ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          วันที่ 1  ตุลาคม 2554 เป็นวันครบรอบแห่งการสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย 118 ปี ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ศาลายา นครปฐม ได้ทำการเปิดเป็นสถานที่ราชการในวันนี้โดยมีสมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตเป็นประธาน ที่ธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 

          ในอดีตเมื่อ 118 ปีที่ผ่านมา วันที่ 1 ตุลาคม 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร
          สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ จึงทรงตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจการของ มหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นสามประการ คือ (1) เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร (2) เพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ (3) เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

 


          วันที่ 30 ธันวาคม 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในฐานะที่ทรงเป็นนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ จึงได้ทรงประกาศตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น โดยอาศัยนามว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย”
         ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ได้เริ่มเปิดให้การอบรมศึกษาแก่ภิกษุสามเณร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2489 จนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นวันที่ 16 กันยายนของทุกปีจึงเป็น “วันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”
          นักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นแรกเป็นพระภิกษุทั้งหมดและในอีกห้าปีต่อมาก็มีพระภิกษุที่เรียนจบปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตครั้งแรกจำนวน 8 รูป ในบรรดาผู้ที่เรียนจบในครั้งนั้นปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หลายท่านและมาร่วมงานในวันสถาปนาสองท่านคือ พันเอกทอง ชัยสาร อายุ 87 ปี และศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม อายุ 84 ปี ปัจจุบันยังคงสอนหนังสือที่วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 


          นอกจากนั้นยังมีศิษย์เก่ารุ่นต่างๆอีกหลายท่านเช่นอาจารย์เที่ยง นันโท อายุ 83 ปี ศาสนศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 3 ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ณ รังษี ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิ์ บุตรอินทร์ เป็นต้น ได้สนทนากับศาสตราจารย์แสง จันทร์งามสั้นๆ เพราะมีศิษย์เก่าอยากถ่ายภาพร่วมกับศิษย์รุ่นแรกจำนวนมาก ท่านอาจารย์ยังคงยิ้มแย้มทักทายคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างมีความสุขเหมือนกำลังย้อนรำลึกนึกถึงอดีตซึ่งสมัยนั้นมีอาคารเรียนหลังเดียวภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นห้องเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ได้ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ที่ศาลายา นครปฐม
          สำนักงานอธฺการบดี สำนักงานคณบดี สถาบันและหน่วยงานต่างๆได้ย้ายที่ทำงานมาที่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่หมดแล้ว และมหาวิทยาลัยแห่งใหม่กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง ปัจจุบันมีวิทยาเขตอีก 7 แห่ง และวิทยาลัยอีก 3 วิทยาลัย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์มากกว่า 15,000 รูป/คน

 


          ผู้เขียนเรียนจบศาสนศาตรบัณฑิตรุ่นที่ 38 ซึ่งก็นานมาแล้ว ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 65 จะมีพิธีประทานปริญญาบัตรในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554 ที่จะถึงนี้  ผู้เขียนจึงเป็นศิษย์เก่าอยู่ในช่วงกลางๆ รู้สึกดีใจที่ได้พบกับศิษย์เก่ารุ่นพ่อ ตอนกลับได้มาส่งอาจารย์เที่ยง นันโท กลับบ้าน อาจารย์ยังแข็งแรงและสนทนาอย่างอารมณ์ดี ปัจจุบันอาจารย์ยังคงสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
          จากมหามกุฏราชวิทยาลัยในอดีตกลายมาเป็น “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย" และปัจจุบันคือ "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" จากอดีตที่มีนักศึกษาเรียนจบจากสถาบันแห่งนี้เพียง 8 ท่าน แต่ปัจจุบันมีผู้เรียนจบการศึกษาปีละเกือบห้าพันรูป/คน ได้ดำเนินผ่านช่วงของกาลเวลาและมีความทรงจำอีกมากมาย วันนี้ครบรอบวันสถาปนา 118 ปีแล้ว ยังคงผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “วิชชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส  ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์”


          วันที่ 2 ตุลาคม 2554 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะจัดงาน “สานเสวนาศิษย์อาวุโส แสดงความในใจ รำลึก มมร” ซึ่งเป็นการชุมนุมศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน ศิษย์เก่าท่านใดจะไปร่วมงานขอเชิญได้ สถานที่จัดงานคือห้องประชุมใหญ่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก www.mbu.ac.th  งานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
01/10/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก