเรียนหลายคณะ หลายภาควิชา แต่นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ต้องศึกษาพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม  บางสาขาวิชาอาจจะต้องศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาอื่นๆทั้งอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาบาลีสันสกฤตอันเป็นภาษาที่ใช้ในการจดบันทึกคำสอนพุทธศาสนา ส่วนภาษาอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  ผู้ที่จะจบหลักสูตรจึงต้องมีความรู้ทางด้านพุทธศาสนา แม้จะไม่ถึงขั้นเป็นเลิศตามปรัชญามหาวิทยาลัย แต่อย่างน้อยก็ต้องมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพอสมควร หรือหากจะเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศก็จะได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
       “มมร” มีคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยว่า “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์” นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาจากทุกนิกายในพระพุทธศาสนาทั้งมหายาน เถรวาท วัชรยาน มาจากหลายประเทศ หากนักศึกษาแต่ละรูปต่างก็ถือตามระเบียบปฎิบัติของตนเองที่เคยปฏิบัติคงยุ่งน่าดู แต่เมื่อมาอยู่ที่นี้ใช้ระเบียบเดียวกัน อยู่กันฉันท์พี่น้อง และสามารถทำงานร่วมกันได้ แม้จะต่างลัทธินิกาย ต่างเพศต่างวัย ต่างสาขาอาชีพ แต่ทุกคนเป็นศิษย์ร่วมสถาบันเดียวกันได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน ปัจจุบัน มมร จึงมีพระนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุจากหลายประเทศเช่นเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม บังคลาเทศ เนปาล เป็นต้นเข้ามาศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

       “มมร” มีสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส” แปลว่า “ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์” ซึ่งเป็นภาษิตมาจากอัมพัฏฐสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (9/160/128)  แปลความตามพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยว่า “ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และเทวดา” คำว่า “วิชฺชา” เป็นคำนามอิตถีลิงค์(เพศหญิง) แปลว่า “ความรู้” ส่วนคำว่า “จรณ” เป็นคำนามนปุงสกลิงค์ (ไม่หญิงไม่ชาย) แปลได้หลายความหมายคือ “การเที่ยวไป ความประพฤติ จรณะ  เท้า” ดังนั้นจึงพอจะแปลได้อีกอย่างว่า “ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์” มีความรู้ดีอย่างเดียวแต่ความประพฤติไม่ดีก็ยังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ ส่วนผู้ที่มีทั้งวิชชาและจรณะจึงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในมนุษยโลกและเทวโลก ส่วนใครจะก้าวล่วงไปถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องศึกษาให้สมบูรณ์ทั้งความรู้และความประพฤติ พระสงฆ์บางรูปมีความรู้ดีแต่มีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐ ส่วนฆราวาสที่มีความรู้มีมากแต่หากความประพฤติไม่ดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

       “มมร” มีสุภาษิต คติพจน์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยเมื่อนำมาหลอมรวมกันก็จะกลายเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ กำลังถือกล้องเดินผ่านบัณฑิตวิทยาลัยเผทื่อว่าอาจจะมีบัณฑิตที่จบการศึกษาที่เคยรู้จัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่พึ่งเรียนจบปริญญาเอกอยู่ในชุดครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกำลังถูกรุมล้อมจากบรรดาเพื่อนๆและลูกศิษย์เพื่อขอถ่ายรูปร่วมกับความสำเร็จ จึงเข้าร่วมในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมื่อเห็นว่าพอมีเวลาว่างจึงขอสัมภาษณ์ว่าทำอย่างไรจึงเรียนจบปริญญาเอก
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษย์สาสตร์บอกสั้นๆว่า “มนุษย์เราต้องมีงานทำ มีความรัก มีการศึกษา และมีเงินจึงจะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้ เงินงานการศึกษาหาไว้ก่อน อย่ารีบร้อนหารักงานจักเสีย เมื่อมีเงินมีงานจึงมีเมีย งานไม่เสียเมียก็มีเงินก็มา”

       เมื่อผู้เขียนทำหน้างงๆ กำลังสงสัยในบทกลอนที่น่าจะถูกดัดแปลงโดยเปลี่ยนเนื้อหาเสียใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่พึ่งเรียนจบปริญญาเอกท่านนั้นจึงบอกว่า “ผมพูดในฐานะชาวบ้าน ที่ปัจจุบันผมเป็นพ่อของลูกอีกสามคน ลูกๆกำลังอยู่ในวัยศึกษาทั้งนั้น  ผมทั้งทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและปลีกเวลามาเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ชีวิตจึงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า  แต่เมื่ออยู่ในสถานะของอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันอย่างน้อยก็ต้องเรียนให้จบปริญญาเอก ไม่อย่างนั้นผมอาจจะตกงาน เพราะไม่สามารถสอนในระดับที่สูงเกินกว่าปริญญาตรีได้  งานกับการศึกษามีส่วนสัมพันธ์กัน แต่จะต้องไม่ลืมความรักความเข้าใจของคนในครอบครัว ทุกคนต้องเข้าใจต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน กำลังของคนในครอบครัวคือส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผมสามารถเรียนจนจบได้”
       จึงบอกว่า “ขอให้โชคดีในหน้าที่การงาน ได้ทำงานในสาขาวิชาที่เรียนจบมาให้เต็มที่ โลกนี้ยังมีที่ว่างอีกมากสำหรับคนที่สู้ชีวิต”

       นักศึกษาส่วนหนึ่งที่เรียนจบในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก “มมร” ส่วนหนึ่งคือผู้ที่ทำงานแล้ว บางคนมีอายุมากแล้วแต่อยากศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตไปพร้อมๆกัน บางคนเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังอยากศึกษาก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน เพราะคติของโบราณที่บอกว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” อายุเท่าไหร่ก็ศึกษาเล่าเรียนได้ การศึกษาพระพุทธศาสนาคือการศึกษาชีวิต คนที่เข้าใจชีวิตย่อมเข้าใจโลกและอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้ เรียนวิชาชีพเพื่อทำงาน เรียนวิชาชีวิตเพื่อเข้าใจโลก

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
22/05/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก