ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน เผลอนิดเดียวเวลาก็กำลังจะก้าวผ่านจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่อีกแล้ว ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงวันเวลามีเท่าเดิม หนึ่งปีมี 365 หรือ 366 วัน แต่ในความรู้สึกเหมือนกับว่าปีใหม่พึ่งผ่านมาได้เพียงไม่กี่วัน นี่ก็จะมีงานวันลอยกระทงในอีกสองในข้างหน้า จากนั้นอีกไม่นานก็ต้องเข้าสู่เดือนธันวาคมและอีกไม่กี่วันก็ถึงปีใหม่อีกคราแล้ว  หากเงินตราสามารถซื้อเวลาได้ จะขอซื้อเวลาไว้สักอีกสักสี่ห้าปี คงจะพอมีเวลาที่จะต้องไม่แก่ชราเร็วขึ้น คนแก่อยากย้อนเวลาไปหาอดีต ส่วนเด็กๆอยากเร่งเวลาให้เร็วขึ้นจะได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาว  คิดถึงคำสอนบทหนึ่งของขงจื้อที่บอกว่า สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ในโลกนี้คือความรัก เวลา ชีวิตและมิตรแท้

            วันก่อนขณะที่กำลังสอนหนังสืออยู่นั้น เสียงโทรศัพท์ที่ลืมปิดเสียงก็แทรกเข้ามา เมื่อรับสายเสร็จก็วางโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้เผื่อว่าบางที่อาจจะมีคนโทรเข้ามาอีก นักศึกษาคนหนึ่งเอ่ยแทรกขึ้นมาว่า “ท่านอาจารย์ครับ ทำไมไม่ซื้อไอโฟนมาใช้บ้างครับ ตอนนี้ได้ข่าวว่าไอโฟน 6 ออกมาแล้ว”
            เนื้อหาการเรียนที่กำลังจะดำเนินไปด้วยดีก็ถูกประโยคแทรกเข้ามา จึงเกิดกถาย่อยๆในห้องเรียนว่าด้วยไอโฟนไปในบัดดล
            นักศึกษาคนหนึ่งบอกว่า “ผมว่ามันขายแพงไป ประโยชน์ใช้สอยของโทรศัพท์คือการโทรเข้าโทรออกเป็นเพียงการติดต่อสื่อสาร แต่โทรศัพท์ปัจจุบันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งถ่ายภาพ เล่นอินเทอร์เน็ต และอะไรต่อมิอะไรอีกจิปาถะ ผมว่าโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากไปกว่าการติดต่อสื่อสารนะครับ”
          นักศึกษาอีกคนแย้งว่า “โลกมันก้าวหน้าไปมากแล้ว ใช้เทคโนโลยีให้น้อยที่สุด แต่มีประโยชน์สูงสุดน่าจะดีกว่า ทำไมต้องแบกอุปกรณ์ไปมากมายทั้งโน็ตบุค  ทั้งไปแพด ทั้งกล้องถ่ายรูป หนักเสียเปล่าๆ มีไอโฟนเครื่องเดียวก็พอแล้ว ตอบสนองความต้องการใช้ได้เกือบทุกอย่างอยู่แล้ว” 

            กว่าจะดึงกลับเข้าสู่เนื้อหาในวิชาได้ก็ต้องปล่อยให้มีการวิพากษ์ไปบ้างตามสมควร วิชาที่สอนในวันนั้นว่าด้วยประวัติศาสนา หัวข้อคือ “ศาสนาขงจื้อ”  หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “ลัทธิขงจื้อ” เพราะหากพิจารณาตามองค์ประกอบของศาสนาแล้ว “ศาสนาขงจื้อ” ก็มีองค์ประกอบไม่ครบของการที่จะเรียกว่า “ศาสนา” คือ ด้านศาสนธรรม คำสอนของขงจื้อส่วนหนึ่งอยู่ในคัมภีร์ “ชุนชิว” มีข้อความตอนหนึ่งที่ขงจื้อบันทึกไว้ว่า “ผู้ที่จะรู้จักฉันได้ดีก็เพราะซุนซิวนี้ ผู้ที่จะตำหนิติเตียนฉันก็เพราะชุนชิวเล่มนี้อีกเหมือนกัน (เสถียร  โพธฺนันทะ,เมธีตะวันออก,ธนบุรี: อมรการพิมพ์,2514,หน้า 187) คัมภีร์นี้อาจจะมีข้อบกพร่อง จึงไม่เหมือนคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอื่น
            ด้านศาสนบุคคล  นอกจากขงจื้อแล้ว ไม่มีสาวกหรือนักบวชที่ดำเนินชีวิตเหมือนกับขงจื้อ มีแต่สานุศิษย์ที่เผยแผ่คำสอนในเวลาต่อมา
            ด้านศาสนพิธี  แม้จะมีพิธีไหว้เจ้า เซ่นเจ้า ไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ก็เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ขงจื้อไม่ใช่ผู้ริเริ่ม เป็นพิธีกรรมที่ทำสืบๆต่อกันมา ขงจื้อก็ปฏิบัติตามเหมือนอื่นๆ
            ด้านศาสนสถาน แม้จะมีศาลเจ้า แต่ทว่าศาลเจ้าก็ไม่ใช่ศาสนสถานของขงจื้อ เพราะในศาลเจ้าไม่ได้มีแต่รูปขงจื้อเท่านั้น ยังมีเทพเจ้าอื่นๆอีกมากมาย
            ด้านศาสนิกชน มีผู้ที่ยอมรับนับถือและเลื่อมใสในคำสอนของขงจื้อมากขึ้น หลังจากที่ขงจื้อเสียชีวิตแล้ว

            หากพิจารณาตามองค์ประกอบสำคัญของศาสนาทั้ง 5 ประการนี้แล้ว “ขงจื้อ” ก็น่าจะเป็นเพียง “ลัทธิ” แต่ทว่าเป็นลัทธิความเชื่อที่มีผู้เคารพนับถือมากกว่าบางศาสนาเสียอีก  ขงจื้อจึงมักจะถูกเรียกว่า “ศาสนาขงจื้อ” มากกว่าจะเรียกว่า “ลัทธิขงจื้อ”
           คำสอนสำคัญของขงจื้อมีลักษณะเป็นลัทธิปรัชญามากกว่าจะเป็นศาสนา เป็นหลักจริยศาสตร์ เป็นคำสอนด้านจริยธรรม เป็นคำสอนสำหรับคนธรรมดาสามัญที่สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงได้เช่นคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นที่ควรปฏิบัติ 5 ประการคือ “ต้องเป็นคนบริสุทธิ์  ต้องเป็นคนมีเมตตากรุณา ต้องเป็นคนซื่อสัตย์อย่าลำเอียง   ต้องเป็นคนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และต้องเคารพในจารีตประเพณีโบราณ” หากใครปฏิบัติตนตามคำสอนนี้ ชีวิตก็อยู่เย็นไปสุข สังคมก็สงบสุข
            คำสอนสำคัญอีกบทหนึ่งคือ “ในโลกนี้มีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้สี่อย่างคือความรัก เวลา ชีวิต และมิตรแท้”
            หากนำมาพิจารณาด้วยจิตใจที่ยุติธรรมแล้ว น่าจะมีความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่ในคำสอนนั้น ในพระพุทธศาสนามีคำสอนว่าด้วยเหตุเกิดของความรักไว้ในสาเกตชาดก(27/324/91) ความว่า 
                        “ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน    ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
                        เอวนฺตํ ชายเต เปมํ      อุปฺปลํว ยโถทเกติ ฯ 

            แปลว่า “ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน  ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการ คือน้ำและเปือกตม ฉะนั้น”
            ความเกิดขึ้นจากปุพเพสันนิวาสที่มักจะเรียกว่า “รักแรกพบ” หรือการอยู่ใกล้ชิดกันเกื้อกูลกันในปัจจุบัน”  ความรักแท้จึงเป็นสิ่งที่ซื้อหาด้วยเงินตราไม่ได้  คนจะรักกันบางคนเพราะการสร้างกรรมไว้ร่วมกันแต่ชาติปางก่อน บางคนเพราะความใกล้ชิด เป็นประเภทที่เรียกว่า “รักแท้แพ้ใกล้ชิด” ประมาณนั้น
            คำว่า “เวลา ชีวิต” นั้น ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ใครจะซื้อเวลาได้ ใครจะสามารถเอาเงินไปซื้อชีวิตขอยืดเวลาต่อพระยามัจจุราชนั้น คงทำไม่ได้ ชีวิตหมุนไปตามกรรม พอหมดวาระก็หมดสิ้นกัน มนุษย์มาอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วครู่ยามเหมือนดั่งหนึ่งโลกนี้เป็นเพียงทางผ่านเพื่อจะเดินทางไปยังในอีกที่ไกลแสนไกล เป็นทางผ่านแห่งกาลเวลา

            เงินไม่อาจซื้อความเป็น “มิตรแท้” ได้นั้นหากพิจารณาด้วยหัวใจของคนธรรมดาสามัญย่อมเป็นที่เข้าใจได้ โบราณจึงมีคำสอนไว้ว่า “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” การที่ใครจะมีมิตรแท้สักคนย่อมถือได้ว่าเป็นคนที่โชคดี มีเพื่อนไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันย่อมจะดีกว่าอยู่คนเดียวเดี่ยวโดด เวลาที่มีปัญหาหาใครให้คำปรึกษาไม่ได้ มิตรแท้ไม่อาจซื้อหาด้วยเงินตราได้
            เมื่อนำเสนอเนื้อหาตามหลักคำสอนของขงจื้อสมควรแก่เวลาแล้ว  กำลังจะเดินออกจากห้อง นักศึกษาคนหนึ่งก็บอกว่า “เงินซื้อความรัก เวลา ชีวิตและมิตรแท้ไม่ได้ก็จริงอยู่ แต่เงินซื้อโทรศัพท์มือถือได้ ผมยังยืนยันในความเห็นเดิมครับอาจารย์ มีไอโฟนไว้สักเครื่องจะไม่เปลืองเวลาเลยครับ”

            เดินออกจากห้องเรียนก็กำลังคิอยู่ว่าในโลกนี้มีอะไรอีกบ้างที่เงินซื้อไม่ได้ โลกนี้พยายามจะขายสินค้าที่บางครั้งดูเหมือนจะเกินความจำเป็นไปบ้าง บางอย่างแม้จะไม่มีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อย่างโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟนนั่นไง หากมีเงินก็ซื้อหามาใช้ได้ แม้จะมีราคาแพงไปหน่อยก็ตามทีเถิด  เสียงโทรศัพท์ที่เก่าจนน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนนานแล้วแทรกเข้ามาพอดี โทรศัพท์มีไว้ติดต่อสื่อสารก็น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะช่วงนี้ไม่มีทั้งเงินตราพอที่จะซื้อหาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาใช้งานได้

 

พระมหาบุญไทย   ปุญญมโน
04/11/57

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก