ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           อาชีพอย่างหนึ่งที่คงอยู่คู่โลกมานานคือหมอดู ผู้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคต หมอดูเมืองไทยมีอยู่แทบทุกแห่งเช่นหมอดูสนามหลวง หมอดูข้างกำแพง หมอดูข้างถนน หมอดูประจำราชสำนักก็เรียกว่าโหรหลวง ไม่เว้นแม้แต่ในวัดพระภิกษุส่วนหนึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยวิชาหมอดูนัยว่าเพื่อชักนำคนให้เข้าวัด จากนั้นจึงหาโอกาสสอนธรรมะต่อไป อาชีพหมอดูกับสังคมไทยคงต้องอยู่คู่กันไปอีกนาน  
           เคยถามหมอดูหลายท่านว่าคนมาหาหมอดูส่วนมากจะถามเรื่องอะไร ก็มักจะได้รับคำตอบคล้ายๆกันว่ามีอยู่ประมาณสิบคำถามที่เหมือนๆกันเช่นถามเกี่ยวกับอาชีพ การงาน คู่ครอง โชคลาภ วาสนา การเลื่อนตำแหน่ง สุข ทุกข์ เป็นต้น ส่วนหนึ่งที่หมอดูทำคือการรับฟังเรื่องราวต่างๆ คนส่วนมากมักจะมาเล่าเรื่องความทุกข์ความโศกให้ฟัง เราก็แนะนำตามตำรานิดหน่อย ดูเหมือนว่าเมื่อได้ระบายความอัดอั้นตันใจให้ใครสักคนฟังแล้วจะทำให้สบายใจขึ้น 

           ความสุขมาจากภาษาบาลีว่า “สุข” แปลว่า แห้งและความสุข  หากยึดตามตัวอักษรก็ต้องบอกว่าความสุขคือความแห้ง ซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าเปียกหรือชุ่ม ใจที่ชุมด้วยกิเลสก็ย่อมไม่มีความแห้งเมื่อไม่แห้งก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่มากระทบ เกิดการปรุงแต่งถ้าชอบใจก็จะรู้สึกสบาย แต่ถ้าไม่ถูกใจ ไม่ชอบใจก็จะทำให้ใจห่อเหี่ยว  ใครที่มีใจแห้งคนนั้นคือคนที่มีความสุข มีพระอรหันต์ประเภทหนึ่งคือสุขวิปัสสโก หมายถึงผู้ที่เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง เป็นผู้ที่ได้ฌานสำเร็จพระอรหันต์ด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนๆ
           ความทุกข์ มาจากภาษาบาลีว่า “ทุกฺข” แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยาก ความทุกข์ความลำบาก ความไม่สบาย เป็นทุกข์ ความนำมาซึ่งทุกข์ คำแปลค่อนข้างยาว แต่ชาวพุทธเข้าใจแตกต่างกันไป เพราะทุกข์คือโจทย์ข้อแรกที่ทำให้เกิดพระพุทธศาสนา และทุกข์ก็เป็นคำสอนข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงทรงแสดงแก่นักบวชทั้งห้า(ปัญจวัคคีย์)จนสามารถก่อตั้งพระพุทธศาสนาได้ในเวลาต่อมา
           เรื่องของความทุกข์ต้องพูดกันอีกนาน เพราะตราบใดที่ยังมีพระพุทธศาสนาก็หนีไม่พ้นคำนี้ ต้องพานพบอยู่ตลอด แทบทุกแห่งในหลักคำสอน วันนี้จึงงดเรื่องทุกข์ไว้ก่อน 

           ส่วนเรื่องของความสุขคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ประเภทของความสุขนั้นมีแสดงไว้มากมายในพระไตรปิฎก วันนี้เฉพาะทุกนิบาตอย่างเดียวก็มีเป็นจำนวนมากดังเช่น ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต(20/309-321/75)ได้แสดงเรื่องของความสุขไว้หลายประเภทได้แก่สุขของคฤหัสถ์ สุขเกิดแต่บรรพชา สุขคือกามสุขและเนกขัมมสุข สุขอิงอามิส และสุขไม่อิงอามิส กายิกสุข และเจตสิกสุข สุขเกิดแต่ความยินดี และสุขเกิดแต่ความวางเฉย สุขที่ถึงสมาธิ และสุขที่ไม่ถึงสมาธิ เป็นต้น
           ความสุขของคฤหัสถ์ก็ได้แสดงไว้ทั้งสี่ประการดังที่ปรากฎในในอันนนาถสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต(21/62/68) ว่า “ดูกรคฤหบดีสุขสี่ประการนี้ คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามกาลตามสมัยคือสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์  สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ”ถ้าเป็นคฤหัสถ์ยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ความสุขย่อมมีได้ตามสมควร 

           ความสุขหรือความทุกข์ตัวเราเองสามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจของเราเอง ไม่ต้องไปถามหมอดูก็ได้ ถ้าเราดูเองออก ก็บอกตัวเองได้ ถ้าจิตใจเรามีอารมณ์สบายไม่คิดอาฆาต พยาบาท เบียดเบียดใคร ใจประกอบเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จิตใจเราก็พลอยเป็นสุขไปด้วย หากเราดูจิตของเราเองได้ก็ไม่ต้องไปคอยถามหมอดูให้คาดเดาไปภายในจิตหรือคาดคะเนวางอนาคตให้เรา ตัวเราเองกำหนดอนาคตของตนได้เอง การจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดให้ดูที่งานที่กำลังทำว่าผลจะออกมาอย่างไร ดีหรือชั่วให้ดูที่คน คนจะรวยหรือจนงานที่ทำจะกำหนดอนาคตของเราเองได้ มีคำที่โบราณาจารย์ประพันธ์ไว้อย่างน่าคิดว่า
                                
สุขหรือทุกข์หมอดูรู้ที่จิต  ถูกหรือผิดหมอดูรู้ที่ผล
                                 ดีหรือชั่วหมอดูรู้ที่คน       รวยหรือจนหมอดูรู้ที่งาน ฯ

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
18/04/53

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก