ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           คติธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา เนื่องจากมีหนังสือหลายเล่มที่เป็นคติธรรมสั้นๆ อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที่ บางเล่มมีเพียงข้อความที่จดจำได้เพียงหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้น บางเล่มเป็นหนังสือแปลมาจากภาษาต่างๆ บางเล่มเป็นหนังสือแจกในงานต่างๆ คติธรรมบางอย่างได้มาจากกองขยะที่กำลังจะถูกเผา หรือต้นไม้ที่กำลังจะหักโค่น บางอย่างคิดได้เอง เก็บสะสมมานานแล้ว หากอ่านแล้วทิ้งเสียก็จะไร้ประโยชน์ จึงได้คัดลอกมาเพื่อแบ่งปันให้ผู้อ่านได้อ่านกัน ใครมี "คติธรรม"ที่อยากเผยแผ่ขอเชิญส่งมาได้ ไม่จำกัดด้วยภาษาและศาสนา ภาษาอะไรศาสนาไหนก็ได้ วันนี้ลองอ่านบางตอนจากสัจธรรมประจำวัน ในรูปของอนุทินวาทะของมหาตมะ คานธี ท่านผู้นี้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของอินเดีย นัยว่ามหาตมะ คานธีเขียนหนังสือทุกวันติดต่อกันนานหลายปี   

อนุทินวาทะมหาตมะ คานธี

อะไรเล่าที่บุคคลหนึ่งไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยความศรัทธา เขาสามารถทำได้ทุกๆอย่าง
What  can a person not accomplish by faith? He can do anything.

มนุษย์สามารถเคลื่อนภูเขาได้ด้วยความศรัทธา
Man can move mountains by faith.

ผู้ที่สำรวจจิตในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ด้วยความมุ่งหมายหนึ่งเดียว ในที่สุดเข่ย่อมจะมีความสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
He who concentrates on my one thing with singleness of purpose, will ultimately acquire the capacity to do everything.

ผู้ที่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป ย่อมสูญเสียทุกอย่าง
He who loses his individuality loses all.

คนเรามิอาจพบสัจธรรมได้ หากเราไม่ตื่นตัวอยู่เสมอทุกชั่วขณะของชีวิต
One can never find Truth if one is not wide awake every moment of one's life.

ชีวิตเริ่มขึ้นใหม่ทุกวันตลอดไป ความรู้นี้ควรจะมีประโยชน์ในการทำให้เราเบิกบานใจ
Life becomes perpetually renewwed every day, This knowledge should be helpful in uplifting us.

มนุษย์คือภาพแห่งความคิดของเขา
Man is the image of his thoudghts.

ศาสนาที่แท้จริงย่อมไม่มีข้อจำกัดทางเขตแดน
True religion knows no territorial limits.

ความสุขที่แท้จริงมิได้มาจากภายนอก แต่มาจากภายใน
True happiness does not come from without; it comes from within. 


เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม   
รวบรวม        
25/03/54

 

ที่มา: กิติมา อมรทัตม,สัจธรรมประจำวัน,กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมชาติ,2545.

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก