ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

               พระพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิต จิตมีความสำคัญกว่ากายดังคำกล่าวที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ในการดำเนินชีวิตต้องอาศัยทั้งกายและจิตไปพร้อมๆกัน แต่ใครจะทำงานอย่างมีความสุขกับงานที่ทำหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก่อนจะลงมือทำงาน

                ชายสามคนกำลังแกะสลักไม้เพื่อสร้างประตูพระอุโบสถแห่งหนึ่ง ทั้งสามแยกกันอยู่คนละมุม เสียงแกะสลักไม้ดังสลับกันไม่ขาดสาย หลวงตาแดงทนเสียงดังไม่ไหวจึงเดินไปดูว่าชายสามคนนั้นทำงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว หลวงตาแดงเดินไปหาชายคนแรกจึงเอ่ยถามว่า เธอกำลังทำอะไร ชายคนแรกตอบว่า “ทำมาหากินครับหลวงตา”
               หลวงตาแดงเดินไปหาชายคนที่สองเอ่ยถามคำถามเดียวกัน เขาตอบว่า “ทำงานครับ” 
               ชายคนที่สามเมื่อถูกถามตอบอย่างมุ่งมั่นว่า “สร้างทางไปสวรรค์ครับ”
                                        
ในระหว่างชายทั้งสามคนนั้น ถามว่าใครจะทำงานมีความสุขมากกว่ากัน


               ชายคนแรกทำงานเพราะต้องการค่าจ้าง จึงรีบทำงานเพื่อให้เสร็จจะได้รับค่าจ้างนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตและครอบครัว งานที่ทำอาจดีหรือไม่ดีก็ได้ แต่ก็ยังถือว่าต้องมีคุณภาพคุ้มกับเงินค่าแรง
               ชายคนที่สองนั้นทำงานอย่างไร้จิตวิญญาณ อาจจะทำเพราะไม่มีอะไรจะทำ หรือทำเพียงเพราะมีฝีมือในทางช่าง เมื่อมีคนจ้างก็ทำงาน 
               ส่วนชายคนที่สามบอกว่ากำลังสร้างทางไปสวรรค์ ช่างเป็นจินตนาการที่สูงส่ง เพราะเขาไม่เพียงแต่แกะสลักไม้เท่านั้น แต่กำลังทำงานเพื่อจะได้บุญอันจะนำไปสู่สวรรค์ ผลงานที่ออกมาย่อมทรงคุณค่าควรคู่กับการเป็นประตูพระอุโบสถอันสวยงาม การทำงานที่เรารักก็เป็นทางแห่งความดีและเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ได้อย่างหนึ่ง
               ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค (๑๕/๑๔๗/๔๖) ครั้งหนึ่งเทวดาได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าและแสดงหลักการว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยคุณธรรมห้าประการคือ “การงาน  วิชา  ธรรม  ศีล  ชีวิตอย่างสูง” สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม ๕ นี้ หาบริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่  เพราะเหตุนั้นแหละ คนผู้ฉลาด เมื่อเห็นประโยชน์ของตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้น 
               ภาษาบลีมีความว่า  “กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ      สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ  
                                                เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ      น โคตฺเตน ธเนน วา  
                                                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส   สมฺปสฺสํ อตฺถมตฺตโน  
                                                โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ            เอวํ ตตฺถ วิสุชฺฌติ  (๑๕/๑๔๗/๔๖)แก่งคุดคู้ จังหวัดเลย อีกฝั่งเป็นประเทศลาว
มองไกลๆเหมือนสวรรค์กลางแม่น้ำโขง
ได้เห็นภาพธรรมชาติที่สวยงามก็ทำให้ใจชุ่มชื่นได้บ้าง
น้ำสองสีตัดกันอย่างกลมกลืน 
 

                ชายหนุ่มทั้งสามได้เลือกทำงานในสิ่งที่ตนถนัด แต่เพราะการตั้งวัตถุประสงค์ต่างกัน การทำงานย่อมย่อมมีความสุขต่างกันไปด้วย ชายคนที่สามเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญทำงานเพลิดเพลิน เพราะมีจุดหมายคือสวรรค์นั่งคือแดนแห่งความสุข การได้ทำงานในสิ่งที่ตนรัก แม้จะมีอุปสรรคก็มิใช่ปัญหา “งานทางกายแม้เหนื่อยอ่อน พอพักผ่อนก็หายสนิท แต่งานทางจิตหยุดคิดจึงจะมีพลัง เหนื่อยกายหลับสนิท เหนื่อยจิตหลับไม่ลง แต่ถ้าปล่อยให้เหนื่อยทั้งกายและจิต ชีวิตจะเหลืออะไร”


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
๐๙/๐๒/๕๓

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก