ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

                วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 ไปร่วมงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตั้งแต่เช้าจนเย็น โดยมีฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน มอบถวายทุนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีพระสงฆ์จากทั่วประเทศและทุกองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการได้รับทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
                โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2547 และได้จัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จนถึงพทธศักราช 2552 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,919 ทุน ในปีพุทธศักราช 2552  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,919  ทุน 

                ในปีพุทธศักราช  2553 นับเป็นปีที่ 7 โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  โดยถวายแด่พระภิกษุสามเณร ที่จะเข้าสอบเปรียญธรรม  6,7,8 และ 9 ประโยค  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวง และทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีผลงานดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ 5 เขตๆละ 1 ทุน จำนวน 81  ทุน  ถวายแด่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน  1,000  ทุน  ถวายแด่พระธรรมทูตระดับอำเภอที่มีผลงานดีเด่น  9  สายๆละ 1  ทุน ถวายแด่พระภิกษุสามเณรภายใต้การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 236 ทุน แด่พระภิกษุสามเณรภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 54  ทุน และการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติหลักสูตรระยะสั้นสามเดือน จำนวน 760 ทุน หลักสูตรระยะกลางหนึ่งปี จำนวน 80 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ทั้งสิ้น   2,220  ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้นสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน  

                งานนี้แว่วๆมาว่าเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในปีนี้ด้วย ในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน วันนี้ไม่ได้เข้ารับทุนเพราะถวายให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆซึ่งท่านจะไปจัดสรรกันในภายหลัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้คัดเลือกให้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในครั้งนี้ด้วย นัยว่าให้ทุนเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ เพราะขณะนี้กำลังเขียนวิทยานิพนธ์และเรียนมาหลายเป็นแล้ว อีกไม่นานก็น่าจะจบการศึกษาเสียที เรียนมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนเกือบจะถึงชั้นสูงสุดใช้เวลายาวนานยี่สิบปี เพราะเรียนไปทำงานสอนหนังสือไปด้วย เวลาว่างก็ยังมาเขียนบทความเผยแผ่ทางเว็บไซต์อีก เรียกได้ว่าวันหนึ่งๆไม่เคยว่างงาน มีงานให้ทำตลอด
                โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีสัญญา ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น พระสงฆ์ที่ได้รับทุนก็ไม่ต้องกลับไปใช้หนี้เหมือนทุนประเภทอื่นๆ เพียงแต่รายงานผลการศึกษาขั้นสุดท้ายให้ทราบเท่านั้นทุกอย่างก็จบ การให้ทุนปะเภทนี้ก็เหมือนการให้ทานประเภทหนึ่งคือให้เพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดี การทำความดีโดยการบริจาคโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างนี้เป็นการให้ที่แท้จริง

  

                 ในทานสูตร  อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (23/121/183) ได้แสดงถึงบุคคลผู้ให้ทานย่อมมีวัตถุประสงค์ต่างกันแปดจำพวกความว่า  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานแปดประการนี้คือ(1) บางคนหวังได้จึงให้ทาน (2) บางคนให้ทานเพราะกลัว (3) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เขาให้แก่เราแล้ว (4)บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เขาจักให้ตอบแทน (5) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี (6) บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร(7) บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทาน กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป (8) บางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิต 

                การให้ทานจึงมีหลายประเภทดังที่ได้ยกมา โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพึ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์ไทยได้รับทุนการศึกษาตามสมควร การให้ประเภทนี้เพราะสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก เพื่อจะยอยกพระพุทธศาสนาจึงได้ให้ทุนกับพระสงฆ์ที่กำลังศึกษาพระพุทธศาสนา เมื่อพระสงฆ์เหล่านี้มีความรู้ก็จะได้นำหลักธรรมที่ถูกต้องไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องไปด้วย

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
08/07/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก