ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

        วันเสาร์ไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขาเชิญไปให้บรรยายธรรมในพิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตอนนั้นยังคิดไม่ออกว่าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาอะไร เขาให้เวลาสี่สิบนาทีอยากพูดเรื่องอะไรให้นักศึกษาฟัง ขอเชิญได้ตามสะดวก นิมนต์โดยไม่บอกหัวข้อ จึงตั้งหัวข้อเองว่า “นักศึกษายุคใหม่หัวใจใฝ่ธรรม” หากนักศึกษาเรียนแต่วิชาชีพอย่างเดียวไม่เรียนวิชาชีวิตไปด้วย เวลาประสบกับปัญหาบางทีจะหาทางออกไม่ได้ วิชาชีพคือวิชาทางโลกที่เรียนเพื่อประกอบอาชีพ ส่วนวิชาชีวิตคือธรรมศึกษาเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข


         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งอยู่ข้างๆวัดมัชฌันติการาม บริเวณรอบๆวัดมีหอพักนักศึกษาจำนวนมาก ในอดีตวัดมัชฌันติการามเคยเป็นสวนผลไม้เช่นมังคุด ขนุน โดยเฉพาะทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนเมืองนนท์ด้วย เพราะเขตบางซื่ออยู่ติดจังหวัดนนทบุรี ในอดีตชาวบ้านแถบนี้จึงประกอบอาชีพชาวสวน แต่พอมีมหาวิทยาลัยเข้ามาตั้งอยู่ใกล้ๆ สวนทุเรียนเลยกลายเป็นหอพักนักศึกษา นัยว่าสร้างเท่าไหร่ก็ไม่ขาดทุน เพราะนักศึกษามีมาเรียนไม่ขาด รุ่นหนึ่งจบไปรุ่นใหม่ก็เข้ามา เจ้าของหอพักจึงเป็นอาชีพที่มีนักศึกษามาใช้บริการไม่ขาดสาย

 


        ในส่วนของนักศึกษาส่วนหนึ่งจะพักอยู่ตามหอพักข้างๆวัด เวลาจะไปเรียนหนังสือจึงต้องเดินผ่านวัด บางคนก็ได้อาศัยลานวัดเป็นที่จอดรถไปด้วย แต่เท่าที่สังเกตเห็นนักศึกษาเหล่านี้ไม่ค่อยจะมาฟังเทศน์สักเท่าไหร่ แม้จะอยู่ใกล้วัดแต่ก็เป็นคนไกลวัด เพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัด เพียงแต่อาศัยวัดเป็นทางผ่านเพื่อเดินไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
        วัดมัชฌันติการามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหมือนกัน เวลามีงานทำบุญที่มหาวิทยาลัยก็มักจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการามไปร่วมงานเสมอ หรือแม้แต่กฐินประจำปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือก็เป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดประมาณปลายเดือนตุลาคม
        ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันนั้นพูดไปหลายเรื่อง แต่พอจะจำได้ว่า “การเป็นนักศึกษานั้นต้องมีความเคารพ คบการศึกษา กล้ารับความผิด คิดช่วยครู กตัญญูต่อสถาบัน” จากนั้นก็แสดงขยายความต่อไปว่า “การแสดงความเคารพในพระพุทธศาสนามาจากคำว่า “คารวะ” แปลว่าความเคารพในพระพุทธศาสนาแสดงไว้ในอปริหานิยสูตรอังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต (22/303/300) สาเหตุมาจากเทวดาตนหนึ่งได้แสดงทัศนะต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมหกประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุคือความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา ความเป็นผู้เคารพในพระธรรม ความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์ ความเป็นผู้เคารพในสิกขา ความเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาท  ความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถาร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมหกประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ

 


          เทวดานั้นได้กล่าวดังนี้แล้ว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลำดับนั้น เทวดาตนนั้นทราบว่า พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้ว หายไป ณ ที่นั้น ต่อมาพระพุทธเจ้าจึงได้นำถ้อยคำของเทวดามาแสดงต่อภิกษุและได้สรุปว่า “ภิกษุผู้เคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพอย่างแรงกล้าในพระสงฆ์ เคารพในสิกขา  เคารพในความไม่ประมาท  เคารพในปฏิสันถาร ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อม ย่อมมี ณ ที่ใกล้นิพพานทีเดียว”
        แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงแก่ภิกษุ แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคนทั่วไปได้เหมือนกัน แม้ว่าในพระสูตรนี้จะใช้คำว่าศาสดา คำว่า “ศาสดา”แปลมาจากคำในภาษาบาลีว่า “สตฺถา” ซึ่งนอกจากจะแปลว่าศาสดาแล้วยังแปลว่าครูได้ด้วย ดังนั้นการเป็นนักศึกษาจึงต้องเคารพและเชื่อฟังครูอาจารย์เป็นเบื้องต้น ส่วนคำว่า “ธรรม” แปลความได้อีกว่าความจริง ความถูกต้อง ส่วนคำว่าพระสงฆ์แปลมาจากคำว่า “สงฺฆ” ภาษาบาลีแปลว่าหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษาจึงกลายเป็น “ต้องมีความเคารพในครูอาจารย์ เคารพในความจริง เคารพในหมู่คณะ เคารพในการศึกษา เคารพในความไม่ประมาท และเคารพในการปฏิสันถารการต้อนรับ

 


        คบการศึกษา ข้อนี้ชัดเจนนักศึกษาคือผู้ที่ต้องศึกษา หากมีโอกาสแล้วไม่ทำหน้าที่ศึกษาหาความรู้จะศึกษาจบตามหลักสูตรได้อย่างไร การศึกษาต้องเรียนควบคู่ไปพร้อมกับทั้งสองวิชาคือวิชาชีพและวิชาชีวิต  วิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนวิชาชีวิตนั้นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง คนเราหากมีแต่วิชาชีพอย่างเดียวไม่เรียนรู้วิชาชีวิตไปด้วยก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในสังคมได้ยากลำบาก
        กล้ารับความผิด ข้อนี้เป็นหน้าที่ที่คนส่วนหนึ่งหลงลืม จนมีบางคนกล่าวว่า “รับแต่ชอบ แต่ไม่รับผิด” ระบบการศึกษาต้องคำนึงถึงทั้งสองด้านคือหากทำผิดกติกาก็ต้องยอมรับโทษตามสมควรแก่ความผิด คนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับว่าตนผิด คิดว่าสิ่งที่ตนทำคือความถูกต้อง เรื่องบางอย่างจึงหาคนรับผิดไม่ได้ ได้แต่โยนกันไปโยนกันมา เหมือนปัญหาการเมืองไทยที่มักจะมีแต่คนถูกไม่มีคนผิด เรื่องความรับผิดชอบต้องเรียนรู้ตั้งแต่การเป็นนักเรียนนักศึกษา
         คิดช่วยครูและกตัญญูต่อสถาบัน สถานที่แห่งใดที่เป็นแหล่งในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ก็ต้องมีความกตัญญูต่อสถาบัน เพราะความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี ตามพุทธภาษิตที่ว่า “นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”         

 

        บรรยายธรรมจบนักศึกษาพามาส่งที่วัดทันที เพราะยังมีกิจกรรมในวันปฐมนิเทศอีกหลายอย่าง เลยลืมถามไปว่านักศึกษาที่ปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันนั้นพวกเขาเรียนสาขาวิชาอะไรกันบ้าง แต่จะเรียนสาขาวิชาอะไรก็ตามหากในหัวใจใฝ่ธรรมศึกษาเรียนรู้สรรพวิชาด้วยความถูกต้อง เป็นจริง ก็ถือได้ว่าเริ่มต้นเดินถูกทางแล้ว ชีวิตนั้นสำคัญที่จุดเริ่มต้น หากเริ่มต้นด้วยการเดินถูกทาง ความสมหวังรออยู่ข้างหน้า

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
26/06/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก