ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงบ่อย สุขภาพร่างกายมนุษย์บางครั้งก็รับสภาพไม่ไหว บางประเทศหิมะตกปกคลุมขาวโพลนไปทั้งเมือง บางแห่งน้ำท่วม โลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดซึ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่ นอกจากความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วแม้สภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนไปอย่างอย่างไรก็ต้องทนให้ได้  ส่วนสภาพภายในจิตใจยิ่งทนยากลำบากยิ่งกว่า หากทนไม่ไหว อดไม่ได้บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาที่ยุ่งยากตามมา เกิดเป็นคนต้องทนให้ได้

       ความอดทนแปลมาจากภาษาบาลีว่า “ขนฺติ” แปลว่า "ความอดทน อดกลั้น" มักจะมีแทรกอยู่ในธรรมหมวดต่างๆเช่นธรรมทำให้งามคือขันติ โสรัจจะ คำว่า “ขันติ” ในธรรมหมวดนี้อธิบายขยายความว่า ความอดทน อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ ส่วนคำว่า “โสรัจจะ” ขยายความว่า “ ความเสงี่ยม อัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม หากใครอดทนได้ด้วยความสงบเสงี่ยมคนนั้นชื่อว่าผู้งาม เพราะขันติโสรัจจะ เป็นเหมือนอาภรณ์ประดับใจ ทำให้จิตใจงาม ย่อมทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญในที่ทั่วๆไป

       ขันติยังจัดเป็นข้อหนึ่งในฆราวาสธรรมสี่ประการคือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ  ในบารมีสิบทัศน์ก็จัด “ขันติ” เป็นบารมีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในมงคลสูตร “ขันติ” ก็จัดเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคลสามแปดประการ ในโอวาทปาฏิโมกข์ “ขันติ” จัดเป็นคุณธรรมข้อแรกของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้คำว่า “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกขา” แปลว่า ความอดทนเป็นตบะอันยอดเยี่ยม หรือจะแปลว่า “ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง”
       ขันติจึงเป็นธรรมสำคัญข้อหนึ่งที่มนุษย์ต้องมีไว้ประจำใจ ต้องอดให้ได้ ทนให้ได้ทั้งสภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ อดทนทั้งภายในจิตใจเช่นความเจ็บใจ ความคับแค้นใจ ความขัดข้องใจเป็นต้น เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ต้องทนรับสภาพให้ได้ ผู้ที่อดทนไม่ได้ย่อมได้รับโทษอันเกิดจากความไม่อดทน ส่วนผู้ที่ทนได้ย่อมได้รับผลหรืออานิสงส์แห่งการอดทนนั้น

       ในอขันติสูตรที่ 1อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (22/215/260) ได้แสดงโทษของความไม่อดทนไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทนห้าประการคือ(1)ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก (2) ย่อมเป็นผู้มากด้วยเวร (3) ย่อมเป็นผู้มากด้วยโทษ (4) ย่อมเป็นผู้
หลงกระทำกาละ (5) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”

      ส่วนอานิสงส์ของความอดทน แสดงไว้ห้าประการเหมือนกันความว่า“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนห้าประการคือ (1)ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก (2) ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยเวร (3) ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ (4) ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละ (5) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

       ในอขันติสูตร ที่ 2  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (22/216/260) มีเนื้อความที่แตกต่างกันบางข้อ ดังที่แสดงไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทนห้าประการคือ (1) ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก (2)  ย่อมเป็นผู้โหดร้าย (3) ย่อมเป็นผู้เดือดร้อน (4) ย่อมเป็นผู้หลงกระทำกาละ (5) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
       อานิสงส์ของความอดทนมีแตกต่างกันบ้างบางข้อกับสูตรที่หนึ่ง ดังข้อความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนห้า คือ (1) ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก (2) ย่อมเป็นผู้ไม่โหดร้าย (3) ย่อมเป็นผู้ไม่เดือดร้อน (4) ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละ (5) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

       ทั้งสองพระสูตรมีปรากฏในอังคุตตรนิกายเหมือนกัน แต่มีเนื้อความที่แตกต่างกันบ้างบางข้อ เป็นการแสดงทั้งโทษและอานิสงส์ของความอดทน
       เกิดเป็นคนต้องอดทนให้ได้ แม้สภาพทั้งภายนอกและภายในจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร หากจิตใจเรามีธรรมคือ “ขันติ” ความอดทนอดกลั้นไว้เป็นเครื่องประดับใจแล้ว จะยากลำบากอย่างไรชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป โบราณสอนไว้ว่า “ทนไม่ได้ ใจร้อน มักนอนคุก” ส่วนผู้ที่มีขันติธรรมประจำใจมักจะเป็นผู้สงบสันติอยู่อย่างมีความสุข  “ทนได้ ใจเย็น เป็นสุข”

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
28/01/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก