ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             เปิดผลสอบเปรียญ 9 ผ่าน 60 รูปสามเณร7 รูปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2554 ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.1-2 ถึงระดับ ป.ธ.9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาร่วมตรวจเยี่ยมด้วย 
            พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กล่าวรายงานว่ามีพระภิกษุสามเณร เข้าสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 จำนวน 385 สอบได้จำนวน 60 รูป มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 7 รูป  ส่วนรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2554 มีดังนี้ 

             1.พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปัญญาธโร วัดชนะสงคราม 2.พระมหาอุเชน วราสโย วัดเทพธิดาราม 3.พระมหาศราวุธ จิตตทันโต วัดราชนัดดา 4.พระมหาประจักษ์ ทีปธัมโม วัดเทพลีลา 5.พระมหาไพโรจน์ ขันติโก วัดเทพลีลา 6.สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล วัดเทพลีลา 7.สามเณรวีรชัย กันทอง วัดชัยชนะสงคราม 8.พระมหามนตรี เขมชาโต วัดเขมาภิรตาราม 9.พระมหาเปรมปรี ปัญญาวชิโร วัดบางนาใน 10.พระมหาสมนึก กิตติโสภโณ วัดพรหมวงศาราม  11.พระมหาอนุรักษ์ กันตสีโล วัดพรหมวงศาราม 12.พระมหาสนธยา สัญญจิตโต วัดบางบำหรุ 13.พระมหาขวัญตระกูล สุธีโร วัดราชบุรณะ 14.พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญโญ วัดสร้อยทอง 15.พระมหาเทพ ฐิตเทโว วัดสระเกศ 16.พระมหาพัฒนา วัฑฒนญาโณ วัดสระเกศ 17.พระมหาอุดร อุตตโร วัดสามพระยา 18.พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร วัดสามพระยา 19.สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ วัดสามพระยา 20.พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย วัดสังเวชวิศยาราม  
             21.พระมหาศราวุธ ปัญญาวุฑโฒ วัดศรีเอี่ยม 22.พระมหาหน่อ นริสสโร วัดบุญรอดธรรมาราม 23.พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช วัดแสนสุข 24.พระมหามงคล มังคโล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 25.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 26.สามเณรสุริยนต์ สินสมุด วัดปากน้ำภาษีเจริญ 27.สามเณรปรีชา เหง้าโอษา วัดปากน้ำภาษีเจริญ 28.พระมหาสมบูรณ์ ภัททวโร วัดโมลีโลกยาราม 29.พระมหาวิเชียร ติกขญาโณ วัดระฆังโฆสิตาราม 30.พระมหาสุวัฒน์ ปัญญาวชิโร

             31.พระมหาวินัย อาทิจจวัณโณ วัดอนงคาราม 32.พระมหาสมาน ธัมมวชิโร วัดอาวุธวิกสิตาราม 33. พระมหาพิชัย ตปสีโล วัดอมรคีรี 34.พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี 35.พระธรรมสถิต ธัมมฐิโต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 36.พระมหาธานนท์ เวคชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 37. พระมหาทรงชัย วิชยเภรี วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ 38.พระมหาจันทร จิรวังโส วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ 39.พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม วัดต้นสน จ.อ่างทอง 40.สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
             41.พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 42.พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 43.สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ วัดจองคำ จ.ลำปาง 44.พระมหาสมคิด จันทรังสี วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย 45.สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย 46.พระมหาวิเชียร วชิรเมธี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 47.พระมหาบรรจง สุธีโร วัดท่าสะอาด จ.หนองคาย 48.พระมหาเดชาชัย สุมโนภาโส วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม 49.พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา 50.พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ
 
             51.พระมหาธีรเพชร ธีรเวที วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุรี 52.พระมหาคมสันต์ ชินวโร วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี 53.พระมหามงคลกานต์ ฐิตธัมโม วัดชัยมงคล ชลบุรี 54.พระมหาจักรี ปิยธัมโม วัดพระงาม จ.นครปฐม 55.พระมหาศรวุฒิ สิริวัณโณ วัดพระงาม จ.นครปฐม 56.พระมหาสมัคร ธัมมิโก วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม 57.พระมหาเพ็ช ฐานิสสโร วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม 58.พระมหาสมนึก ถาวโร วัดขันเงิน จ.ชุมพร 59.พระมหาพุทธมา ฐานุตตโร วัดอนุภาษกฤษฎาราม จ.ภูเก็ต และ 60.พระมหาไพรัช ปภัสสโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา  
 
             ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ปธ.9 มีผู้เข้าสอบ 385 รูป สอบได้ 60 รูป, ปธ.8 มีผู้เข้าสอบ 371 รูป สอบได้ 72 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 533 รูป สอบได้ 105 รูป, ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 590 รูป สอบได้ 228 รูป, ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ785รูป สอบได้ 158 รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอ1,422 รูป สอบได้481รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,294 รูป สอบได้ 739 รูป และ ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 15,251 รูป สอบได้ 1,183 รูป

ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNd01UQTFNVGN4TVE9PQ==&sectionid=

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก