ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอันเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในชาตินั้นได้บำเพ็ญทานบารมี และเป็นเป็นผู้มีบารมีเต็มบริบูรณ์ เวสสันดรชาดกจึงเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนได้นำแสดงให้ปรากฎเพื่อจะได้ถือเป็นแบบอย่างแห่งการบำเพ็ญบารมี จนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวพุทธแต่ละวัดในหนึ่งปีจะต้องมีการเทศน์มหาชาติหนึ่งครั้ง ส่วนจะจัดขึ้นในช่วงไหนนั้นแล้วแต่ความนิยม วัดมัชฌันติการามได้จัดงานเทศน์มหาชาติในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี การเทศน์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไประหว่าง “เทศน์ทำนองแหล่” และ “เทศน์ทำนองธรรมวัตร” ในปีพุทธศักราช 2554 นี้เป็นวาระของ “เทศน์ทำนองธรรมวัตร”ปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2554ใครจะมาร่วมฟังเทศน์ของเชิญได้
 

           คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม ได้พร้อมใจกันจัดงานเทศน์มหาชาติ  เพื่อบูชาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่ทางวัดได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี นอกจากนั้นยังเป็นการหาปัจจัยเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ได้สร้างพระมหาเปรียญมาแล้วเป็นจำนวนมาก บางท่านมีหน้าที่ในการบริหารระดับสูงในคณะสงฆ์ การจัดการเรียนการสอนในอนาคตคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบแผนกบาลีครบทุกชั้นตั้งแต่ประโยคเปรียญธรรม 1-2 ถึง ประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค

 

 

            ในแต่ละปีที่ผ่านมา  มีญาติโยมผู้มีศรัทธาร่วมฟังเทศน์และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติพอสมควร  ในปีพุทธศักราช 2554 นี้  คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา  มีความเห็นพ้องกันว่าควรจัดงานในวันอาทิตย์ที่  25 กันยายน 2554 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปีนี้ได้จัดให้มีเทศน์มหาชาติทำนองธรรมวัตร จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ พร้อมได้อนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
           ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยพร้อมด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาและผลแห่งบุญกุศลในครั้งนี้    จงมารวมกันเป็นพลวปัจจัยและมหันตเดชานุภาพให้ท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความเจริญ  พร้อมทั้งจตุรพิธพรชัย  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณธนสารสมบัติ  ให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง  มีความสุขความเจริญทุกทิวาราตรี   เจริญยิ่งขึ้นในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่าน เทอญ                 
          เวสสันดรชาดกมีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย มหานิบาต(28/1045/248)  ความว่าเมื่อพระศาสดาประทับที่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกได้ทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมีของพระองค์ซึ่งประกอบด้วย 1000 พระคาถา 

 

 

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยเมื่อสมเด็จจากมหาวิหารเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ อันเป็นราชธานีแห่งมคธ ไปสู่นครกบิลพัสดุ์ แขวงสักกชนบทเพื่อบำเพ็ญญาตัตถจริยาโปรดพระญาติ มีพระเจ้าสุทโธทนพุทธบิดาเป็นประธาน อันพระกาฬุทายีเป็นผู้สื่อสารและนำเสด็จทรงประทับยังนิโครธาราม ไม่ห่างจากมหานคร ตามที่ศากยราชจัดถวายต้อนรับพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุบริวารเป็นอันมาก ยังมีความยินดีให้แผ่ไปทั่วทั้งกบิลพัสดุ์ ในกาลนั้นความมหัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นเหตุให้ทรงประกาศเรื่องเวสสันดรชาดก
           เวสสันดรชาดก เป็นชาดกที่มีผู้รู้จักกันมาก เพราะตั้งแต่โบราณกาลมาการเทศน์ที่เรียกกันว่ามหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และแต่ละกัณฑ์ทำนองไม่เหมือนกันเลย ซึ่งนักเทศมหาชาติ ทั้งหลายจะรู้จักกันดี มิใช่แต่เท่านั้น สมัยพระบรมโกศกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ได้แต่งมหาชาติคำหลวง อันประกอบไปด้วยร่ายและโคลงเป็นทำนองสำหรับสวดให้ผู้ที่มาจำอุโบสถศีลฟัง ในโรงเรียนก็ใช้มหาชาติเป็นหนังสือเรียน ทั้งกลอนเทศน์และคำหลวง แต่ก็เฉพาะบางกัณฑ์เท่านั้น

 

 

          อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติจะได้อานิสงส์สรุปได้ดังนี้ 1)ผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรชาดรที่บำเพ็ญมหาทานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตว่า การจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญธรรมอะไรบ้าง(2)ผู้ฟังจะได้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ เพราะการกระทำหรือบำเพ็ญความยิ่งใหญ่จะต้องลำบากผ่านเหตุการณ์อย่างไรบ้างบางทีถึงเอาชีวิตเข้าแลกหรือยอมตายเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตนมุ่งหวัง (3)ผู้ฟังจะได้สร้างขันติธรรม สร้างทานบารมี รู้จักเสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ มีความสามัคคี งานยิ่งใหญ่จึงจะสำเร็จได้(4) ผู้ฟังจะได้ทำความเห็นให้ตรง เกิดสัมมาทิฎฐิอันเป็นคติของคนดีของนักบุญในสังคม(5) ผู้ฟังได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เพราะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาไว้ (6) ผู้ฟังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสช่วยเหลือจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
           ข้อความข้างบนปรากฏในใบประกาศของวักมัชฌันติการาม ส่วนใครประสงค์จะแสดงเจตจำนงเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
โดยบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง “ชื่อบัญชี  พระครูธีรสารปริยัติคุณ” บัญชีเลขที่ 193-1-16165-8 ประเภทออมทรัพย์"

 

 

           หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางลำพู "ชื่อบัญชี “พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์(ปุญญมโน)” อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม บัญชีเลขที 167-0-03399-6"
           หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูธีรสารปริยัติคุณ เจ้าอาวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-1257-5340 พระครูอุชชัยพุทธปริตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-7976-0789 และพระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9852-4209

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

01/09/54

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก