ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปีนีมีพระชันษาครบ 98 ปี องค์กรสงฆ์และหน่วยงานต่างๆได้จัดงานที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคม 2554 พุทธศาสนิกชนท่านใดจะไปร่วมงานขอเชิญได้ ปัจจุบันคนที่มีอายุร้อยปีมีน้อยแล้ว ยิ่งพระสงฆ์ที่มีอายุใกล้ร้อยปียิ่งเหลือน้อย สมเด็จพระญาณสังวรฯ มีอายุใกล้ร้อยปีแล้ว ทางคณะสงฆ์จึงได้จัดโครงการ "สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี" ขึ้นในช่วงวันที่ 3 ตุลาคม 2554- 3 ตุลาคม 2555


       งานนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2554  มติที่ 401/2554 เรื่องโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี มีใจความสรุปว่า “เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่มวลศิษย์ยานุศิษย์ คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลและประชาชนทั้งหลาย จักได้ร่วมกันสนองพระเดชพระคุณถวายเป็นสักการบูชา โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นชาติภูมิของสมเด็จพระสังฆราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธรณสุขเพื่อก่อสร้างอาคารคนไข้ขนาด 298 เตียง สูง 8  ชั้น แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคคลากร คิดเป็นเงินจำนวน 250 ล้านบาท จึงได้สนับสนุนด้วยการจัดทำโครงการ “ตึก 100 ปี 100 ปี มีใจความสรุปว่า “เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระสังฆราช องค์เป็นสกลมหาสังฆปริณายก อีกทั้งเพื่อยังสาธารณประโยชน์แก่มหาชนทั้งปวงสืบไป      

        เมื่อความทราบถึงฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดรับเป็นประธานจัดหาทุน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการเพื่อร่วมกันถวายเป็นสักการบูชาแด่สมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทั้งนี้ได้ทรงมีพระราชปรารภพระราชทานแนวทาวการจัดหาทุนให้เป็นความเอื้อเฟื้อจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกันฉลองพระกุรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยน้ำจิตสมานฉันท์โดยไม่มีการบังคับกะเกณฑ์ใดๆ

 


       คณะสงฆ์จึงเห็นสมควรร่วมกันฉลองพระราชศรัทธา ด้วยการจัดโครงการ “สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี” เป็นอนุโครงการที่ฝ่ายบรรพชิตจะได้ร่วมกันดำเนินการ โดยให้แต่ละวัดหรือตาละกลุ่มคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา ร่วมกันระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ตามแต่จะพิจารณาเห็นเหมาะสม มีการทอดผ้าป่า และตั้งตู้รับบริจาคเป็นต้น เพื่อนำเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จบริบูรณ์สมพระราชประสงค์สืบไป
       คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมบริจาคเป็นเงินจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมสมทบทุน โดยเจ้าอาวาสจะได้นำไปร่วมทอดผ้าป่าที่วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติเของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบรอบ 98 พรรษา

       เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามได้รับฏีกานิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลในงานวันที่ 3 ตุลาคม 2554 นี้ด้วย และตั้งใจจะร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการนี้ตามสมควรแก่สถานะทางการเงินที่มีอยู่ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามได้มอบหมายให้เป็นผู้ประกาศข่าวให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดมัชฌันติการามได้รับทราบและมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเกินสองหมื่นบาทแล้ว แต่ในขณะนี้ยังไม่ทราบยอดรวมที่แน่นอน   

           ผู้เขียนเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม ได้นำเงินห้าพันบาท(เงินที่ตั้งไว้เป็นรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ ประกาศผลไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2554 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล จึงนำมาบริจาคร่วมโครงการนี้) ร่วมบริจาคสร้างกุศลเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยในโครงการสังราชบูชา พระชันษา 100 ปี
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีคุณูปการแก่คณะสงฆ์ไทยอย่างอเนกอนันต์ พระองค์เป็นผู้ให้ สร้างถาวรวัตถุและศร้างศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ใครที่อยากร่วมบริจาคขอเชิญติดต่อได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.sangharaja.org

 

พระมหาบุญไทย ปุญญมโน
02/10/54

มติมหาเถรสมาคม 401/2554
http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255406170201&title=10

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก