ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           ไปร่วมงานวันครบรอบวันเกิด 77 ปีของพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย งานจัดขึ้นที่วัดราชาธิวาสวิหาร อันเป็นที่ตั้งของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มีพระเถรานุเถระมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ศิษยานุศิษย์มักจะเรียกพระเดชพระคุณติดปากว่า “เจ้าคุณอาจารย์” เพราะท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาหลายปี สร้างมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตจบมาหลายรุ่นแล้ว วันนี้วันพระขอเชิญฟังธรรมบรรยายปัตตกรรมสูตร 

 
           คนในวัย 77 ปีถือว่าอยู่ในวัยใกล้ชราหรือชราแล้ว  เจ้าคุณอาจารย์ป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวมานานกว่าสามเดือนแล้ว พอถึงวันคล้ายวันเกิดศิษยานุศิษย์จึงจัดงานคล้ายวันเกิด เพื่อที่จะให้เจ้าคุณอาจารย์ได้มีกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการบรรยายธรรมซึ่งเป็นงานที่เจ้าคุณอาจารย์ถนัดมากที่สุด มีเสียงบรรยายอยู่ทั่วไป เคยฟังเจ้าคุณอาจารย์บรรยายสามชั่วโมงเต็มโดยไม่หยุดเลย น้ำเสียงคงที่พูดไปเรื่อยๆ เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆยากที่จะหาใครเหมือน ดูเหมือนว่าคนฟังจะเหนื่อยกว่าคนบรรยายเสียอีก 

 

           สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในโลกนี้คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ ผิดแต่ว่าจะมากหรือน้อยกว่ากัน บางคนปารถนาแล้วสำเร็จ บางคนได้แต่ตั้งความปรารถนาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จ ในพระพุทธศาสนาได้แสดงความปราถนาที่มนุษย์อยากได้แต่สำเร็จยากดังที่ปรากฎ ในปัตตกรรมสูตรอังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต(21/61/65)สรุปความว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่อนาถปิณฑิกเศรษฐีสรุปความได้ว่า “ดูกรคฤหบดี ธรรมสี่ประการนี้น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลกคือ
           (1) ขอโภคะจงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม นี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจหาได้ยากในโลก 
           (2)เราได้โภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหาย นี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ หาได้ยากในโลก 
           (3) เราได้โภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว ขอเราจงเป็นอยู่นาน จงรักษาอายุให้ยั่งยืน นี้เป็นธรรมประการที่สามอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก 
           (4)เราได้โภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วเป็นอยู่นาน รักษาอายุให้ยั่งยืนแล้ว เมื่อตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ นี้เป็นธรรมประการที่สี่อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลกดูกรคฤหบดี ธรรมสี่ประการนี้แล น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก” 

           สรุปสั้นๆว่า “ขอให้มีโภคะสมบัติ ขอให้ยศฐาบรรดาศักดิ์  ขอให้มีอายุยืน  ตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์” ถ้าได้ครบทั้งสี่ข้อถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข แต่คนส่วนมากจะมีไม่ครบ ได้เพียงบางอย่าง เสียบางอย่าง ที่คนมักพูดกันว่าได้อย่างเสียอย่าง
           ส่วนข้อปฏิบัติที่จะทำให้ความปรารถนาสำเร็จผลนั้น พระพุทธแสดงไว้สี่ประการคือ “ธรรมสี่ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรมสี่ประการนี้ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลกคือสัทธาสัมปทา สีลสัมปทา  จาคสัมปทา ปัญญาสัมปทา”
           จากนั้นจึงเป็นคำอธิบายขยายความของธรรมสี่ประการตามลำดับและสรุปเป็นคาถาว่า“โภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว คนที่ควรเลี้ยง เราได้ เลี้ยงแล้ว เราได้ข้ามพ้นอันตรายทั้งหลายไปแล้ว ทักษิณามีผลอันเลิศ  เราได้ให้แล้ว อนึ่งพลีกรรมห้าประการ เราได้กระทำแล้ว ท่านผู้มีศีล สำรวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ เราได้บำรุงแล้ว บัณฑิตอยู่ครอบครองเรือน พึงปรารถนาโภคทรัพย์ เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้ว โดยลำดับ กรรมที่ไม่เดือดร้อนในภายหลังเราได้กระทำแล้วนรชนผู้มีอันจะตายเป็นสภาพ เมื่อคำนึงถึงเหตุนี้ เป็นผู้ตั้ง อยู่แล้วในธรรมของพระอริยะ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญ  เขาในโลกนี้ทีเดียว ครั้นเขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์”

           ธรรมบรรยายของเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมเมธาภรณ์ บรรยายไว้นานแล้ว แต่ฟังครั้งใดก็ยังรู้สึกได้ความรู้เพิ่มเติม แม้จะอ่านจากพระสูตรโดยตรงแล้ว แต่ทว่าการบรรยายก็ใด้รสชาติไปอีกแบบ หากใครมีความเพียรทั้งฟังและอ่านก็จะได้ประโยชน์สองเท่า เรียกว่า “ตาดู หูฟัง นั่งสมาธิไปด้วย” ในวันครบรอบ 77 ปีของเจ้าคุณอาจารย์วันที่ 25 เมษายน 2554 ฟังจากน้ำเสียงของท่านที่กล่าวสัมโมทนียกถาแล้ว มีความรู้สึกว่าท่านคงเหนื่อยมาก เสียงสั่นจึงพูดได้น้อย แต่ทว่าปณิธาณแน่วแน่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงวาระสุดท้าย
           ลูกศิษย์พูดไม่เก่งเขียนไม่เก่ง ทำไม่ได้เหมือนเจ้าคุณอาจารย์ แต่ก็มีความปรารถนาจะศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาให้เข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอให้พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาภรณ์ เจ้าคุณอาจารย์ของบรรดาศิษยานุศิษย์สำเร็จประโยชน์ตามที่ท่านปรารถนา 
           วันนี้วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 5 ขอเชิญฟังปัตตกรรมสูตร บรรยายโดยพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาภรณ์(ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่พึ่งมีอายุครบ 77 ปีบริบูรณ์


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
26/04/54

 

ธรรมบรรยายปัตตกัมมสูตร: โดยพระธรรมเมธาภรณ์
{mp3}61patatkammasut{/mp3} 

 

 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก