ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์ศาสนูปถัมภกได้ทรงสถาปนาสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์ทั่วประเทศมาทุกปี ในปี 2553นี้มีพระสงฆ์ได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชาคณะสองรูป รองสมเด็จพระราชาคณะสี่รูป    พระราชาคณะชั้นธรรมสี่รูป พระราชาคณะชั้นเทพสิบสองรูป พระราชาคณะชั้นราชสิบสี่รูปและพระราชาคณะหรือที่เรียกว่า "เจ้าคุณใหม่" อีกสามสิบห้ารูป ศิษยานุศิษย์จะไปแสดงมุทิตาสักการะขอเชิญได้ตามสะดวก    
              รายนามพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ประจำปี 2553 มีดังต่อไปนี้
              1 พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
              2 พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ (ธ) เป็น สมเด็จพระธีรญาณมุนี
              3 พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ (ธ) เป็น พระพรหมเมธี
              4 พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ (ธ) เป็น พระพรหมมุนี
              5 พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมดิลก
              6 พระธรรมปริยัติโสภณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมกวี
              7 พระเทพวิสุทธิโมลี วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี เป็น พระธรรมมหาวีรานุวัตร
              8 พระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร (ธ) กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมเมธาภรณ์
              9 พระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล (ธ) กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมมงคลญาณ (วิ)
              10 พระเทพรัตนสุธี วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมคุณาภรณ์
              11 พระราชสิทธินายก วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย เป็น พระเทพสิทธินายก
              12 พระราชวรมุนี วัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสิทธิมุนี
              13 พระราชพัฒนโสภณ วัดชิโนรสาราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสิริภิมณฑ์
              14 พระราชญาณกวี วัดโสมนัสวิหาร (ธ) กรุงเทพฯ เป็น พระเทพเจติยาจารย์
              15 พระราชประสิทธิคุณ วัดแจ้งแสงอรุณ จังหวัดสกลนคร เป็น พระเทพสิทธิโสภณ
              16 พระราชดิลก วัดปทุมวนาราม (ธ) กรุงเทพฯ เป็น พระเทพดิลก
              17 พระราชปริยัตยาภรณ์ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เป็น พระเทพรัตนสุธี
              18 พระราชปริยัติเวที วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธิโมลี
              19 พระศรีญาณโสภณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก (ธ)กรุงเทพฯ เป็น พระราชญาณกวี
              20 พระศรีปริยัติมุนี วัดราชบุรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี เป็น พระราชสิริธรรมเมธี
              21 พระศรีรัชมงคลเมธี วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ) กรุงเทพฯ เป็น พระราชดิลก
              22 พระศรีวชิราภรณ์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เป็น พระราชวชิรเมธี
              23 พระศรีธรรมนาถมุนี วัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระราชธรรมสารสุธี
              24 พระกิตติสารเมธี วัดดาวดึงสาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัติเวที
              25 พระพุทธิสารมุนี วัดเทพปูรณาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระราชประสิทธิคุณ
              26 พระวิสิฐคณาภรณ์ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง เป็น พระราชสุวรรณเวที
              27 พระอุดมธีรคุณ วัดธรรมิการาม (ธ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระราชสุทธิโมลี
              28 พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (ธ)จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระราชวิมลญาณ (วิ)
              29 พระศรีสิทธิมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชวรมุนี
              30 พระวิสุทธิสุนทร วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัตยาภรณ์
              31 พระรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง วัดเนินพระ เป็น พระราชสิทธินายก
              32 พระพิศาลพัฒนาทร วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพฯ เป็น พระราชพัฒนโสภณ
              33 พระครูสิริธรรมวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ธ) เป็น พระญาณสิทธาจารย์ (วิ)
              34 พระครูศรีเมธากร รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู วัดศรีสระแก้ว เป็น พระเมธีวชิรธาดา
              35 พระครูโสภิตธรรมขันธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดกลาง เป็น พระรัตนากรวิสุทธิ์
              36 พระครูอมรธรรมนิเทศน์ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดท่าสว่าง เป็น พระสุนทรธรรมเมธี
              37 พระครูกิตติสารโกวิท รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็น พระพุทธิสารมุนี
              38 พระครูโสภณพรหมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก วัดพราหมณี เป็น พระสุธีพรหมคุณ
              39 พระมหาสมบูรณ์ ป.ธ.9 วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม พระศรีปริยัติมุนี
              40 พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระโสภณกาญจนาภรณ์
              41 พระครูสิริธรรมานุศาสน์ วัดศรีทวี (ธ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระพุทธิสารมุนี
              42 พระครูไพศาลวุฒิกิจ วัดพุทธาวาส จังหวัดยะลา เป็น พระสุนทรวิสุทธานุวัตร
              43 พระครูโพธิวิศาลเถร วัดรัตนวราราม (ธ) จังหวัดพะเยา เป็น พระปัญญาพิศาลเถร (วิ)
              44 พระครูวรกิจวิธาน วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระสิทธิพัฒโนดม
              45 พระครูวิจิตรวิหารการ วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระสิทธิพัฒนาธร
              46 พระครูพิศาลชัยมงคล วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็น พระสิทธิพัฒนาภรณ์
              47 พระมหามิ่ง ป.ธ.9 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระอมรเมธาจารย์
              48 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีรัตนากร
              49 พระมหาฤทธิ์หิรัญ ป.ธ.9 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีภัททิยบดี
              50 พระมหาลักษณะ ป.ธ.9 วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระศรีพัชโรดม
              51 พระมหาเกรียงไกร ป.ธ.9 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวชิราภรณ์
              52 พระมหาอ็อด ป.ธ.8 วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระอมรเวที
              53 พระมหาคณาพิทักษ์ ป.ธ.7 วัดเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระกิตติสารเมธี
              54 พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ เป็น พระวิสุทธิญาณเมธี (วิ)
              55 พระมหาณรงค์ ป.ธ.7 วัดตรีทศเทพ (ธ) กรุงเทพฯ เป็น พระกวีวรญาณ
              56 พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็น พระศาสนพิลาส
              57 พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระวิจิตรธรรมาภรณ์
              58 พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดพระธาตุช้างค้ำ จังหวัดน่าน เป็น พระปริยัติบัณฑิต
              59 พระมหาสมโภช ป.ธ.5 วัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระพิศาลปริยัตยาภรณ์
              60 พระครูสมถวิกรม วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี เป็น พระมงคลภาวนาวิกรม (วิ)
              61 พระอธิการทองดี วัดบึงกอก จังหวัดพิจิตร เป็น พระพิศาลญาณวงศ์
              62 พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระปัญญาวิสุทธิโมลี
              63 พระครูพิมลสรภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เป็น พระพุทธมนต์วราจารย์
                             พระราชาคณะต่างประเทศ ได้แก่ :-
              64 พระราชสีลาภรณ์ วัดป่าพุทธรังษี (ธ) รัฐแคมเบลทาวน์ ประเทศออสเตรเลีย เป็น พระเทพสีลาภรณ์
              65 พระกวีวรญาณ วัดญาณประทีป (ธ) เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็น พระราชวรญาณมุนี (วิ)
              66 พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ วัดวอชิงตันพุทธวราราม (ธ)  สหรัฐอเมริกา เป็น พระอุทัยโพธิวิเทศ
              67 พระครูบาแสงหล้า วัดพระธาตุสายเมือง เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพพม่า เป็น พระรัตนรังษี

 

เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม
รวบรวม
06/12/53

หมายเหตุ: คำว่า (ธ) หมายถึง “ธรรมยุต” คำว่า (วิ) หมายถึง “วิปัสสนา” ส่วนที่ไม่มีวงเล็บ หมายถึง “มหานิกาย”

 

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก