ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           

           เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ได้มีพระสงฆ์ได้รับการตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ และเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558   มหาเถรสมาคม (มส.) ประกาศรายชื่อพระสังฆาธิการที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยปี 2558 มีจำนวน 61 รูป แบ่งเป็นมหานิกาย 47 รูป ฝ่ายธรรมยุต 14 รูป เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 4 รูป พระราชาคณะชั้นราช 12 รูป พระราชาคณะชั้นสามัญ 44 รูป มีรายละเอียดดังนี้

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 14 รูป มีดังนี้
          พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ พระเทพเมธาจารย์ วัดวรดิตถาราม อ.เมือง จ.ตราด เป็น พระธรรมวุฒาจารย์

          พระราชาคณะชั้นเทพ 1 รูป คือ พระราชวิสุทธิญาณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสังวรญาณ วิ
 

พระราชาคณะชั้นราช 4 รูป คือ
          1.พระโสภณสีลคุณ วัดอมริน ทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็น พระราชวุฒาจารย์ วิ
          2.พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวิสุทธิญาณ
          3.พระเมธีธรรมสาร วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ เป็น พระราช วราจารย์
          4.พระภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชญาณโกศล วิ
 

พระราชาคณะชั้นสามัญ 8 รูป คือ


          1.พระครูโกวิทสังฆการ วัด กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เป็น พระญาณสิทธาจารย์
          2.พระครูมงคลธรรมจารี วัดศรีประทุมวนาราม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็น พระโสภณธรรมสาร
          3.พระมหาสมพร วัดอาษาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น พระเมธีธรรมสาร
          4.พระครูอดุลธรรมรัต วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวินัยโสภณ
          5.พระมหาสายรุ้ง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวินายาภรณ์
          6.พระมหาจีรพันธ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวิศาลคุณ
          7.พระครูปทุมธรรมธาดา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เป็นพระอดุลธรรมเมธี
          8.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระประชาธรรมนาถ

คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 14 รูป มีดังนี้

พระราชาคณะชั้นเทพ 3 รูป คือ

          1.พระราชพุทธิวราภรณ์ วัด กวิศราราม อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็น พระเทพเสนาบดี
          2.พระราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น พระเทพศาสนาภิบาล
          3.พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส สหรัฐอเมริกา เป็น พระเทพพุทธิวิเทศ

พระราชาคณะชั้นราช 9 รูป คือ

          1.พระปริยัติกวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็น พระราชวิริยาลังการ
          2.พระศรีธีรพงศ์ วัดพญาภู อ.เมือง จ.น่าน เป็น พระราชศาสนาภิบาล          
          3.พระวิมลธรรมคณี วัดกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เป็น พระราชสุทธิวิมล
          4.พระมงคลสิทธิญาณ วัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ เป็น พระราชอุดมมงคล
          5.พระพุทธิสารมุนี วัดบ้านเปลือยใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชพรหมจริยคุณ
          6.พระสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง เป็น พระราชพัฒนาภรณ์
          7.พระโสภณพัฒนากร วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชเสนาบดี
          8.พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังษี สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชพุทธิวิเทศ
          9.พระเมธีสุทธิกร วัด พุทธารามลีดส์ สหราชอาณาจักร เป็น พระราชอุปเสณาภรณ์

พระราชาคณะชั้นสามัญ 35 รูป คือ

          1.พระครูศรีวุฒิโสภณ วัดมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.สตูล เป็น พระมงคลวรนายก
          2.พระครูวิสุทธิปัญญาสาร วัดท่าไม้เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระปัญญากรโมลี
          3.พระมหาลำดวน วัดอินทราวาส อ.เมือง จ.พัทลุง เป็น พระศรีปัญญาจารย์
          4.พระครูวรนายกธรรมาวุธ วัดพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น พระสีหราชสมาจารมุนี
          5.พระครูปริยัติวราภรณ์ วัดธัญญวารี อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระปริยัติคุณาภรณ์
          6.พระครูอุทัยวรคุณ วัดบุพพราชสโมสร อ.เมือง จ.บึงกาฬ เป็นพระพุทธิสารมุนี
          7.พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็น พระโสภณพัฒนบัณฑิต
          8.พระมหาวรรณ วัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็น พระสิริธรรมมงคล
          9.พระมหาอุดม วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ เป็น พระศรีธีรพงศ์
          10.พระมหาสุริโย วัด วารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น พระศรีรัตโนบล
          11.พระครูศรีปริยัติอุเทศ วัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท เป็นพระสุธีวราภรณ์
          12.พระครูศรีวุฒิกร วัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระมงคลสารมุนี
          13.พระครูสุวิธานศาสนกิจ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็นพระรัตนโมลี
          14.พระมหาเฉลิมชัย วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีสิทธิมุนี
          15.พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระศรีธรรมภาณี
          16.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ เป็น พระศรีสุธรรมมุนี
          17.พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระวีรธรรมมุนี
          18.พระครูปลัดสัม พิพัฒนศีลาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็น พระประสิทธิ สุตคุณ
          19.พระครูศรีสุตโกศล วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น พระ เมธีวชิรโสภณ
          20.พระครูสมุทรประชาคม วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ เป็น พระสมุทรมังคลาจารย์
          21.พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระมงคลสิทธาจารย์
          22.พระครูโสภณพัฒนาภิรม วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็น พระมงคลโมลี
          23.พระครูภาวนานุวัตร วัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็น พระภาวนาโกศลเถร
          24.พระครูพิศาลศุภกิจ วัดประชาจินาราม ประเทศมาเลเซีย เป็น พระพิศาลสมณกิจ
          25.พระมหาสุพจน์ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็น พระศรีโพธิวิเทศ
          26.พระมหาธวัชชัย วัดเหมอัศวาราม สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระศรีสิทธิวิเทศ
          27.พระมหาประดิษฐ์ วัดวชิรธรรมปทีป สหรัฐอเมริกา เป็น พระกิตติญาณวิเทศ
          28.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดพุทธวิหาร ประเทศเยอรมนี เป็น พระโพธิคุณวิเทศ
          29.พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เป็น พระวิสุทธิศาสนวิเทศ
          30.พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก เป็น พระวิสุทธิวงศ์วิเทศ
          31.พระครูวิเทศธรรมวิทิต วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ เป็น พระวิมลศาสนวิเทศ
          32.พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ วัดญามิญุรีพุทธวิหาร ประเทศบังกลาเทศ เป็น พระวิเทศธรรมวงศ์
          33.พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วัดพระธรรมกายนครโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็น พระสุธรรมญาณวิเทศ
          34.พระอธิการรีด วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา เป็น พระโพธิญาณวิเทศ          
          35.พระอธิการเจเรมี ชาร์ลี จูเลียน วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็น พระวิเทศพุทธิคุณ

          พระเถรานุเถระทั้ง 61 รูป จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2558

 

ที่มา:http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVE13TVRFMU9BPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE5TMHhNUzB6TUE9PQ==

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก