ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          มนุษย์หากไม่ทำความดีอะไรฝากไว้กับโลกเลย ตายไปคงไม่มีใครจดจำได้ เรียกว่าเกิดเปล่า ตายเปล่า มืดมา มืดไป แต่ถ้าหากทำคุณประโยชน์ฝากไว้ คนที่อยู่เบื้องหลังย่อมคิดถึงแม้จะตายไปร้อยปี ก็ยังคงมีคนจดจำได้ เข้ากับคำสอนที่ว่า “มืดมา แต่สว่างไป” ดังเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม พระผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลายและพระเถระผู้สถิตอยู่ในจิตใจของพระภิกษุไทยทั้งโลก 
          เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร  สนฺตงฺกุโร) เป็นพระเถระที่ฝักใฝ่ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตัวท่านเองเรียนจบเปรียญธรรมเก้าประโยค ทำหน้าที่สอนหนังสือให้แก่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าหกสิบปี ในช่วงปีพุทธศักราช 2546-2550  เจ้าประคุณสมเด็จฯก็ยังคงสอนหนังสือแก่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่เปิดเรียน ณ ศูนย์การศึกษาวัดราชาธิวาส  แม้ว่าคณาจารย์หลายท่านจะกราบเรียนเพื่อให้เจ้าประคุณฯเลิกสอนจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ท่านก็ไม่ยอมเลิกยังคงเดินทางมาทำงานที่วัดบวรนิเวศวิหารแทบทุกวัน และยังคงทำหน้าที่ “สอน” ไม่ได้ขาด

          วิชาที่เจ้าประคุณสมเด็จฯสอนคือวิชาศาสนาต่างๆซึ่งเป็นตำราเล่มใหญ่ที่เจ้าประคุณสมเด็จฯเรียบเรียงขึ้นด้วยตนเอง ดังนั้นเนื้อหาในเล่มจึงไม่จำเป็นต้องอ่าน เพราะอยู่ในสมองหมดแล้ว สามารถสอนได้เลย อาทิตย์หนึ่งสามชั่วโมงสำหรับคนที่มีอายุใกล้เก้าสิบปี มิใช่งานที่ทำได้ง่ายนัก แม้จิตใจจะเข้มแข็งสักปานใดก็ตาม แต่ร่างกายก็รับไม่ไหว เหนื่อยง่ายพูดเสียงเบาลง แต่เจ้าประคุณสมเด็จฯก็มิได้ยอมแพ้ จนกระทั่งวันหนึ่งไม่ไหวจริงๆจึงได้เลิกสอนทั้งๆที่ยังไม่จบเทอม
          ผู้ที่ทำหน้าที่สอนต่อในเทอมนั้นคือพระครูสิริปัญญาเมธี (พระมหา ดร.เชาวรา) สอนต่อจนจบและผ่านการสอบไปได้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯยังสอบถามไม่เคยขาด เมื่อมีผู้ถามว่าทำไมอายุมากแล้วยังคงสอนอยู่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯก็จะตอบว่า “สอนให้เป็นตัวอย่างแก่พระภิกษุรุ่นใหม่ๆว่า แม้จะแก่ก็ยังสอนเพราะรักในการสอนหนังสือ ชีวิตนี้มอบให้การศึกษาไปแล้ว ตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สิ้นก็ต้องศึกษาต่อไป” หากมีเวลาว่างเจ้าประคุณสมเด็จฯจะทำการบันทึกทุกอย่างที่คิดได้
          ครั้งหนึ่งปลายปีวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นครั้งแรกมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 19 ท่าน มีพระภิกษุจำนวน 5 รูป แม่ชี 1 รูปและนักศึกษาฆราวาสอีก 13 คน ครั้งนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ยังดำรงตำแหน่งอธิการบดี แม้สุขภาพจะไม่เอื้ออำนวยเจ้าประคุณสมเด็จฯทั้งสองท่านก็ยังมาร่วมเปิดการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ห้องประชุมใหญ่   ในครั้งนั้นเจ้าประคุณสมเด็จทั้งสองได้มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาทุกท่านและให้โอวาทเป็นกำลังใจสรุปความตอนหนึ่งว่า “ดีใจที่ มมร เปิดอสนครบทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สมดั่งปณิธาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ต่อแต่นี้ไปก็หมดห่วงแล้ว จะรอดูว่าปริญญาเอกรุ่นแรกจะจบกี่คน” 

          เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ไม่ทันได้เห็น ดอกเตอร์คนแรกของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพราะมรณภาพไปก่อน แต่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดมได้เห็นนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาเอกรุ่นแรกสองท่านเข้ารับปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ปีที่ผ่านมา 
          ครั้งหนึ่งเมื่อขอให้เจ้าประคุณสมเด็จฯเขียนเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุตรุ่นที่ 9 ซึ่งตอนนั้นเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามเข้าอบรมเป็นพระธรรมทูตด้วย ทุกคนก็คิดว่าเจ้าประคุณสมเด็จฯคงเขียนยาวๆ แต่ท่านกลับเขียนสั้นๆเพียงบรรทัดเดียวว่า “คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง หากมีแต่กินๆนอนๆ ขี้ๆ จะมีประโยชน์อะไร ถ้าไม่ทำความดีฝากไว้” ช่างลึกซึ้งถึงแก่นของความมนุษย์ได้ดีแท้
          เจ้าประคุณสมเด็จเดินทางไปเยี่ยมพระธรรมทูตทั่วทุกทวีปที่ทำงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้สร้างวัดไทยในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ครั้งหนึ่งเคยบอกเหตุผลว่า “หากวันหนึ่งประเทศไทยไม่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ ชาวพุทธก็จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้จากทวีปอื่นๆ เหมือนกับครั้งหนึ่งที่พระพุทธศาสนาได้หายไปจากอินเดียนานถึงเจ็ดร้อยปี ยังดีที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โลกจึงยังคงมีพระพุทธศาสนาให้ได้ศึกษา”

          วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น.(วันนี้) จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ศิษยานุศิษย์ท่านใดจะไปร่วมงานในครั้งนี้ ขอเชิญได้ตามวันเวลาดังกล่าว

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
20/03/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก