ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           งานเปิดวัดพุทธธรรม เมืองตูรกู ประเทศฟินแลนด์ ในวันนั้น(24/05/54)มีพระเถระจากประเทศไทยและยุโรปเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก พระเถระที่เป็นประธานคือพระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระอีกยี่สิบแปดรูปซึ่งเป็นจำนวนพระสงฆ์ที่มากที่สุดที่เดินทางมาที่วัดพุทธธรรมฟินแลนด์แห่งนี้ตั้งแต่เคยเป็นวัดมา วัดพุทธธรรมฟินแลนด์ตั้งอยู่ชายป่าสนที่มีลำต้นสูงเสียดฟ้า อากาศหนาวเหน็บ แม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศนี้ก็ตาม แต่ทว่าอากาศก็ยังหนาว
 

           การเดินทางจากสวีเดนไปยังฟินแลนด์นั้นต้องนั่งเรือขนาดใหญ่นัยว่าบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณหนึ่งพันคน ใช้เวลาเดินทางจากสวีเดนไปยังเมืองตูรกู ประเทศฟินแลนด์ประมาณสิบชั่วโมงจากตอนเย็นของสวีเดนถึงฝั่งเวลาเช้าของฟินแลนด์ เดินทางจากท่าเรือไปยังวัดพุทธธรรมได้เวลาเริ่มพิธีพอดี พระธรรมวราจารย์เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เสียงสวดมนต์ในท่ามกลางเสียงลมหนาวเหมือนกับจะมีหยาดฝนโปรยปรายมาเป็นระยะ หนาวเหน็บเจ็บกระดูกจริงๆ แต่การทำงานพระพุทธศาสนานั้น แม้จะอยู่ในดินแดนห่างไกล พระธรรมทูตก็ยังต่อสู้จนสามารถมีวัดไทยเกิดขึ้นที่ฟินแลนด์อีกวัดหนึ่ง ซึ่งวัดไทยอีกแห่งหนึ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วคือวัดไทยพุทธาราม ตั้งอยู่ที่เมืองเฮซิงกิ ห่างจากวัดพุทธรรมไปอีกไกล 

 


           พระมหาตี๋ ปิยสีโล เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมฟินแลนด์ อยู่จำพรรษากับพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งแต่จำชื่อท่านไม่ได้ จากปากคำของเจ้าอาวาสที่รายงานต่อคณะสงฆ์สรุปใจความได้ว่า “ผม(พระมหาตี๋) เป็นพระธรรมทูตเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศสวีเดน ต่อมาได้รับการนิมนต์จากพุทธศาสนิกชนไทยที่ทำงานในประเทศฟินแลนด์ให้มาสร้างวัดขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่รวมของชาวพุทธในการทำบุญ และประกอบพิธีต่างๆที่สำคัญในพระพุทธศาสนา จึงได้ซื้อที่ดินริมป่าสนแห่งนี้และขออนุญาตตั้งวัดในนามสมาคมชาวพุทธฟินแลนด์ และตั้งชื่อวัดว่า "วัดพุทธธรรมฟินแลนด์" ในแต่ละวันจะมีคนไทยและฟินแลนด์เดินทางมาเยี่ยมและทำบุญไม่ขาด โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีผู้คนทั้งชาวไทยและฟินแลนด์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ผมหวังว่าการที่ประเทศฟินแลนด์มีวัดในพระพุทธศาสนาจะมีส่วนทำให้พระพุทธศาสนามีคนรู้จักอีกประเทศหนึ่งในยุโรป

 


           คนไทยในฟินแลนด์จากคำยืนยันของอุปทูตประจำประเทศฟินแลนด์บอกว่ามีประมาณหกพันคน เดินทางมาที่ฟินแลนด์ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกันเช่นเป็นนักศึกษา เป็นแม่บ้าน เป็นคนงาน หรือเดินทางมากับสามีที่เป็นชาวฟินแลนด์ ค่าแรงของที่นี่สูงมาก ได้สนทนากับแม่บ้านท่านหนึ่งบอกว่าคนที่นี่เขาทำงานเป็นชั่วโมงวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง รายได้ในหนึ่งวันที่ฟินแลนด์พอๆกับรายได้ที่ทำงานประเภทเดียวกันที่เมืองไทยหนึ่งเดือน แต่ติดปัญหาที่ไม่ได้ทำงานตลอดปี เพราะต้องหยุดในช่วงฤดูหนาว ที่หิมะจะขาวโพลนไปทั่วอาณาบริเวณ ทำงานอะไรไม่ได้นอกจากอยู่ในบ้านพักเท่านั้น ในช่วงนี้ต้องรีบทำงานเก็บเงินไว้เพื่อจะได้มีใช้ในช่วงฤดูหนาว

 


           อยู่ที่ฟินแลนด์วันเดียวมีโอกาสไปเยี่ยมวัดพุทธารามซึ่งใช้เวลาเดินทางนานมาก เนื่องจากรถยนต์ถูกจำกัดด้วยความเร็ว ระยะทางช่วงนี้ควรวิ่งได้ไม่เกินเท่านี้ ช่วงนี้วิ่งได้ไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงนี้ไม่เกินแปดสิบเป็นต้น แม้ถนนจะว่างแต่การเดินทางก็ไปเร็วไม่ได้ กว่าจะเดินทางไปถึงวัดพุทธารามก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง วัดแห่งนี้ก่อตั้งมานานกว่าสิบปีแล้ว เจ้าอาวาสเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน บรรยากาศสงบร่มเย็นมาก ป่าไม้ให้ความสงบร่มเย็น ป่าไม้ที่นี่ไม่ต้องปลูกแต่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนที่ปลูกป่าสร้างอารามจัดได้ว่าเป็นคนมีบุญ ดังที่แสดงไว้ในวนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (15/145) ครั้งหนึ่งเทวดาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์”

 

 
           พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า(15/146) “ชนเหล่าใดสร้างอาราม(สวนไม้ดอกไม้ผล) ปลูกหมู่ไม้(ใช้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำ ทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์” 
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า “อารามโรปา วนโรปา      เย ชนา เสตุการกา 
                        ปปญฺจ อุทปานญฺจ          เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
                         เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ         สทา ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ 
                        ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา     เต ชนา สคฺคคามิโนติ ฯ

 

 
           ที่ยกภาษาบาลีมาอ้างในวันนี้เผื่อว่าบางทีจะมีคนอยากนำภาษาบาลีไปใช้ในการอ้างอิง แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าพระไตรปิฎกที่นำมาใช้เป็นฉบับซีดีรอมที่มีอยู่ประจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเล่มและข้อตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย แต่หน้าอาจจะไม่ตรงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการโต้แย้งจึงขอใช้ เล่มกับข้อเท่านั้น เช่น (15/146) หมายถึง พระไตรปิฎกเล่มที่ 15 ข้อที่ 146 สามารถค้นหาได้ทั้งฉบับภาษาไทยและบาลี
            วัดพุทธธรรม และวัดพุทธาราม เป็นวัดไทยในประเทศฟินแลนด์ ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดตามกฏหมายของประเทศฟินแลนด์ โดยผ่านการจดทะเบียนในรูปแบบของสมาคม สามารถทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามกรอบของกฎหมาย แต่ที่ประเทศฟินแลนด์คนที่เข้าวัดส่วนมากยังเป็นคนไทย คนฟินแลนด์ส่วนจะมาพร้อมกับภรรยาที่เป็นคนไทย

 


           หลายวันที่ผ่านมากับเวลาที่ผ่านไปจึงหมดไปกับการเดินทางไปเยี่ยมวัดต่างๆในสวีเดน ฟินแลนด์ และวันนี้เดินทางมาร่วมงานเปิดวัดอีกแห่งหนึ่งที่ฮัมบวร์ก เยอรมัน ได้เข้าพักที่วัดพุทธบารมี เมืองฮัมบวร์ก มีเวลาพักผ่อนอีกหนึ่งวันก่อนงานวันวิสาขบูชาจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ การจัดงานวิสาขบูชาของวัดไทยในเยอรมันอาจจะไม่ตรงกับวันจริงๆก็ได้ อย่างที่วัดพุทธบารมีกำหนดจัดงานในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 การทำบุญนั้นจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้น ส่วนรายละเอียดจะเล่าให้ฟังในวันหลัง ตอนนี้ได้เวลาออกชมเมืองฮัมบวร์ก เยอรมนีกันแล้ว


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
27/05/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก