ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         ในช่วงนี้คงไม่มีข่าวไหนโด่งดังเท่ากับข่าวพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งเวลล์และแคเธอรีน มิดเดลตัน แห่งอังกฤษ พิธีนี้จัดใหญ่โตมโหฬารมาก จนแทบจะกล่าวได้ว่าในรอบสามสิบปีมานี้คงมีพิธีเสกสมรสครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สตรีย่อมปรารถนาชายที่มีทั้งรูปงาม มีสกุล มีทรัพย์สมบัติและมียศฐาบรรดาศักดิ์ ส่วนชายก็ย่อมปรารถนาอยากได้ภรรยาที่มีลักษณะคล้ายๆกัน และยังต้องเพิ่มความสวยและความดีเข้ามาอีก แต่ภรรยาที่สมบูรณ์แบบคงหาได้ยาก 


         ภรรยาหรือภริยาในภาษาบาลีมีหลายประเภท พระพุทธศาสนาแสดงไว้ในภริยาสูตรอังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต (23/60/76) ภริยาหรือภรรยามีถึงเจ็ดจำพวก เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในกาลครั้งหนึ่งที่เมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว ในสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอื้ออึง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

 

         พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูกรคฤหบดี เหตุไรหนอ มนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดที่เมืองไทยก็น่าจะเปลี่ยนสำนวนใหม่ว่า "ไทยมุง"
         อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์นำมาจากตระกูลมั่งคั่งมาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เชื่อถือ แม่ผัว พ่อผัว สามี แม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชา ลำดับนั้น  
          “นางสุชาดา” ที่ปรากฎในพระสูตรนี้ น่าจะเป็นคนละคนกันกับนางสุชาดา ที่ถวายเข้ามธุปายาสในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยาสีสประเทศ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะนางสุชาดาคนนั้นมีสามี มีบุตรแล้ว ที่นำข้าวไปถวายเทวดาเหตุผลข้อหนึ่งก็เพราะเธอได้บุตรชาย ส่วนนางสุชาดาคนนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถี พึ่งแต่งงาน พระพุทธเจ้าก็คงตรัสรู้มาหลายปีแล้ว 
         พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนว่า มานี่แน่ะนางสุชาดา นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า“ดูกรนางสุชาดาภริยาของบุรุษมีเจ็ดจำพวกคือภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต  เสมอด้วยโจร  เสมอด้วยนาย  เสมอด้วยแม่  เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว  เสมอด้วยเพื่อน เสมอด้วยทาสี ในภริยาทั้งเจ็ดจำพวกนี้เธอเป็นภริยาประเภทไหน” 

       นางสุชาดากราบทูลว่า “หม่อมฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าภริยาแต่ละประเภทนั้นหมายถึงอะไร จึงยังตอบไม่ได้ในขณะนี้ ขอพระพุทธองค์โปรดอธิบายด้วยเถิด” 
         พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ ภริยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามจะฆ่าผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า “วธกาภริยา”  ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต 
         สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภริยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์ แม้มีอยู่น้อยนั้นเสีย ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า “โจรภริยา” ภริยาเสมอด้วยโจร 
         ภริยาที่ไม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กินมาก ปากร้าย ปากกล้า ร้ายกาจ กล่าวคำหยาบ ข่มขี่ผัวผู้ขยันขันแข็ง ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า“อัยยาภริยา” ภริยาเสมอด้วยนาย
         ภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้   ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า “มาตาภริยา” ภริยาเสมอด้วยมารดา 
         ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตน เป็นคนละอายบาป เป็นไปตามอำนาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า “ภคินีภริยา” ภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว 

         ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดี เหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมา เป็นหญิงมีตระกูล มีศีล มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า “สขีภริยา”  ภริยาเสมอด้วยเพื่อน  
         ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอกก็ไม่โกรธ ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได้ เป็นไปตามอำนาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า “ทาสีภริยา”  ภริยาเสมอด้วยทาสี 
         ภริยาที่เรียกว่าวธกาภริยา โจรีภริยา อัยยาภริยา  ภริยาทั้งสามจำพวกนั้น ล้วนแต่เป็นคนทุศีลหยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก
         ส่วนภริยาที่เรียกว่ามาตาภริยา ภคินีภริยา  สขีภริยา ทาสีภริยา  ภริยาทั้งสี่จำพวกนั้น เพราะตั้งอยู่ในศีล ถนอมรักไว้ยั่งยืน เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ
         เมื่อแสดงอรรถธิบายพระพุทธเจ้าจึงถามนางสุชาดาอีกครั้งว่า “สุชาดาเธอเป็นภริยาจำพวกไหน ในภริยาเจ็ด
จำพวกนั้น” 

         นางสุชาดาจึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่า เป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสี”
         บางทีภรรยาทั้งเจ็ดประเภทนี้มาอยู่ในหญิงคนเดียวก็ได้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีอารมณ์แปรเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ วันไหนที่เธอโกรธเธออาจกลายเป็นวธกภริยา วันไหนที่เธออารมณ์ดีมีความสุขเธอก็อาจจะกลายเป็นสขีหรือทาสีภริยาก็ได้ แต่ในวันปรกติไม่มีอารมณ์โลภ โกรธ หลงเข้ามาเกี่ยวข้อง เธอจึงจะแสดงธาตุแท้ของความเป็นภริยาจริงๆออกมา เวลานั้นคือเวลาที่จะบอกได้ว่าเธอเป็นภริยาประเภทไหน แต่บางทีการอยู่ร่วมกันนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเหมือนกันก็ได้ดังที่แสดงไว้ในสังวาสสูตร อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต (20/54/58)ความว่า “การอยู่ร่วม(ของชายหญิง)สี่ประการนี้คือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี  ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี  ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา” คนที่มีครอบครัวไปพิจารณาเอาเองว่าสามีภริยาเรานั้นอยู่ในประเภทไหน ส่วนหญิงชายคู่ไหนจะอยู่ร่วมกันได้ยืดหรือไม่นั้น เรื่องนี้ก็ตอบยาก ผีกับเทวดาอาจจะอยู่กันได้นานกว่าผีอยู่กับผีก็ได้ 

         ตามข่าวบอกว่าเจ้าชายวิลเลี่ยมและแคเธอรีน มิดเดิลตัน มีอายุเท่ากัน หากจะดูตามหลักพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นภรรยาประเภทสขีภริยาคือภริยาเสมอด้วยเพื่อน สามีภรรยานี้ประเภทมักจะอยู่ด้วยกันได้นานเพราะมีความเข้าใจกัน คนที่มีอายุเท่ากันมักจะมีมุมมองไม่ต่างกันมากนัก ชาวโลกต่างก็คาดหวังว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงจะเป็นสามีภรรยาตัวอย่างของชาวโลก เจ้าหญิงเคต มิดเดลตันเธอได้กลายเป็นภริยาตัวอย่างของชาวโลกไปแล้ว สายตาอีกหลายล้านดวงเริ่มต้นสังเกตการณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
30/04/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก