ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             พระธรรมเมธาจารย์รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เป็นประธานเปิดอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ที่ตึกติสสะ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 47รูป พระธรรมทูตเหล่านี้เมื่อสำเร็จตามหลักสูตรแล้วจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
             พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการบริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)ได้ถวายรายงานสรุปความว่า “สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ในความอุปถัมภ์ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระภิกษุเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้น  ตั้งแต่  พ.ศ. 2438  เป็นต้นมา และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 17  ประจำปี  พ.ศ. 2554  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 

             1.เพื่อเตรียมพระธรรมทูตที่มีคุณภาพ มีศีลาจารวัตรอันดีงาม มีความรู้ความสามารถทั้งในทางโลกและทางธรรม ส่งไปปฏิบัติศาสนกิจประจำวัดต่าง ๆ ในต่างประเทศ
             2.เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความสามัคคี มีความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่ในต่างประเทศ และให้มีหลักการสอนในทางเดียวกันให้มากที่สุด
             3. เพื่อสนองงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม
             4. เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก
             หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ใช้เวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น สามเดือน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นสามภาคคือ ภาควิชาการ ภาคนวกรรม และภาคจิตภาวนา 
             ภาควิชาการมีรายวิชาต่าง ๆ 14 วิชาเช่น พระไตรปิฎกสังเขป พุทธปรัชญา ศาสนาทั่วไป ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษเป็นต้น 
             สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2554 นี้  มีจำนวน 47 รูป  ประกอบด้วยวิทยฐานะพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญเอก 1 รูป และเปรียญตรี 13 รูป แผนกธรรม นักธรรมเอก 37 รูป นักธรรมโท 10 รูป ในจำนวนนี้มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท 8 รูป ปริญญาตรี  6 รูป  และต่ำกว่าปริญญาตรี 33 รูป  คาดว่าการฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ ครั้งนี้ จะได้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความมั่นใจ มีศีลาจารวัตรอันดีงามและความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อไป


พระธรรมเมธาจารย์

             พระธรรมเมธาจารย์ประธานได้ให้โอวาทในการเปิดการอบรมสรุปได้ตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังนานาประเทศ ในการที่ท่านทั้งหลายได้มาฝึกอบรมพระธรรมทูตก็เพื่อจะได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ยังนานาอารยะประเทศ ในคราวที่พระพุทธองค์ส่งพระธรรมทูตไปประกาศศาสนาในครั้งแรกว่า เราพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร ขอให้เธอทั้งหลายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน พระธรรมทูตก็ต้องพยายามพ้นจากบ่วงแห่งมารก่อน ถ้าเรายังไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารการเผยแผ่ก็จะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ เราต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจิตใจของเราก่อน จึงจะเป็นการให้ที่มีคุณค่า เหมือนกับการให้เงินคนอื่น เราต้องมีเงินก่อน ถ้าไม่มีเงินก็ให้ใครไม่ได้ การฝึกอบรมพระธรรมทูตจึงเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งวิชาการ งานนวกรรมและจิตตภาวนาทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจเสียก่อนจึงจะไปเผยแผ่ให้คนอื่นได้อย่างถูกต้อง การที่เรามาฝึกอบรมถือว่าเป็นการตั้งจิตที่เป็นกุศลขอให้ท่านอดทนฝึกอบรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”
             พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ กรรมการบริหารถวายสักการะแด่ประธานและกล่าวต้อนรับพระธรรมทูตสรุปว่า “ขอให้พระธรรมทูตทุกท่านอยู่พักในวัดพระศรีมหาธาตุอย่างสบายใจ ขาดเหลืออะไรขอให้บอก เพราะช่วงเวลาสามเดือนต่อจากนี้ไปพวกท่านคงต้องอดทนเป็นพิเศษ ทุกท่านต้องเสียสละเวลาเพื่อมาฝึกอบรมขอให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ผมและวัดพระศรีมหาธาตุยินดีต้อนรับและพร้อมจะอำนวยความสะดวกทุกประการ”


พระเทพปริยัติวิมล

             พระธรรมวราจารย์ กรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) ได้ให้โอวาทแก่พระธรรมทูตรุ่นที่ 17 สรุปความว่า “การเดินทางไปต่างประเทศต้องมีความพร้อมพอสมควร ต้องมีความรู้เกี่ยวระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศที่จะเดินทางไปด้วย งานพระธรรมทูตที่ถือว่าได้ผลดีมากที่สุดคือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งปัจจุบันมีคณะสงฆ์บริหารคณะสงฆ์ได้เอง นั่นเป็นยุคแรก พอมาถึงรุ่นพวกท่านก็จงตระหนักถึงคุณูปการของบุรพาจารย์ ต้องทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจริงๆ ชาวโลกจะได้รู้จักและศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง”
             พระเทพโมลี ประธานการฝึกอบรมภาคนวกรรมได้ให้โอวาทสรุปความว่า “ผมในนามประธานการฝึกอบรมภาคนวกรรมขอบอกท่านว่านรกสวรรค์นั้นมีจริง ท่านจะผ่านการฝึกหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ภาคนวกรรม หากไม่ผ่านก็หมดสิทธิ์เป็นพระธรรมทูต ขอให้พวกท่านตั้งสติริเริ่ม เติมปัญญา ใช้ปัญหาและอุปสรรคให้เป็นโอกาส ฉลาดใช้เวลา อย่าเสียท่าเสียก่อน อย่านอนทับสิทธิ์ ให้ตั้งจิตไว้เพื่อที่จะบำเพ็ญศสาธารณประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ถูกต้อง อยากจะสุขต้องทุกข์ลงทุนก่อน ค่อยเป็นก้อนทีละน้อยค่อยประสม อยากเป็นพระธรรมทูตต้องละกามารมณ์ อยากเป็นพรหมต้องเรียนเพียรสังกา ถ้าท่านต้องการจะเป็นพระธรรมทูตต้องตรวจสอบตัวเองให้แน่นอนก่อนว่าตัวเราเองนั้นต้องการจะเป็นจริงๆหรือไม่ ถ้าต้องการจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้” 


พระธรรมเจติยาจารย์ถวายสักการะประธาน

             จากนั้นว่าที่ร้อยตรี ดร. จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการส่วนศาสนวิเทศ  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการเดินทางสรุปได้สองประการคือไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วไปโดยผ่านศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ) และเดินทางในฐานะพระธรรมทูตโดยความเห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคม ปัจจุบันมีวัดไทยในต่างประเทศ 360 วัด พระธรรมทูตในฐานะทูตทางศาสนาก็ต้องมีความรู้จึงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างได้ผล
             นอกจากนั้นยังมีพระเถระกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตให้โอวาทแก่พระธรรมทูตรุ่นที่ 17 อีกหลายท่านเช่นพระราชวิมลญาณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม พระราชวรญาณมุนี เจ้าอวาสวัดญาณประทีป นิวซีแลนด์ พระเทพวิสุทธิกวี พระเทพดิลก พระอมรมุนีเป็นต้น 


ตัวแทนพระธรรมทูตถวายสัการะ

             สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  การฝึกอบรมปีนี้ใช้เวลาสามเดือนแบ่งเป็นภาควิชาการสองเดือนวิชาที่ศึกษาประกอบด้วยพระไตรปิฎก พุทธปรัชญา ศาสนาทั่วไป หลักและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต ธรรมนิเทศภาคภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษา การประชาสัมพันธ์และการเผยแผ่ งานเลขานุการ บัญชี สารบรรณ งานพระธรรมทูต ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนและวัดไทยในต่างแดน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สัมมนาทางวิชาการ สถานที่ในการฝึกอบรมคือสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ในการฝึกอบรมภาควิชาการอยู่ภายใต้การดูแลของพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ อดีตพระธรรมทูตรุ่นที่หนึ่งเป็นประธาน และพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นรองประธาน
             จากนั้นเป็นการฝึกภาคนวกรรมอีก  15 วันที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง โดยลงมือปฏิบัติจริง งานนี้มีพระเทพโมลี วัดราชผาติการาม เจ้าคณะเขตดุสิต เป็นประธานในการฝึกอบรม
             ช่วงสุดท้ายจึงฝึกอบรมภาคจิตภาวนาโดยศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถและวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติภาคสนามที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานนี้มีพระราชวิมลญาณ เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราเป็นประธานในการฝึก


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ 17/2554

             เริ่มการฝึกอบรมภาควิชาการในวันที่ 9 มกราคม 2554 และสิ้นสุดการฝึกอบรมวันที่ 5 เมษายน 2554 ใครมีจิตศรัทธาอยากทำบุญกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)จะร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะติดต่อได้ที่กองรายได้ วัดพระศรีมหาธาตุ โทร 02-5200311,หรือพระครูวิลาสสรธรรม โทร 089-828-1760,พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร 086-788-9374,พระครูปลัดณัฐพงค์ ยโส 087-7248899


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ประธานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) รุ่นที่ 9
รายงาน
09/01/54

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก