ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            การทอดกฐินในประเทศไทยนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับฐานะของวัดด้วย  หากเป็นวัดหลวงก็จะมีงานทอดกฐินสองประเภทคือกฐินหลวงหรือกฐินพระราชทาน หากเป็นวัดราษฏร์ก็จะเป็นกฐินราษฏร์หรือกฐินสามัคคี วัดมัชฌันติการามแม้จะเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง  แต่ก็ยังเป็นวัดราษฏร์ ไม่มีเจ้าภาพท่านใดจับจองเป็นกรณีพิเศษ  พุทธศาสนิกชนในเขตรอบๆวัดจึงช่วยกันทอดกฐินเรียกว่ากฐินสามัคคี กำหนดไว้อย่างนี้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วว่าจะจัดทอดกฐินในวันแรกของการออกพรรษา ภาคเช้าตักบาตรเทโวโรหณะ จากนั้นก็ทอดกฐินต่อไปทันที ปีนี้ทางวัดจึงมีพิธีทอดกฐินในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
 

            จากเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพุทธานุญาตในการกรานกฐินแก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่าชำรุด หลังออกพรรษามีโอกาสได้เปลี่ยนจีวรใหม่  เหตุการณ์ผ่านมาสองพันกว่าปี  ปัจจุบันการทอดกฐินในประเทศไทยมีหลายประเภท พอจำแนกได้ดังนี้คือ (1)กฐินหลวง (2)กฐินต้น (3) กฐินพระราชทาน (4)กฐินราษฏร์หรือนิยมเรียกกันว่ากฐินสามัคคี
            “กฐินหลวง” เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือทรงโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จไปพระราชทานแทน กฐินหลวงนี้จัดเครื่องพระราชทานด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และบางครั้งมีการจัดพิธีแห่เครื่องกฐินพระราชทานอย่างใหญ่ โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค หรือกระบวนพยุหยาตราสถลมารถ แล้วแต่พระราชประสงค์ กฐินหลวงในประเทศไทยปัจจุบันมีเพียง 16 วัดเท่านั้น เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นต้น

 

             “กฐินต้น” เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์
             “กฐินพระราชทาน”  เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
             “กฐินราษฎร์” ในปัจจุบัน การถวายผ้ากฐินโดยทั่วไปในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับ “บริวารกฐิน” มากกว่าผ้ากฐินซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการกรานกฐินกฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฏรหรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาจัดถวายผ้ากฐิน และเครื่องกฐินไปถวายยังวัดราษฎร์ต่าง ๆ โดยอาจแบ่งออกเป็นจุลกฐิน (กฐินที่จะต้องทำให้เสร็จในวันเดียว เริ่มต้นตั้งแต่เก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอผ้า เย็บผ้า จนกระทั่งได้ผ้าเพื่อทำเป็นผ้ากฐิน จึงทำยากมาก เพราะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝ้ายด้วยจึงจะกระทำได้ ปัจจุบันมีจุลกฐินเพียงไม่กี่แห่ง   และกฐินอีกประเภทหนึ่งคือมหากฐิน ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กฐินสามัคคี” ทำได้ทั่วไปใครมีศรัทธาก็สามารถทอดกฐินประเภทนี้ได้ 

 

            ในปัจจุบันกฐินราษฎร์ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า กฐินสามัคคี ผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะให้ความสำคัญกับการรวบรวมเงินและสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐินมากกว่า เพราะวัดสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ และเนื่องจากการถวายผ้ากฐินเป็นกาลทาน จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่าง ๆ โดยทั่วไปในประเทศไทย
            วัดมัชฌันติการามเป็นวัดราษฏร์ จึงสามารถกำหนดการทอดกฐินได้ตามความสะดวก ออกพรรษาวันแรกก็ทอดกันเลย เพราะพระสงฆ์ส่วนหนึ่งจะได้มีเวลาในการเดินทางไปทอดกฐินยังวัดต่างๆได้อีกหลายวัด เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามก็ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดบ้านฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 แต่จะออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ได้เวลาออกเดินทางแล้ว

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
02/11/55

 

 

ดูภาพงานทอดกฐินวัดมัชฌันติการาม 2555

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก