ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามได้ประกาศ "ประกวดเรียงความเรื่องแม่"  หมดกำหนดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีผู้ส่งเรื่องเข้าประกวดตามกำหนดสามเรื่อง เมื่อคัดเลือกและพิจารณาแล้วนำลงเผยแผ่หนึ่งเรื่องคือ "เรื่องแม่คนที่สอง" โดยผู้เขียนที่ใช้นามว่า "สิน สีหานาท" ส่วนอีกสองเรื่อง พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าจะนำลงเผยแผ่ จึงขออภัยผู้เขียนทั้งสองท่านด้วย และได้เก็บเรื่องที่ส่งมาให้ไม่นำเผยแผ่ที่ไหน เว็บมาสเตอร์เก็บไว้อ่านคนเดียว เรื่องที่นำลงเผยแผ่ก็ไม่มีใครลงคะแนนให้เลย

 

       วันนี้(30 กันยาน 2554) เป็นวันประกาศผลการประกวด เนื่องจากมีเรื่องที่เผยแผ่เพียงเรื่องเดียวจึงไม่ได้ตั้งกรรมการ เว็บมาสเตอร์พิจารณาเองคนเดียว แม้จะเขียนดีแต่ผู้เขียนที่ใช้นามว่า "สิน สีหานาท" บอกว่าไม่อยากได้รางวัล ดังนั้นการประกวดเรียงความเรื่องแม่ จึงขอประกาศว่า "ไม่มีเรื่องที่ชนะการประกวดและไม่มีผู้ได้รับรางวัล" เงินห้าพันบาทที่ตั้งไว้เป็นรางวัล จึงเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการอื่น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม

30/09/54

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก