ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็น “วันครูแห่งชาติ” หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษากำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ครูทั้งหลายมักจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับครู ผู้เขียนแม้จะทำหน้าที่สอนหนังสือมานาน แต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นครู คิดอยู่เสมอว่า “เป็นเพียงผู้บอกหนังสือ” ทำหน้าที่ให้วิชาความรู้แก่คนอื่นๆ เพียงแต่ได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ไปพร้อมกับมีความประพฤติดี หรือในภาษาบาลีว่า “วิชชาจรณสมฺปนฺโน” ก็พอใจแล้ว อีกหน้าที่หนึ่งยังคงเป็นนักเรียนที่เรียนยังไม่จบซึ่งก็ไม่รู้อีกนานเท่าใด  วันนี้ขอนำเอา “คำครู” จาก ขุททกนิกาย เถรคาถา  ซึ่งเป็นสุภาษิตจากพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาล ที่ท่านศึกษาจนจบแล้วได้ภาษิตคาถาไว้ ลองอ่านและศึกษาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ ดำเนินตามวิถีแห่งความเป็นครูของพระอรหันต์เหล่านั้น

            1.สุภูติเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับจิตหลุดพ้น (พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง 26/138/243) ได้ยินว่าท่านพระสุภูติเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า “ดูกรฝนกุฎีของเรามุงดีแล้ว มีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดี ท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิด จิตของเราตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่ เชิญตกลงมาเถิดฝน”
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                               “ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา
     นิวาตา  วสฺส เทว ยถาสุขํ   
                               จิตฺตํ เม สุสมาหิตํ วิมุตฺตํ อาตาปี วิหรามิ วสฺสเทวาติ ฯ
                                  (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/138/260)
                               
           2. มหาโกฏฐิตเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับความสงบ (26/139/243)  ได้ยินว่า ท่านพระมหาโกฏฐิตเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า “บุคคลผู้สงบ งดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมกำจัดบาปธรรมทั้งหลาย เหมือนลมพัดใบไม้ให้ล่วงหล่นไป ฉะนั้น” 
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า
                                         อุปสนฺโต อุปรโต          มนฺตภาณี อนุทฺธโต  
                                         ธุนาติ ปาปเก ธมฺเม       ทุมปตฺตํว มาลุโตติ ฯ
                               (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/139/260)
           3. กังขาเรวตเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับปัญญา  (26/140/243) ได้ยินว่า ท่านพระกังขาเรวตเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า “ท่านจงดูปัญญานี้ ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบค่ำพระตถาคตเหล่าใด ย่อมกำจัดความสงสัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ผู้มาเฝ้าถึงสำนักของพระองค์ พระตถาคตเหล่านั้น ย่อมชื่อว่าเป็นผู้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตา”
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                                         ปญฺญํ อิมํ ปสฺส ตถาคตานํ   
                                         อคฺคิ ยถา ปชฺชลิโต นิสีเว    
                                         อาโลกทา จกฺขุททา ภวนฺติ  
                                         เย อาคตานํ วินยนฺติ กงฺขนฺติ ฯ  
                                 (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/140/261) 
           4. ปุณณมันตานีปุตตเถรคาถา   สุภาษิตเกี่ยวกับการคบคนดี (26/141/243)  ได้ยินว่า ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า "บุคคลควรสมาคมกับสัปบุรุษ ผู้เป็นบัณฑิตชี้แจงประโยชน์เท่านั้น เพราะธีรชนทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาท เห็นประจักษ์ด้วยปัญญา ย่อมได้บรรลุถึงประโยชน์อย่างใหญ่ ประโยชน์อย่างลึกซึ้ง เห็นได้ยาก ละเอียด สุขุม" 
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า
                                         “สพฺภิเรว สมาเสถ         ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสิภิ 
                                         อตฺถํ มหนฺตํ คมฺภีรํ         ทุทฺทสํ นิปุณํ อณณ   
                                         ธีรา สมธิคจฺฉนฺติ        อปฺปมตฺตา วิจกฺขณาติ ฯ
                                (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/141/261)
 
           5.ทัพพเถรคาถา สุภาษิตเกี่ยวกับการฝึกอบรม   (26/142/244) ได้ยินว่า ท่านพระทัพพเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า "เมื่อก่อนพระทัพพมัลลบุตรองค์ใด เป็นผู้อันบุคคลอื่น ฝึกฝนได้โดยยาก แต่เดี๋ยวนี้พระทัพพมัลลบุตรองค์นั้น เป็นผู้อันพระศาสดาได้ทรงฝึกฝนด้วยการฝึกฝนด้วยมรรคอันประเสริฐ เป็นผู้สันโดษ ข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ชนะกิเลส ปราศจากความขลาด มีจิตตั้งมั่น ดับความเร่าร้อนได้แล้ว”
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                                         “โย ทุทฺทมโย ทเมน ทนฺโต   
                                         ทพฺโพ สนฺตุสิโต วิติณฺณกงฺโข   
                                         วิชิตาวิ อเปตเภรโว หิ`   
                                         ทพฺโพ โส ปรินิพฺพุโต ฐิตตฺโตติ ฯ  
                       (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/142/261)
           6. สีตวนิยเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับความสันโดษ   (26/143/244) ได้ยินว่า ท่านพระสีตวนิยเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า "ภิกษุใดมาสู่ป่าสีตวันแล้ว ภิกษุนั้นเป็นผู้อยู่แต่ผู้เดียว สันโดษ มีจิตตั้งมั่น ชนะกิเลส ปราศจากขนลุกขนพอง มี ปัญญารักษากายาคตาสติอยู่"  
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                                         “โย สีตวนํ อุปาคา ภิกฺขุ   
                                         เอโก สนฺตุสิโต สมาหิตตฺโต   
                                         วิชิตาวิ อเปตโลมหํโส  
                                         รกฺขํ กายคตาสตึ ธีติมาติ ฯ  
                     (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/143/261)
           7.ภัลลิยเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับผู้ชนะ   (26/144/244)  ได้ยินว่า ท่านพระภัลลิยเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า "ผู้ใดกำจัดเสนาแห่งมัจจุราช เหมือนห้วงน้ำใหญ่ กำจัดสะพานไม้อ้ออันแสนจะทรุดโทรม ฉะนั้น ก็ผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัวมีตนอันฝึกฝนแล้วมีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้ว"  
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                                         “โย ปานุทิ มจฺจุราชสฺส เสนํ   
                                         นฬเสตตว สุทุพฺพลํ มโหโฆ  
                                         วิชิตาวิ อเปตเภรโว หิ  
                                         ทนฺโต โส ปรินิพฺพุโต ฐิตตฺโตติ ฯ   
                                         อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา ภลฺลิโย เถโร ฯ  
                           (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/144/262)
 
           8.วีรเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับการชนะกิเลส   (26/145/245) ได้ยินว่า ท่านพระวีรเถระได้ภาษิตคาถานี้ ในเวลาภรรยาเก่าไปเล้าโลมเพื่อให้สึกว่า"เมื่อก่อน ผู้ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกได้โดยยาก แต่เดี๋ยวนี้ผู้นั้นอันพระผู้มีพระภาคฝึกฝนได้ดีแล้ว เป็นนักปราชญ์มีความสันโดษ ข้ามความสงสัยได้แล้ว เป็นผู้ชนะกิเลสมาร ปราศจากขนลุกขนพอง ปราศจากความกำหนัด มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้ว"  
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า
                                         “โย ทุทฺทมโย ทเมน ทนฺโต   
                                         ธีโร  สนฺตุสิโต วิติณฺณกงฺโข   
                                         วิชิตาวิ อเปตโลมหํโส   
                                         วีตราโค  ปรินิพฺพุโต ฐิตตฺโตติ ฯ  
                           (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/145/262)
           9.ปิลินทวัจฉเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับการฟังธรรม   (26/146/245) ได้ยินว่า ท่านพระปิลินทวัจฉเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่า "การที่เรามาสู่สำนักของพระศาสดานี้ เป็นการมาดีแล้ว ไม่ไร้ประโยชน์ การที่เราคิดไว้ว่าจักฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจักบวช เป็นความคิดที่ไม่ไร้ประโยชน์ เพราะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมทั้งหลายอยู่ เราได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้ว"  
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                                         “สฺวาคตํ นาปคตํ         นยิทํ ทุมฺมนฺติตํ มม 
                                         ปวิภตฺเตสุ  ธมฺเมสุ    ยํ เสฏฺฐํ ตทุปาคมินฺติ ฯ
                                  (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/146/262)
 
           10. ปุณณมาสเถรคาถา  สุภาษิตเกี่ยวกับการไม่ติดในสิ่งทั้งปวง  (26/147/245) ได้ยินว่า พระปุณณมาสเถระได้ภาษิตคาถานี้อย่างนี้ว่า "ผู้ใดไม่ทะเยอทะยานในโลกนี้หรือโลกอื่น ผู้นั้นเป็นผู้จบไตรเพท เป็นผู้สันโดษสำรวมแล้ว ไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวง เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของโลก"  
           แปลมาจากภาษาบาลีว่า  
                                         “วิหริ อเปกฺขํ อิธ วา หุรํ วา   
                                         โย เวทคู สนฺตุสิโต ยตตฺโต   
                                         สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
                                         โลกสฺส ชญฺญฺา อุทยพฺพยญฺจาติ ฯ  
                         (พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ 26/147/262)
           ฟังคำครูแล้วลองนำไปพิจารณาดูเถิดว่าพระอรหันต์แต่ละองค์เหล่านี้ท่านก็มาจากปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเช่นกับเราท่านทั้งหลาย เป็นนักเรียนมาก่อนเหมือนกัน แต่ท่านศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจในอริยสัจจ์ จากจากนักเรียนก็เปลี่ยนมาเป็นครู สุภาษิตของพระอรหันต์เหล่านี้จึงถือเป็น “คำครู” ที่นักเรียนทั้งหลายควรนำมาศึกษา
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
16/01/56
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก