ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         ในสังคมมนุษย์นั้นนับถือกันว่าคนที่มีความรู้ย่อมมีโอกาสที่จะทำดีได้ัมากกว่าคนที่ไม่รู้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วได้จัดเรื่องของสิ่งที่ควรรู้กับสิ่งที่ไม่ควรรู้ไว้ ในทางการปฏิบัติควรรู้ตามสิ่งที่เรียกว่าทางแห่งการทำความดีคือรู้ในการกระทำทางกาย วาจา จิตของตนเองแล้วดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถือว่าเป็นผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ ส่วนผู้ที่รู้ในทางตรงกันถือว่ารู้ชั่วเป็นทางแห่งความเสื่อม       
         คำว่า "ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม" นี้มาจากคาถาในปราภวสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (๒๕/๓๐๓/๒๖๗) เมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่เชตวันวิหารเมืองสาวัตถี ได้ตอบคำถามของเทวดาตนหนึ่งที่เข้ามาถามถึงเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญ พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงไว้อย่างนั้น ดังภาษาบาลีว่า  "สุวิชาโน ภวํ โหติ      ทุวิชาโน ปราภโว" 
          ผู้รู้ดีหมายถึงรู้ในแนวทางแห่งการทำดีที่เรียกว่ากุศลกรรมบถสิบประการที่มาใน(ที. มหา. ๑๐/๓๕๙., ที ปาฏิ. ๑๑/๒๘๔. ม. มู. ๑๒/๕๒๓.) ซึ่งเป็นการกระทำทางกาย วาจา ใจนั่นเองได้แก่         


การกระทำทางกายที่เรียกว่ากายกรรมเกิดได้ ๓ อย่าง
                      ๑.  ปาณาติปาตา  เวรมณี             เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
                      ๒.  อทินนาทานา  เวรมณี             เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  ด้วยอาการแห่งขโมย 
                      ๓.  กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวรมณี      เว้นจากประพฤติผิดในกาม

การกระทำทางวาจาคือพูดที่เรียกว่า วจีกรรม ๔ อย่าง

                      ๔.  มุสาวาทา  เวรมณี                  เว้นจากพูดเท็จ
                      ๕.  ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณี         เว้นจากพูดส่อเสียด
                      ๖.  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี           เว้นจากพูดคำหยาบ
                      ๗.  สัมผัปปลาปา  เวรมณี            เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

การกระทำทางใจคือการคิดที่เรียกว่า มโนกรรม ๓ อย่าง
                      ๘.  อนภิชฌา                               ไม่โลภอยากได้ของเขา
                      ๙.  อพยาบาท                              ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
                    ๑๐.  สัมมาทิฏฐิ                              เห็นชอบตามคลองธรรม
           กรรมทั้ง ๑๐ อย่างนี้เป็นทางบุญควรดำเนิน ผู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ในเรื่องทั้งสิบเรื่องนี้เป็นผู้จะเจริญ  ส่วนผู้ที่รู้ในทางตรงกันข้ามเป็นผู้เสื่อม


           พุกามประเทศได้ชื่อว่าเป็นทะเลแห่งเจดีย์ มีเจดีย์เรียงรายสลับซับซ้อนสูงๆต่ำๆหลายพันองค์ ที่ซุ้มประตูรอบเจดีย์แต่ละองค์มักจะมีคนแก่เฝ้ารักษาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ ในเวลาปลอดคนคนแก่เหล่านั้นก็จะเป็นผู้ไหว้พระสวดมนต์นั่งเจริญจิตภาวนาเสียเอง ดังเช่นยายคนหนึ่งที่เจดีย์ไม่มีชื่อแห่งพุกาม เมียนมาร์ ยายอายุมากแล้วปฏิบัติธรรมคือการเฝ้ารักษาเจดีย์และสวดมนต์ทุกวัน ยายบอกว่าบ้านอยู่แถวนี้จึงมาได้ทุกวัน อีกอย่างงานต่างๆก็ไม่ต้องทำแล้ว เพราะมีลูกหลานรับผืดชอบไปหมดแล้ว ยายสละทรัพย์สมบัติทุกอย่างแล้ว ปล่อยให้ชีวิตอยู่ในธรรมะ จะตายวันไหนก็มิได้สนใจ เพราะชีวิตมีความตายเป็นสุดอยู่แล้ว  
           ยายบอกกับเราว่า "ยายไม่มีความรู้อะไร รู้อยู่อย่างเดียวว่าควรทำดี อันไหนที่คิดว่าเป็นความดียายจะทำทันที"


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
๐๕/๐๒/๕๓

                          

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก